PDF til print Find kalender

Deltagende metoder (Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data)

Titel
Deltagende metoder (Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data)
Oversat titel

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of data

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Hanne Warming (hannew@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60613
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål at dygtiggøre den studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning af en faglig problemstilling.

Kurset gør den studerende i stand til at argumentere for metodens anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte den studerende i stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau

Uddybende beskrivelse

Dette kursus giver viden om og konkrete metodiske færdigheder i forskellige involverende og deltagende forskningstilgange. Fælles for disse er, at såvel undersøgelsesredskabet som dataproduktionen er kollektive, og et iboende demokratiserings- og forandringsperspektiv. Der er således tale om med- og samskabelse mellem alle involverede. Vi skal på et videregående niveau se på disse tilganges videnskabsteoretiske forankring, motivering, konkrete metodikker, og den form for data og analysemuligheder, de giver adgang til. I kurset kommer vi desuden ind på den deltagende/involverende forsknings historiske rødder, såvel som diversiteten af det, der i dag kaldes Citizens Science.

Kurset åbner op for teoretisk fordybelse samtidig med at det giver praktiske færdigheder i at anvende involverende og deltagende forskningstilgange i fht konkrete problemstillinger.

Undervisningsformen kombinerer oplæg fra underviserne med øvelser og oplæg fra deltagere.

Pensum

Nielsen, K. A. (2004). Aktionsforskningens videnskabsteori. I L. Fuglsang, & P. B. Olsen (red.), Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne: På tværs af fagkulturer og paradigmer (2 udg.), s. 517-547). Roskilde Universitetsforlag: 517-547.

Højholt, C., & Kousholt, D. (2019). Developing knowledge through participation and collaboration: Research as mutual learning processes. Annual Review of Critical Psychology (Online), 16(special issue), 575-604.

Irwin, A. 2015: Citizen science and scientific citizenship: same words, different meanings?. In Schiele, B., Marec, J.L. and Baranger, P. (eds) Science Communication Today. Presses Universitaires de Nancy, Nancy, pp29-38

Wang, C.; C Cash, L. Jennifer & L. Powers. (2000): "Who Knows the Streets as Well as the Homeless? Promoting Personal and Community Action through Photovoice". Health Promotion Practice 1(1): 81-89

Fjordside, S; S. Lindberg, H. S. Nielsen & M. Sommer (2016): Unge som vidensaktører. I Wulf-Andersen, Follesø & Olsen (red.): Unge, udenforskab og social forandring. Frydenlund.

Wahab, S. (2003) Creating Knowledge Collaboratively with Female Sex Workers: Insights from a Qualitative, Feminist, and Participatory Study. Qualitative In query 9 (4): 625-642

DeBono, E. (2000): Six thiking hats London: Penguin Books: 1-24

Haug, F. (1992): Beyond female masochism – Memory work and Politics. London: Verso, Kap 1, s.12-21 samt kap. 2, 22-39

Haug, F. (1999): Memory work as a method for social science research, s.1-29

Kaufman, J.S. et al. (2008). Philosophy and overview of memory-work, in Hyle, A.E. et al. Dissecting the mundane. International perspectives on memory-work. Lanham: University Press of America, s. 3-20

Widerberg, K. (2008): For the sake of knowledge, in Hyle, A.E. et al. Dissecting the mundane. International perspectives on memory-work. Lanham: University Press of America, s. 113-132

Jungk, R. and Müllert, N. (1984): Håndbog I fremtidsværksteder. Kbh: Politisk Revy, s. 11-29, 97-104 og 105-122

Vidal, R. V. V. (2005): The Future Workshop, kap. 6

Andersen, J. (2005): Empowermentperspektivet, Social Kritik, 101, s. 60-75

Call-Cummings, M.; M. Hauber-Özer, C. Byers & G. P. Mancuso (2019): "The power of/in Photovoice", International Journal of Research & Method in Education, 42 (4): 399-413

Wulf-Andersen, T. Ø; H. Warming & A. Neidel. 2021. Power and reflesivity. Positions and positioning in involving research with young people. In Wulf-Anderesen et. Al. eds. Involving Methods in Youth Research : Reflections on participation and power. Palgrave Macmillan: 17-46

Wulf-Andersen, Trine (2011): ”En anden slags bog”. Nordiske Udkast 39 (1&2): 56-72.

Hinterberge, A. (2007): "Feminism and the Politics of Representation: Towards a Critical and Ethical Encounter with “Others". Journal of International Women's Studies 8 (2): 74-83

Tilrettelæggelse og indsats

Undervisningsformen kombinerer oplæg fra underviserne med øvelser og oplæg fra deltagere. Alle deltagere er i en øvelses- og oplægsgruppe, og det er obligatorisk at hver gruppe sammen forbereder et oplæg med afsæt i en af teksterne. På første kursusgang vil der blive mulighed for at vælge sig på oplæg. Undervisningen involverer deltagernes (eventuelle) erfaringer fra tidligere, såvel som tanker om fremtidige projekter/specialet. Sidstnævnte med henblik på sparring ift. brug af deltagende og involverende metoder.

Undervisningen består af 5 x 4 lektioner (i alt 20 lektioner). Som allerede nævnt skal være gruppe forberede et oplæg til en af lektionerne. Derudover er der forberedelse til hver kursusgang som - ud over læsning af teksterne - indbefatter at tænke over teksterne ud fra de opmærksomhedspunkter/spørgsmål, vi opstiller til hver kursusgang, samt at reflektere over teksternes budskaber og tilgange i relation til dine erfaringer og tanker om kommende projekter. Teksterne har forskellig sværhedsgrad, så vær forberedt på, at det kan være nødvendigt at læse nogle af to eller flere gange. Det er vigtigt, at du læser og reflekterer over teksterne før undervisningen. I alt forventer vi, at du bruger 14-16 timeres forberedelse til hver undervisningsgang.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres dialogisk og med brug af nogle af de metoder, som vi har arbejdet med på kurset.

Program

Kursusgang 1 ved Hanne Warming: Denne kursusgang giver et overblik over landskabet af deltagende og involverende metoder - det, der i dag også bliver kaldt 'Citizen science', og vi placerer kursets tilgang og fokus på metoder og tilgange med et kritisk, demokratiserende og empowermentorienteret perspektiv i dette landskab. Vi dykker således ned i de forskellige tilganges videnskabsteoretiske forankringer, og kommer også ind på den historiske udvikling af udvalgte retninger, samt af feltet som sådan.

Kursusgang 2 ved Hanne Warming: Denne gang dykker vi ned i forskellige konkrete deltagende og involverende metoder, herunder fotovoice, foto-elicitering, videodagbøger, peer-interview og net-fora, ligesom vi også skal se på, hvordan mere gængse kvalitative metoder som interview og deltagende observation såvel som DeBonos tænkehatte kan indgå i og formes af et deltagende og involverende design med et kritisk/emancipatorisk/demokratisk/empowerment sigte.

Kursusgang 3 ved Christel Stormhøj: I den af Frigga Haug udviklede metode, erindringsarbejde, betragtes erindringer som en ressource i forhold frigørelse. Metoden skriver sig i et marxistisk-feministisk tankeunivers, hvor det er målet gennem kollektiv bearbejdning og bevidstgørelse af undertrykkelse at forstå denne som resultat af samfundsmæssige betingelser snarere end af individuelle forhold. Derved politiseres betingelser via kritik af ideologi og der åbnes op for at nye forståelser og samtidig nye handlemuligheder kan opstå.

Kursusgang 4 ved Christel Stormhøj: Den kursusgang sætter vi fokus på Fremtidsværkstedsmetoden. Fremtidsværksted er en metode, der udspringer af kritiske forskningstraditioner, og som sigter på empowerment af subordinerede, underprivilegerede og marginaliserede samfundsgrupper. Metoden er designet til at facilitere kritik, social fantasi og udvikling af utopier gennem kreative, demokratiske og deltagende processer fra ’neden’.

Kursusgang 5 ved Hanne Warming: Denne kursusgang fokusere vi på repræsentation og etik, herunder hvordan disse spørgsmål stiller sig ved de forskellige metoder og i lyset af den underliggende videnskabsteoretiske forståelse samt kritiske/emancipatoriske/demokratiske/empowerment sigte. Da det er kursets sidste undervisningsgang samler vi også op på de forgående gange og gør klar til eksamen.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil den studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af en givne metode

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende den given metode i forhold til en specifik faglig problemstilling

  • kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til metoden

  • kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Portfolioen består af talepapirer fra fremlæggelse af pensumtekst, korte notater med afsæt i refleksionsspørgsmål til de enkelte kursusgange, refleksionspapirer fra øvelser på kurset + en kort beskrivelse af, hvordan en selvvalgt deltagende metode vil kunne bringes i anvendelse ift en specifik faglig problemstilling.

Bedømmelseskriterier: Bruges der faglig relevant terminologi Viser den studerende indsigt i og evne til at reflektere over en given deltagende metodes fordele og ulemper Viser den studerende indsigt, der vil sætte vedkommende i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given deltagende metode i forhold til en specifik faglig problemstilling Kan den studerende reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til deltagende metoder

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60613
Sidst ændret 02/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 14-09-2023 12:15 - 14-09-2023 16:00 i uge 37
Deltagende metoder (PF, SV)

Torsdag 28-09-2023 08:15 - 28-09-2023 12:00 i uge 39
Deltagende metoder (PF, SV)

Torsdag 05-10-2023 10:15 - 05-10-2023 14:00 i uge 40
Deltagende metoder (PF, SV)

Torsdag 12-10-2023 10:15 - 12-10-2023 14:00 i uge 41
Deltagende metoder (PF, SV)

Fredag 03-11-2023 10:15 - 03-11-2023 14:00 i uge 44
Deltagende metoder (PF, SV)

Fredag 01-12-2023 10:00 - 01-12-2023 10:00 i uge 48
Deltagende metoder - Eksamen

Fredag 09-02-2024 10:00 - 09-02-2024 10:00 i uge 06
Deltagende metoder - Reeksamen