PDF til print Find kalender

Evidens og resultatmåling i Politik (Specialiseringskursus)

Titel
Evidens og resultatmåling i Politik (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Samfundsjura
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Peter Triantafillou (triant@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60669
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Den offentlige sektor efterspørger og anvender i stigende grad forskellige former for evaluering og resultatmåling. Innovationsprojekter, reformer, digitalisering af services og meget andet betyder, at resultaterne af mange forskellige tiltag skal evalueres og dokumenteres. Det kan f.eks. være nye indsatser, der har til formål at hjælpe socialt udsatte familier eller en reform af jobcentre, der har til formål at få flere i beskæftigelse. Med andre ord er der en stigende politisk forventning om, at der skabes evidens for, om disse indsatser virker som tilsigtet eller ej, hvorfor og med hvilke konsekvenser.

På dette kursus lærer I, hvad god evidens er, hvorfor evidens er vigtigt i udformning af offentlig politik, samt hvad kravet om evidens uforvarende kan gøre ved offentlig politik. I får også kendskab til de mest anvendte evalueringsdesigns og metoder til at gennemføre evaluering og effektmåling af offentlige indsatser og politikker. Formålet med kurset er at klæde jer på til at 1) kunne vurdere, designe og gennemføre resultatmålinger og effektevalueringer i kommunerne, regioner og staten, 2) vurdere validitetens af evalueringer og effektmålinger samt 3) analysere de politiske rationaler og konsekvenser af kravene om resultatmåling og evaluering.

Kurset har et anvendelsesorienteret fokus gennem øvelser, diskussioner og workshop-sessioner på baggrund af oplæg fra underviserne, som præsenterer de centrale begreber, designs og metoder. I vil undervejs komme til at arbejde med mange aktuelle eksempler på effektmåling og evaluering. Der vil være mulighed for at trække på de kvalitative og kvantitative metodekompetencer, I har erhvervet fra tidligere eller sideløbende kurser.

Viden: • Viden om resultatmåling og evidens • Viden om kausalitet og effekter i offentlige indsatser • Viden om centrale evalueringsdesigns

Færdigheder: • Færdigheder i at vurdere, vælge og anvende forskellige evalueringsdesign og metoder • Færdigheder i at analysere de politiske dynamikker omkring anvendelsen af resultatmåling i den offentlige sektor • Færdigheder i kritisk at forholde sig til anvendelsen af resultatmåling og evidens i politik og offentlig forvaltning

Kompetencer: • Kompetence til at vurdere styrker og svagheder ved forskellige evalueringsdesign

Pensum

Grundbogen er Vedung, E. (2009). Public Policy and Program Evaluation. 4th edition. New Brunswick: Transaction Publishers. Bogen skal anskaffes.

Øvrig litteratur opdateres og udvikles løbende for hver gang, vi udbyder kurset. Den endelige pensumliste for semesteret offentliggøres inden kursusstart. Her er et udpluk af litteratur, vi har anvendt på kurset: - Rieper, O og HF Hansen (2007). Metodedebatten om evidens. København: AKF Forlaget, s. 7-41 - Blom-Hansen et al. (2015). Experiments in Public Management Research. International Public Management Journal, 18(2): 151-170 - Funnel, SC and PJ Rogers (2011). Purposeful Program Theory. Effective Use of Theories of Change and Logic Models. JSan Francisco: Jossey-Bass

Tilrettelæggelse og indsats

10 ECTS = 270 timer fordelt på følgende:

Undervisning, øvelser mv.: 12 kursusgange á 1 time og 45 min. = i alt 21 timer Forberedelse pr. gang: gennemsnitligt 8 timers ( 1 dags) forberedelse pr. gang = 96 timer Studenteroplæg, øvelser, peerfeedback o.l. = i alt 33 timer Eksamen = i alt 120 timer

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kursisterne vil løbende modtage mundtligt/skriftlig feedback fra underviserne gennem besvarelse af spørgsmål, sparring om øvelser på timen og via workshop-session, hvor der arbejdes med cases fra praksis. Underviserne forventningsafstemmer med de studerende ved starten af kurset og inviterer løbende til input og feedback til forbedring af kursets indhold og tilrettelæggelse.

Program

Undervisningsgange 1- 4 og 12: Peter Triantafillou Undervisningsgange 5-7: Ole Helby Petersen Undervisningsgange 8-10: Lena Brogaard Undervisningsgang 11 (opgaveworkshop): Lena, Ole og Peter.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelse genstandsfelt

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 36.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveformen er en individuel portfolioeksamen bestående af tre produkter, der tager udgangspunkt i én case, som fastsættes af underviserne. Eksamensspørgsmål og materiale offentliggøres på Moodle-siden i starten af semesteret.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60669
Sidst ændret 25/09/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 12-02-2024 14:15 - 12-02-2024 16:00 i uge 07
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 26-02-2024 12:15 - 26-02-2024 14:00 i uge 09
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 26-02-2024 14:15 - 26-02-2024 16:00 i uge 09
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 04-03-2024 14:15 - 04-03-2024 16:00 i uge 10
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 11-03-2024 14:15 - 11-03-2024 16:00 i uge 11
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 18-03-2024 14:15 - 18-03-2024 16:00 i uge 12
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 08-04-2024 14:15 - 08-04-2024 16:00 i uge 15
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 15-04-2024 14:15 - 15-04-2024 16:00 i uge 16
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 22-04-2024 14:15 - 22-04-2024 16:00 i uge 17
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Torsdag 25-04-2024 14:15 - 25-04-2024 16:00 i uge 17
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Mandag 29-04-2024 14:15 - 29-04-2024 16:00 i uge 18
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Torsdag 02-05-2024 14:15 - 02-05-2024 16:00 i uge 18
Evidens og resultatmåling i Politik (PF)

Fredag 14-06-2024 10:00 - 14-06-2024 10:00 i uge 24
Evidens og resultatmåling i Politik - Eksamen (PF)

Fredag 16-08-2024 10:00 - 16-08-2024 10:00 i uge 33
Evidens og resultatmåling i Politik - Omprøve (PF)