PDF til print Find kalender

Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (Specialiseringskursus)

Titel
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60612
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Der skal spares. Skatterne skal sænkes. Indvandringen er for stor. Globaliseringen fjerner job fra Danmark. Uligheden er stigende. Social dumping sænker lønnen. Der bliver flere ældre. Sundhedsvæsenet fungerer ikke. EU bestemmer for meget over den danske model. Integrationen fungerer ikke. Professionelle drukner i administration. Der er brug for flere højtuddannede som kommer til Danmark. Udsagnene er mange og de afspejler nogle af de udfordringer den danske velfærdsstat står overfor – og som også gælder en række andre lande i Europa. Kurset forsøger at beskriver hvordan forskellige udfordringer kan forstås og analyseres, herunder hvordan det samtidig kan have indflydelse på udviklingen i den danske velfærdsstat. De seneste års ”velfærdsreformer” og krav om senere tilbagetrækning og større arbejdsudbud inddrages som eksempler på konsekvenser af forståelsen af ”problemerne” i den danske model. Udfordringer handler samlet om demografiske forandringer, finansielle kriser, COVID19 og vanskeligheder, legitimitetsmæssige ændringer og forandringer og udvikling i solidaritet i det danske samfund. Men også om produktionsforandringer, deleøkonomi m.v. Ændringer som ses i privatisering, frit valg, individuelle brugerkrav, integration, fra bruger til kunde, og krav til offentligt ansatte i relation til bl.a. innovation og effektivitet og inddragelse af andre aktører. Ændringer i holdninger til ret og pligt og større fokus på arbejdsmarkedet, og dermed i arbejdsmarkedsindsatsen, samtidig med en svækkelse af de traditionelt stærke relationer med arbejdsmarkedets parter er en anden udfordring for velfærdssamfundet. Kurset stiller dermed skarpt på aktuelle udfordringer og pres på den danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel ved at se på en række forskellige udfordringer og deres mulige konsekvenser.

Pensum

Pensum vil fremgå af beskrivelsen til de enkelte kursusgange.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som eksempelvis gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback. Holdundervisning: 12 dobbeltforelæsninger af to timer mv. 30 timer. Forberedelse: 175 timer Eksamen: 35 timer. Timer i alt: 270 timer svarende til 10 ects point.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der bliver mulighed for løbende feed-back i undervisningen og en fælles afslutning evaluering af kursus og kursusforløb.

Program

Kommer i detaljer før kursets start også for at sikre, at nye emner kan inddrages. Studerende ønsker til specifikke emner vil dermed også bedre kunne imødekommes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60612
Sidst ændret 01/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 14:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 19-09-2023 14:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 26-09-2023 14:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 03-10-2023 14:15 - 03-10-2023 16:00 i uge 40
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 10-10-2023 14:15 - 10-10-2023 16:00 i uge 41
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 17-10-2023 14:15 - 17-10-2023 16:00 i uge 42
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 31-10-2023 14:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 07-11-2023 14:15 - 07-11-2023 16:00 i uge 45
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 14-11-2023 14:15 - 14-11-2023 16:00 i uge 46
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 28-11-2023 14:15 - 28-11-2023 16:00 i uge 48
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 05-12-2023 14:15 - 05-12-2023 16:00 i uge 49
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Tirsdag 12-12-2023 14:15 - 12-12-2023 16:00 i uge 50
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser (PF, SV)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - Onsdag 10-01-2024 10:00 i uge 01 og uge 02
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser - Eksamen

Fredag 16-02-2024 10:00 - Fredag 23-02-2024 10:00 i uge 07 og uge 08
Udfordringer for velfærdssamfundet og mulige konsekvenser - Reeksamen