PDF til print    Find kalender

Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser

Semester
E2023
Uddannelse
Socialvidenskab *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus bygger oven på bacheloruddannelsen i socialvidenskabs fagmodulkurser og har samtidens komplekse sociale forandringsprocesser, udfordringer, kriser, uligheds-, magt- og modsætningsforhold inden for rammerne af moderne velfærdssamfund og -stater som omdrejningspunkt. Kurset sigter mod at give de studerende blik for hvorledes forskellige dynamikker, mekanismer og sociale kampe kontinuerligt skaber forandringer men også kontinuitet på forskellige samfundsmæssige niveauer, inden for forskellige sociale arenaer og mellem forskellige sociale grupper. Dette gøres gennem tre centrale blokke. Den første har fokus på sociale forandringsprocesser f.eks. med afsæt i klima eller social bevægelser og som bl.a. berører spørgsmål omkring hvordan der opstår til nye samfundsmæssige formationer, opdelinger, kategoriseringer og modsætningsforhold. Den anden har fokus på velfærd, institutioner og ulighed og adresserer spørgsmål om adgangen til og fordelingen af resurser, services, goder, privilegier, status og indflydelse f.eks. forhold til udviklingen og håndteringen af populisme eller i forhold til forskellige former for sociale interventioner. Den tredje har fokus på køn og mangfoldighed og spørgsmål omkring udbredelsen, sammenhængene mellem og konsekvenserne af forskelssættende kategoriseringer som f.eks. køn, race, etnicitet, seksuel – og religiøs orientering, funktionsnedsættelser og generation. Samt hvilken betydning dette har for bl.a. menneskers medborgskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og identitet. Herved forsøger kurset at synliggøre for de studerende hvorledes forandringsprocesser er nært sammenvævede med hvordan vi som samfund fordeler og giver adgang til ressourcer og hvordan vi som samfunds inddeler og kategorisere forskellige sociale grupper og individer. På denne måde sætter kurset også fokus på og bidrager til at rejse nye spørgsmål til betydningen af retfærdighed og kritik og på hvorledes der kan anvises nye veje for sociale og praktiske forandringer i en aktuel samfundsmæssig kontekst og deres konsekvenser for forskellige samfundsgrupper såvel som for samfundets sammenhængskraft. Som et avanceret kandidatkursus bygger kurset på primær forskningslitteratur. Med hensyn til undervisnings- og arbejdsformer veksler kurset mellem forelæsninger og workshops, men kan tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som praktiske aktiviteter, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og metoder. Kurset er endvidere bygget op i mindre blokke af forelæsninger med tilhørende workshops dels i relation til de tre tematiske profiler dels i relation til en række problemstillinger, der eksemplificerer og går på tværs af de tre profiler.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Forelæsninger: 24 timer

Forberedelse til forelæsning (læsning af tekster): 144 timer (6 timer til læsning pr. forelæsning)

Studiegrupper efter hver forelæsning (diskussion af dagens tekster/temaer): 24 timer

Workshops: 6 timer

Forberedelse til workshop (genlæsning af relevante tekster): 30 timer

Eksamen: 0,5 time

Forberedelse til eksamen (genlæsning af pensum): 45 timer

Timer i alt: 273,5 timer

Pensum

Pensum fremgår af Moodle. Pensumlitteraturen den indgår som eksamenslitteratur er alene den litteratur der indgår som primærlitteratur for den enkeltre kursusgange. Sekundærlitteratur og litterature ra de frskellige workshops indgår således ikke i eksamenslitteraturen.

Evaluering- og feedback former

Evaluering foregår via eksamen. Feedback forgår løbende gennem spørgsmål og diskussioner, summeøvelser, mindre gruppearbejder og workshops med peer-feedback og underviser kommentarer.

Eksamensadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Troels Schultz Larsen (tschultz@ruc.dk)
ECTS
10
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser i relation til det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.

  • Viden om uretfærdigheder og magtforhold mellem forskellige sociale grupper, herunder grupper baseret på alder, køn, klasse og etnicitet.

  • Viden om mekanismer, der skaber social stratificering, marginalisering og stigmatisering.

  • Færdigheder i udvælgelse og anvendelse af relevante begreber, teorier, metoder og empiri til analyse af socialvidenskabelige problemstillinger vedrørende sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser, herunder dynamikker, dilemmaer, sociale kampe, og uretfærdigheds- og magtforhold mellem forskellige sociale grupper, baseret på fx alder, køn, klasse og etnicitet.

  • Færdigheder til at kunne forklare dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring social og samfundsmæssige forandringer med brug af relevante begreber, teorier, metoder og empiri inden for det socialvidenskabelige område.

  • Færdigheder til at kunne diskutere og tage stilling til problemstillinger vedrørende uretfærdigheder og magtforhold mellem forskellige sociale grupper herunder grupper baseret på alder, køn, klasse og etnicitet.

  • Færdigheder til at diskutere ny forskningsbaseret viden på et højt videnskabeligt niveau i relation til socialvidenskabelige problemstillinger.

  • Kompetence i at analysere og evaluere forandringsprocesser indenfor det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.

  • Kompetencerne til at anvende og diskutere teorier relateret til og empiriske analyser af konkrete policy områder i relation til det socialvidenskabelige område.

Overordnet indhold

Kurset tager udgangspunkt i to centrale dimensioner af det socialvidenskabelige forskningsfelt. Dels spørgsmålene om historiske såvel som nutidige sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser; dels spørgsmålene omkring (u)retfærdighed i forhold til disse forandringer. I relation til den første dimension fokuserer kurset på dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser. En række centrale forandringsprocesser inden for det socialvidenskabelige område skitseres ligesom der præsenteres en række teorier og analytiske greb for at kunne forstå, analysere og forklarer disse forandringsprocesser og deres konsekvenser for forskellige samfundsgrupper. I relation til kursets anden dimension fokuseres der på dynamikker, dilemmaer og sociale kampe, der omgiver de socialvidenskabelige spørgsmål omkring muligheder, betingelser og betydning af modstand, kritik og social (u)retfærdighed i forhold til aktuelle sociale og samfundsmæssige forandringer. Kurset skitserer en centrale teorier og analytiske greb inden for det socialvidenskabelige område for at kunne forstå, analysere, forklare og perspektivere spørgsmål omkring modstand, kritik og social (u)retfærdighed og deres konsekvenser for forskellige samfundsgrupper såvel som for samfundets sammenhængskraft.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som praktiske aktiviteter, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og metoder.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt med omfangsbegrænsninger.

Individuel mundtlig prøve baseret på en 48-timers bunden hjemmeopgave.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 anslag inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40231
Sidst ændret 04/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 04-09-2023 14:15 - 04-09-2023 16:00 i uge 36
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Tirsdag 05-09-2023 14:15 - 05-09-2023 16:00 i uge 36
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 10:00 i uge 36
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 14:00 i uge 37
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Tirsdag 12-09-2023 14:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 10:00 i uge 37
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 18-09-2023 08:15 - 18-09-2023 10:00 i uge 38
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 22-09-2023 08:15 - 22-09-2023 10:00 i uge 38
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 29-09-2023 08:15 - 29-09-2023 10:00 i uge 39
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 02-10-2023 08:15 - 02-10-2023 10:00 i uge 40
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 09-10-2023 08:15 - 09-10-2023 10:00 i uge 41
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 23-10-2023 08:15 - 23-10-2023 10:00 i uge 43
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 27-10-2023 08:15 - 27-10-2023 10:00 i uge 43
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Fredag 03-11-2023 08:15 - 03-11-2023 10:00 i uge 44
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 06-11-2023 10:15 - 06-11-2023 12:00 i uge 45
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (SV)

Mandag 20-11-2023 10:00 - Onsdag 22-11-2023 10:00 i uge 47
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser - Aflevering

Onsdag 03-01-2024 08:15 - Fredag 05-01-2024 18:00 i uge 01
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser - Mundtlig eksamen

Onsdag 07-02-2024 10:00 - Fredag 09-02-2024 10:00 i uge 06
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser - Reeksamen aflevering

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 18:00 i uge 07
Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser - Mundtlig reeksamen