PDF til print Find kalender

Politik og administration i danske kommuner (Specialiseringskursus)

Titel
Politik og administration i danske kommuner (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study course

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Tina Øllgaard Bentzen (tinaob@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60608
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

 • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
 • Organisation, styring og ledelse
 • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Kommuneren spiller en stadig mere central rolle i det danske politiske system. Det er her det meste velfærd tilvejebringes, hvor der arbejdes med at fremme lokal vækst og udvikling, og hvor der satses på velfærdsinnovation og afprøves og eksperimenteres med nye demokratiske og administrative styreformer. Det er også i kommunerne at samspillet mellem politikere, administration og fagprofessionelle medarbejdere på den ene side og borgere, virksomheder og foreninger på den anden, er mest intensiv. Kommunestyret har historisk set været gennem været gennem store omvæltninger, og netop nu er de udsat for et betydeligt pres fra flere sider og ikke mindst fra staten der presser kommunerne på økonomien og stiller krav om høj effektivitet, og borgerne der har høje forventninger til den service de modtager. Opgaven med at håndtere disse pres lander på politikernes, administratorernes og medarbejdernes bord, og forskellige kommuner forsøger at håndtere presset på forskellig vis. Kurset tegner et billede af, de forskellige politiske og administrative strategier og virkemidler, der tages i brug med henblik på at håndtere presset.

Pensum

På kurset arbejdes der med to grundbøger:

Blom-Hansen, Jens, Marius Ibsen, Thorkil Juul & Poul Erik Mouritzen (2012). Fra Sogn til Velfærdsproducent. Kommunestyret gennem fire årtier: Syddansk Universitetsforlag.

J. Torfing & P. Triantafillou (2017). NPG på dansk. København: Akademisk Forlag.

Derudover lægges øvrig litteratur op på moodle under de enkelte kursusgange.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser og ekskursioner, såvel som oplæg fra eksterne aktører fra den kommunale sektor.

Kursusdeltagere forventes at lægge følgende arbejdsindsats:

Holdundervisning 24

Andet (f.eks. gruppearbejde, øvelser, ekskursioner) 60

Forberedelse 180

Eksamen 20

Timer i alt 284

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kursus-ansvarlig vil undervejs lave formative, mundtlige evalueringer for løbende at forventningsafstemme og evt. tilpasse kursusindhold.

Kurset evalueres skriftligt som afslutning på sidste kursusgang.

Program

Kurset indeholder 12 kursusgange, hvoraf den ene (kursusgang 10) er et besøg hos en kommune.

 1. Indflyvning til kurset og til samarbejdet med kommune
 2. Kommunestyret i går og i dag, og kommunens relation til andre styringsniveauer
 3. Retslige rammer og juridiske udfordringer i kommunerne
 4. Kommunalvalg, kommunalt partisystem, konstitueringsaftaler og borgmestre
 5. Kommunalbestyrelse, politiske udvalg og politikerroller
 6. Kommunalplan og kommunale politikker
 7. Organisering, styring og forvalterroller i den kommunale organisation
 8. Samspil med lokale interessenter: Lokale råd, nævn og netværk
 9. Fagprofessionelle, medarbejder og MED-udvalg
 10. Kommunebesøg (Forventes at vare en 1/2 dag)
 11. Kommunal budgetlægning og økonomistyring
 12. Opfølgning på peergrade, opsamling og afrunding.
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

 • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

 • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt

 • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

 • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
 1. Demonstrere indsigt i kommunens funktion i den offentlige sektor, dens rammebetingelser samt kommunens samspil med øvrige sektorer og styringsniveauer.

 2. Demonstrere evnen til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende administrative, politiske og civilsamfunds-perspektiver på kommunale problemstillinger

 3. Redegøre for og kritisk diskutere den danske kommune og dens udvikling i et historisk og styrings-paradigmatisk perspektiv

 4. Identificere og forholde sig reflekteret til anbefalinger til kommunal ledelse og styring

 5. Formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60608
Sidst ændret 15/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 26-09-2023 08:15 - 26-09-2023 10:00 i uge 39
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 03-10-2023 10:15 - 03-10-2023 12:00 i uge 40
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 10-10-2023 08:15 - 10-10-2023 10:00 i uge 41
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 31-10-2023 08:15 - 31-10-2023 10:00 i uge 44
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 07-11-2023 08:15 - 07-11-2023 10:00 i uge 45
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 14-11-2023 08:15 - 14-11-2023 10:00 i uge 46
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 14-11-2023 10:15 - 14-11-2023 12:00 i uge 46
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 28-11-2023 08:15 - 28-11-2023 10:00 i uge 48
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 28-11-2023 14:15 - 28-11-2023 16:00 i uge 48
Politik og administration i danske kommuner - Erstatningsforelæsning (PF)

Torsdag 07-12-2023 09:00 - 07-12-2023 14:00 i uge 49
Politik og administration i danske kommuner - Besøg i kommune (PF)

Tirsdag 12-12-2023 08:15 - 12-12-2023 10:00 i uge 50
Politik og administration i danske kommuner (PF)

Tirsdag 02-01-2024 10:00 - Tirsdag 09-01-2024 10:00 i uge 01 og uge 02
Politik og administration i danske kommuner - eksamen

Mandag 19-02-2024 10:00 - Mandag 26-02-2024 10:00 i uge 08 og uge 09
Politik og administration i danske kommuner - reeksamen