PDF til print Find kalender

Undersøgelsesprojekt

Titel
Undersøgelsesprojekt
Oversat titel

Investigation Project

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60210
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet har tre overordnede formål: For det første, at styrke de studerendes evne til knytte teori og teoretiske begreber til empirisk observerbare forhold. For det andet, at styrke de studerendes evne til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en omfattende/dybdegående empiriske undersøgelse ved, at anvende en eller flere empiriske forskningsmetoder i praksis. Undersøgelsen kunne f.eks. være en udredning af et konkret samfundsmæssigt problem, en evaluering af en bestemt politiks implementering eller effekter, en analyse af sammenhænge eller udviklinger inden for et område mv. For det tredje, at de studerende styrker deres færdigheder i at vurdere styrker og begrænsninger ved empiriske undersøgelser og den usikkerhed, der knytter sig til de konklusioner, der drages på baggrund af dem.

Uddybende beskrivelse

Projektet skal indeholde følgende dele:

Problemfelt og begrebsafklaring: Et eller flere fagligt begrundede spørgsmål, som den empiriske analyse skal belyse samt en kort redegørelse for de teoretiske perspektiver og begreber som tænkes anvendt i besvarelsen af spørgsmålet/-ene. Problemstillingen skal have politisk-forvaltningsmæssig relevans og være funderet i faglitteraturen.

Litteraturreview: Uddybning af problemstillingens faglige fundering gennem en redegørelse for lignende, væsentlige videnskabelige undersøgelser. Redegørelsen skal indeholde en kritisk vurdering af metodiske styrker og svagheder ved disse undersøgelser (afhængigt af undersøgelsernes karakter og de anvendte metoder, kan det være spørgsmål vedrørende valg af cases/analyseenheder/interviewpersoner, forskerpåvirkning af ’objekter’ for undersøgelsen, operationalisering af begreber, spørgsmålsformuleringer, målevaliditet, usikkerhed og bias i konklusioner, muligheder for at generalisere mv.)

Metode: Begrundet valg af metode(r) for egen undersøgelse og operationalisering af de teoretiske begreber. Man kan vælge at anvende én metode eller anvende en ’mixed-method’ tilgang, hvor flere metoder anvendes til at belyse et givent spørgsmål. Begrundelsen skal indeholde en diskussion af styrker og svagheder ved de(n) valgte metode(r) og operationaliseringer i forhold til at belyse undersøgelsesspørgsmålet.

Præsentation af det anvendte empiriske datamateriale, herunder beskrivelse af hvordan det er indhentet og vurdering af materialets kvalitet. Datamaterialet kan være primært eller sekundært. Primær dataindsamling betyder at de studerende selv indsamler data – f.eks. ved selvstændige interviews, afholdelse af fokusgrupper, observationer, udsendelse af surveys mv. Sekundær dataindsamling betyder, at der anvendes datamateriale, som andre forskere/myndigheder/organisationer har indsamlet og gjort tilgængeligt.

En selvstændig fremstilling af relevante parametre for undersøgelsens genstandsfelt ved hjælp af beskrivende statistik (tabeller, søjlediagrammer eller lign) (f.eks. i projekt om kontanthjælpsmodtagere en eller flere tabeller over antal/andel fordelt på alders-, uddannelsesgrupper, kommuner eller lign og evt. udvikling over tid).

Analyse: Gennemførsel af en selvstændig og dybdegående analyse af det empiriske materiale. Hertil hører både beskrivende fremstillinger af materialet, eventuel analyse af sammenhænge, fortolkninger og/eller forklaringer, der bidrager til at besvare undersøgelsesspørgsmålet.

En konklusion, som sammenfatter resultaterne af analysen og diskuterer deres bidrag til teori og eksisterende viden på området.

Et kort notat (max 4800 tegn) som formidler projektets indhold, herunder problemstillingen, den vidensmæssige baggrund for undersøgelsen, undersøgelsen og dens konklusioner samt eventuelle policyanbefalinger og/eller forslag til videre undersøgelser.

Den forventede arbejdsbyrde fordelt på delopgaver (samlet 390-450 timer) er som følger:

Punkt 1, 2 og 3: ca. 110-140 timer

Punkt 4-7: ca. 260-290 timer

Punkt 8: ca. 20 timer.

Eksempler på forskellige typer af undersøgelsesprojekter:

Evaluering af en politisk indsats eller reforms effekt på relevante parametre (f.eks. beskæftigelse, uddannelse, lighed eller lign.) ved brug af survey-data og eksperimentdesign.

Undersøgelse af de betingelser og faktorer, der ligger til grund for effektiv borgerinddragelse gennem kvalitative casestudier, hvor der anvendes software (f.eks. Nvivo) til at lave kodninger af datamaterialet.

Afdækning af, hvilke konsekvenser specifikke politiske dynamikker, som f.eks. konkurrence og samarbejde, har for folkestyrets evne til at gennemføre politiske reformer gennem interview med multiple aktører og dokumentanalyse

Analyse af politiske idéer og diskursers fremvækst og betingelser for institutionalisering i politik og administrative praksisser gennem omfattende dokumentanalyse

Undersøgelse af hvordan forskellige ledelsesformer fremmer eller hæmmer effektivitet eller medarbejdertilfredshed gennem observationer og interviews i udvalgte organisationer

En undersøgelse af hvilke faktorer, der kan forklare udviklingen i holdninger eller adfærd (f.eks. tillid til politikerne, valgdeltagelse eller lign.) over tid og/eller på tværs af forskellige lande med brug af sekundære survey-data (f.eks. European Social Survey).

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 6. marts 2024 fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ivan Foberg (ifoberg@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet.

Tilrettelæggelse og indsats

Arbejdsbyrden tilsvarer 15 ECTS (405 timer).

Problemfelt og begrebsafklaring, Litteraturreview og Metode ca. 135 timer

Præsentation af det anvendte empiriske datamateriale, En selvstændig fremstilling af relevante parametre for undersøgelsens genstandsfelt, Analyse og konklusion ca. 250 timer

Et kort notat (max 4800 tegn) som formidler projektets indhold ca. 20 timer

Workshops:

Videregående kursus i review-skrivning, litteratur- og informationssøgning En litteratursøgningsstrategi er grundlaget for at kunne identificere og argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af en problemstilling. Al fremstilling eller arbejde med data forudsætter viden og kompetence i hvordan man håndterer data korrekt. Denne undervisningsgang introducerer til avanceret litteratursøgning, data-management samt review-skrivning:

Roskilde Universitetsbibliotek

Få et kvalitetstjek af projektets referencehåndtering

Husker du at få alle referencer med? Er du konsekvent med citationsformat? Send 3 sider til gennemgang og få et kvalitetstjek af referencehåndteringen i jeres projekt, inden aflevering.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden om samfundsvidenskabelige metoders styrker og svagheder i forhold til belysning af relevante spørgsmål og kompetence til at vurdere empiriske undersøgelsers bidrag til videnskabelig viden på et givent område.

  • Færdigheder i formulere fagligt relevante problemstillinger med afsæt i den videnskabelige litteratur.

  • Færdigheder i at vælge, anvende og mestre en eller flere videnskabelige metoder og empiri under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling, herunder at operationalisere teoretiske begreber til empirisk målbare forhold og kritisk forholde sig til spørgsmål om validitet ift egen og andres operationaliseringer.

  • Færdigheder i at designe og gennemføre en omfattende empirisk undersøgelse for at belyse en problemstilling og forholde sig reflekteret til spørgsmål vedrørende data kvalitet, såvel som validitet, reliabilitet, generaliserbarhed mv. for undersøgelsen som helhed.

  • Færdigheder i at fremskaffe og fremstille data som belyser et område ved hjælp af beskrivende statistik (tabeller, histogrammer eller lign.)

  • Færdighed i at skrive et notat som kort formidler komplekst stof med eventuelle angivelser af anbefalede indsatser.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

• Viden om samfundsvidenskabelige metoders styrker og svagheder i forhold til belysning af relevante spørgsmål og kompetence til at vurdere empiriske undersøgelsers bidrag til videnskabelig viden på et givent område.

• Færdigheder i at vælge, anvende og mestre en eller flere videnskabelige metoder og empiri under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling, herunder at operationalisere teoretiske begreber til empirisk målbare forhold og kritisk forholde sig til spørgsmål om validitet ift. egen og andres operationaliseringer.

• Færdigheder i at designe og gennemføre en omfattende empirisk undersøgelse for at belyse en problemstilling og forholde sig reflekteret til spørgsmål vedrørende data kvalitet, såvel som validitet, reliabilitet, generaliserbarhed mv. for undersøgelsen som helhed.

• Færdighed i at skrive et notat som kort formidler komplekst stof med eventuelle angivelser af anbefalede indsatser Derudover indgår • Resumé på dansk eller engelsk • Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan • Fremlægge og formidle • indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport” Bedømmelsen er samlet

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60210
Sidst ændret 30/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 27-02-2024 08:00 - 27-02-2024 17:45 i uge 09
Undersøgelsesprojekt - Projektdannelse (PF)

Torsdag 29-02-2024 12:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Undersøgelsesprojekt - Projektdannelse (PF)

Onsdag 29-05-2024 10:00 - 29-05-2024 10:00 i uge 22
Undersøgelsesprojekt - Projektaflevering (PF)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Undersøgelsesprojekt - Mundtlig eksamensperiode (PF)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Undersøgelsesprojekt - Mundtlig reeksamensperiode (PF)