PDF til print Find kalender

Formidlingsprojekt

Titel
Formidlingsprojekt
Oversat titel

Dissemination Project

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60209
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med formidlingsprojektet er at styrke de studerendes evner til at formidle resultaterne af deres faglige analyser i projektet til forskellige målgrupper og gennem forskellige formidlingsformater.

Uddybende beskrivelse

Formidlingsprojektet (projektrapporten) består af en projektdel og en formidlingsdel. Omfangskravet kan findes i "Prøveformer".

Projektdelen består af: * en fagligt begrundet problemstilling * et overblik over den videnskabelige litteratur af relevans for problemstillingen * en kritisk redegørelse for den anvendte teori, herunder begrundelse for valg af teori * redegørelse for metode, herunder vurdering af metodernes styrke/svaghed i forhold til det undersøgte * en selvstændig analyse, som belyser problemstillingen * en konklusion, som sammenfatter resultaterne af analysen og diskuterer deres bidrag til eksisterende viden på området.

Formidlingsdelen skal indeholde 2 produkter. Gruppen vælger selv hvilke 2 blandt de følgende muligheder:

  • En forskningsformidlende artikel. Artiklen henvender sig til en defineret målgruppe med forventet særlig interesse for projektets politiske og/eller forvaltningsmæssige spørgsmål.

  • Et notat. Notatet skal være henvendt til en person eller en organisation med formaliseret beslutningskompetence (f.eks. et ministerium, styrelse, region eller kommune) eller med væsentlig uformel indflydelse (f.eks. en etableret interesseorganisation eller en tænketank). Notatet skal have en forside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive problemstillingen, som projektet har behandlet, og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling.

  • Et projektforslag. Projektforslaget skal være udformet som en ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det politiske og/eller forvaltningsmæssige område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given problematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstilling, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets økonomi og projektplan inklusive tidsplan og milepæle.

  • En digital formidlingsproduktion. Denne kan f.eks. udarbejdes som en folder/brochure, et nyhedsbrev, et presse kit eller en podcast eller video. Formidlingsproduktionen skal henvende sig bredt til personer med interesse for projektets tema, men som ikke er specialister/fagfæller. A. En skriftlig digital formidlingsproduktion skal udarbejdes i A4, A5 eller A6 og indeholde som minimum en forside og en bagside. Forsiden skal som minimum indeholde et design/logo der henviser til de organisatoriske rammer materialet er udarbejdet i relation til (må gerne være et konstrueret eksempel) samt en overskrift. Bagsiden skal som minimum indeholde et kortfattet resumé eller indholdsfortegnelse, kontaktinformation, samt produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen skal fremgå klart. Formidlingsproduktionen bør endvidere indeholde links til anden relevant information/baggrundsrapporten såfremt denne findes digitalt. Formidlingsproduktioner vil typisk også indeholde billeder, illustrationer, QR koder mv. B. Vælges der at lave en podcast eller videopræsentation skal der forfattes en formålsbeskrivelse og begrundelse af de valg, der er truffet, i forhold til produktionen, herunder målgruppe, valg af fokus, forventet effekt mv. (max én normalside), og en kort introduktion af produktionen (max 250 anslag) møntet på målgruppen. Længden på indslaget må ikke overstige 10 minutter.

Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag. Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 6. marts 2024 fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ivan Foberg (ifoberg@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

Der er ikke et fast pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

ECTS

Den beskrevne forventede arbejdsindsats er timeforbrug for hver studerende. For et 15 ects projekt er den samlede forventede arbejdsindsats 405 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 18 timer pr. uge i løbet af semesteret. arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter: - Selvstændigt arbejde i projektgruppen: ca. 354 timer - vejledningstimer (konfrontationstid): ca. 6 timer - Evaluering (konfrontationstid, forberedelse af opponering): ca. 6 timer - eksamensforberedelse: ca. 37 timer - eksamen: ca. 2 timer

Projekt- og gruppedannelse

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Socialisering: Aktiviteter der fremmer de studerendes kendskab til deres medstuderendes personlige og faglige interesser og giver indsigt i deres tilgange til projektarbejdsformen

Idegenererings: Aktiviteter der faciliterer ideudvikling ud fra de studerendes interessefelter, og giver mulighed for at kollaborerer med medstuderende om fælles interessefelter.

Kvalificering af ideer: Aktiviteter i grupper der kvalificerer de studerendes ideer til reelle projektideer i samarbejde med vejlederne og projekt- og gruppedannelsesansvarlig

Vejleder præsentationer: Oplæg der introducerer vejledernes faglige kompetencer.

Projektarbejde i grupper

Når de studerende har dannet grupper og lavet problemformulering, skal de studerende arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i en kollaboration om projektrapporten, de studerende kan blandt andet kollaborere om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, samskrivning, udarbejdelse af formidlingsprodukter, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Formidlingsseminar

Workshop om formidling der giver mulighed for at de studerende får en øget forståelse for at arbejde med at formidle en given faglig tematik i et projekts kontekst. I forbindelse med seminaret vil der være obligatoriske opgaver i projektgrupper med det formål at bearbejde det faglige indhold på seminaret.

Workshops v. Roskilde Universitetsbibliotek

Videregående kursus i review-skrivning, litteratur- og informationssøgning
En litteratursøgningsstrategi er grundlaget for at kunne identificere og argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af en problemstilling. Al fremstilling eller arbejde med data forudsætter viden og kompetence i hvordan man håndterer data korrekt. Denne undervisningsgang introducerer til avanceret litteratursøgning, data-management samt review-skrivning.

Få et kvalitetstjek af projektets referencehåndtering v. Roskilde Universitetsbibliotek

Husker du at få alle referencer med? Er du konsekvent med citationsformat? Send 3 sider til gennemgang og få et kvalitetstjek af referencehåndteringen i jeres projekt, inden aflevering.

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Færdigheder og kompetence til i at identificere en relevant faglig problemstilling, designe og gennemføre en projektundersøgelse samt forholde sig refleksivt og kritisk til valg af kilder, litteratur, teori og metoder.

  • Viden om og færdigheder til at reflektere over kommunikationssituationen som formidlingsproduktet indgår i.

  • Viden om og færdigheder i at reflektere over målgruppens informationsbehov. Hvem er målgruppen? Hvad har målgruppen brug for at vide om emnet?

  • Færdigheder i at fremskaffe og fremstille data som belyser et område ved hjælp af beskrivende statistik (tabeller, histogrammer eller lign.).

  • Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstilling såvel som kompetence til at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisning i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftligt og mundtligt demonstration af empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold inden for projektemnets genstandsfelt, argumentere for valg af en relevant problemstilling, samt identificere og argumentere for valg akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling.

Kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse i analyse af projekts problemstilling.

Arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden

Skriftligt og mundtligt argumentere for valget af resultater og konklusioner fra projektet, der skal formidles, valg af formidlingsformater, målgruppens informationsbehov, den forventede og ønskede effekt hos målgruppen, samt kommunikationssituationen som formidlingsproduktet indgår, inklusive barrierer for kommunikationen.

Derudover indgår • Resumé på dansk eller engelsk • Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan • Fremlægge og formidle • Indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport”

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60209
Sidst ændret 30/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 27-02-2024 08:15 - 27-02-2024 18:00 i uge 09
Formidlingsprojekt - Projektdannelse (PF)

Torsdag 29-02-2024 12:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Formidlingsprojekt - Projektdannelse (PF)

Torsdag 21-03-2024 12:15 - 21-03-2024 16:00 i uge 12
Formidlingsprojekt - Formidlingsseminar (PF)

Onsdag 29-05-2024 10:00 - 29-05-2024 10:00 i uge 22
Formidlingsprojekt - Projektaflevering (PF)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Formidlingsprojekt - Mundtlig eksamensperiode (PF)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Formidlingsprojekt - Mundtlig reeksamensperiode (PF)