PDF til print Find kalender

Formidlingsprojekt

Titel
Formidlingsprojekt
Oversat titel

Dissemination project

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60253
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med formidlingsprojekt er med udgangspunkt i en tværfaglig og problemorienteret tilgang at styrke de studerendes færdigheder i at koble dybdegående analyser og kritisk tænkning med kort og koncis formidling af resultater i forskellige formidlingsformater. Formidlingsprojektet er således en videreudvikling af det klassiske RUC-projekt med et særligt fokus på at kunne foretage en fag-fagligformidling af egne analytiske resultater på begrænset plads. Med fagfaglig formidling menes en formidling til bredere målgruppe af både fagfæller og ikke-specialister – skriftligt såvel som mundtligt – af ny forskningsbaseret viden opnået gennem projektarbejdet i relation til socialvidenskabelige problemstillinger. Dette indbefatter genrekendskab til forskellige formidlingsformer. Refleksioner over den kommunikationssituation som formidlingen indgår i, herunder hvem målgruppen er og hvilken situation (hvor og hvornår) denne befinder sig i, dennes videns behov. Samtidig indbefatter det også en refleksion over hvad der er det centrale budskab og hvilken effekt formidlingen er tænkt at have hos målgruppen.

Uddybende beskrivelse

Formidlingsprojektet kan defineres som en videreudvikling af det klassiske RUC-projekt med et særligt fokus på at kunne foretage en faglig formidling af egne analytiske resultater på begrænset plads til både specialister og det brede publikum. Projektet fokuserer på at styrke de studerendes færdigheder i at koble dybdegående analyser og kritisk tænkning med kort og koncis formidling af resultater i forskellige formidlingsformater. Det endelige formidlingsprojekt består af en projektdel og en formidlingsdel.

Formidlingsdelen består af to formidlingsdele. Gruppen vælger selv hvilke to blandt de følgende muligheder: En forskningsformidlende artikel. Artiklen henvender sig til en defineret målgruppe med forventet særlig interesse for projektets samfundsvidenskabelige spørgsmål. Artiklen skal formidle en socialvidenskabelig problemstilling, som projektet har behandlet. Artiklen kan tillige formidle væsentlige resultater og konklusioner som projektet er kommet frem til eller som er relevante at perspektivere til.

Et notat. Notatet skal være henvendt til en person eller en organisation med formaliseret beslutningskompetence (f.eks. en/et minister/departementschef/ministerium, leder/direktør i f.eks. virksomhed/NGO/styrelse/region eller kommune mm.) eller med væsentlig uformel indflydelse (f.eks. en etableret interesseorganisation eller en tænketank). Notatet skal have en forside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive en socialvidenskabelig problemstilling, som projektet har behandlet, og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling.

Et projektforslag. Projektforslaget skal være udformet som en ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det socialvidenskabelige genstandsfelt. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given problematik, der er blevet behandlet eller berørt i projektet, eller som projektets resultater og konklusioner lægger op til at behandle/undersøge/intervenerer i el.lign. via et konkret projekt. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e), projekt ide, projektets formål tilsigtede resultater, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstilling, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets økonomi og projektplan inklusive tidsplan og milepæle.

En digital formidlingsproduktion. Den digitale formidlingsproduktion kan f.eks. udarbejdes på to måder som A (Tekstbaseret): en digital folder/brochure, et nyhedsbrev, en hjemmeside, et presse-kit, en social mediekampagne eller som B (Audio/video): en podcast eller video el.lign. Den digitale formidlingsproduktion skal være henvendt til præciseret målgruppe. Dette vil typisk være samfundsvidenskabelige kandidater og studerende, fagprofessionelle eller andre med interesse for analyse af socialvidenskabelige forhold inden for det givne problemfelt som projektet har berørt. Til den skriftlige digitale formidlingsproduktion skal vedlægges en kort beskrivelse af den digitale formidlingsproduktion. Beskrivelsen skal som minimum indeholde beskrivelse af de institutionelle/organisatoriske/kontekstmæssige rammer materialet er udarbejdet i relation til (må gerne være et konstrueret eksempel og må meget gerne indeholde f.eks. logoer eller design mv.), et kortfattet resume, kontaktinformation, samt produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen skal desuden fremgå klart. Formidlingsproduktionen bør endvidere indeholde links til anden relevant information/baggrundsrapporten mv. såfremt denne findes digitalt. Formidlingsproduktioner vil typisk også indeholde billeder, illustrationer, QR koder mv. Vælges den audio/videomæssige digitale formidlingsproduktion skal der vedlægges en kort formålsbeskrivelse og begrundelse af de valg, der er truffet, i forhold til produktionen, herunder målgruppe, valg af fokus, forventet effekt mv., og en kort introduktion af produktionen møntet på målgruppen. Længden på indslaget bør ikke overstige 10 minutter.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 27. september 2023 fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ivan Foberg (ifoberg@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

Det vejledende omfang af litteraturgrundlaget er 1000 sider, som udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder.

Tilrettelæggelse og indsats

Organisering af formidlingsprojekt:

Formidlingsprojektet starter med projektdannelse.

Vejledningsmæssigt er formidlingsprojektet baseret på strukturerede vejledningsforløb der veksler mellem klyngevejledning og individuelle vejledninger. Der vil undervejs blive afholdt et formidlingsseminar med fokus på forskellige måder at formidle sin faglige viden på. Klyngevejledningssessionerne tilrettelægges med fokus på at understøtte såvel analytisk tænkning, med udgangspunkt i udvalgte teorier og metoder, som formidlings- og peerfeedback færdigheder.

Indsats

I alt 15 ECT = 405 timer

Gruppedannelse = 15 timer

Formidlingsseminar = 10 timer (forberedelse og deltagelse)

Klyngevejledning = 20 timer (forberedelse, deltagelse, læse andre gruppers oplæg)

Individuel vejledning = 15 timer (forberedelse og deltagelse)

Eksamen = 20 timer (forberedelse og deltagelse)

Projektarbejde = 325 timer

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Efter gennemført formidlingsprojekt vil den studerende være i stand til selvstændigt at identificere en relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige fagområde, med afsæt i forskningsbaseret viden. Samt have forståelse for og evnerne til at kunne reflektere over egen projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt.

  • Evnerne til at udvælge, kritisk vurdere, anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder, såvel som indhentning og analyse af data og empiri under arbejdet med og analysen af en afgrænset, faglig og relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige område. Herunder også udvælgelse af kilder og litteratur.

  • Evnerne til at designe og gennemføre en projektundersøgelse for at belyse en problemstilling og forholde sig reflekteret og kritisk til frembringelsen af forskningsbaseret viden og resultater

  • Med formidlingsprojektet får den studerende viden om og evne til at reflektere over kommunikationssituationen som formidlingsprojektets formidlingsprodukter indgår i. Herunder evnen til at identificere målgruppen, hvilken situation (hvor og hvornår) målgruppen befinder sig i, når den møder produktet såvel som målgruppen og dennes vidensbehov.

  • At reflektere over forskellige formidlingsprodukter og genere. Samt til at reflektere over og vurdere: Hvad er budskabet? Og Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen inden for rammerne af et konkret formidlingsprodukt.

  • Endelig giver formidlingsprojektet de studerende kompetencerne til at diskutere og formidle faglige resultater og løsningsforslag såvel som ny forskningsbaseret viden på et højt videnskabeligt niveau i relation til socialvidenskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister på en faglig og kompetent måde.

  • At formidle større analytisk og videnskabelige arbejde på et i det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstilling såvel som til at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis.

  • At identificere og tage ansvar for egen faglige og formidlingsorienterede udvikling, samt at give og modtage feedback på eget og andres faglige og formidlingsmæssige arbejder og produkter.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 15 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Demonstrere evnen til selvstændigt at identificere en relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige fagområde, med afsæt i forskningsbaseret viden.

Demonstrere evnen til at reflektere over kommunikationssituationen som formidlingsprojektets formidlingsprodukter indgår i. Herunder evnen til at identificere målgruppen, hvilken situation (hvor og hvornår) målgruppen befinder sig i, når den møder produktet såvel som målgruppen og dennes vidensbehov.

Kunne diskutere og formidle faglige resultater og løsningsforslag såvel som ny forskningsbaseret viden på et højt videnskabeligt niveau i relation til socialvidenskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister på en faglig og kompetent måde.

Demonstrere evnen til at formidle større analytisk og videnskabelige arbejde på et i det væsentlige korrekt dansk.

Derudover indgår • Resumé på dansk eller engelsk • Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan • Fremlægge og formidle • Indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60253
Sidst ændret 30/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 06-09-2023 08:15 - 06-09-2023 18:00 i uge 36
Formidlingsprojekt - Projektdannelse (SV)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 18:00 i uge 36
Formidlingsprojekt - Projektdannelse (SV)

Torsdag 28-09-2023 12:15 - 28-09-2023 16:00 i uge 39
Formidlingsprojekt - Formidlingsseminar (PF, SV)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Formidlingsprojekt - Projektaflevering (SV)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Formidlingsprojekt - Mundtlig eksamen (SV)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Formidlingsprojekt - Mundtlig reeksamen (SV)