PDF til print Find kalender

Økonomistyring

Titel
Økonomistyring
Oversat titel

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of data

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Camilla Jensen (camje@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60399
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål at dygtiggøre den studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning af en faglig problemstilling.

Kurset gør den studerende i stand til at argumentere for metodens anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte den studerende i stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau

Uddybende beskrivelse

Økonomistyring er en af de mest centrale politiske processer i både stat, regioner og kommuner. Det er derfor nyttigt at have kendskab til de aktører, interesser og strategier, der kommer til udtryk i budgetlægningen og betydningen af forskellige måder at tilrettelægge budgetproces og økonomistyring i offentlige organisationer.

Redskabsfaget tilbyder kendskab til konkrete budgetter (fx for Region og kommuner) og økonomiske og politologiske teorier om budgetlægning og økonomistyring i offentlige organisationer.

Pensum

Christiansen, P. M. (red.). (2019): Budgetlægning og offentlige udgifter 3. udgave. Hans Reitzel.

Ibsen, Marius (2019), Kommunal økonomistyring. København, DJØF's forlag

Dertil enkelte andre artikler og notater.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er en blanding af forelæsninger og øvelser i relation til økonomi styring.

Kursusgange x 10: 20 timer Læsning af litteratur: 80 timer Eksamensopgave: 35 timer

Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Vil i detaljer blive oploadet på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil den studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af den givne metode

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given metode i forhold til en specifik faglig problemstilling

  • kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til metoden

  • kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Individuelt skriftlig hjemmeopgave med karakter efter 7 skalalen.

Bedømmelseskriterier har sammenhæng med de opstillede læringsmål, som skal ses opfyldt i den skriftlige opgave.

Opgaven skal ses anvende faglig relevant terminologi og herunder kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp af den givne metode. Økonomistyrings metoder skal ses anvendt og formidlet på en klar måde i opgaven.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60399
Sidst ændret 17/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 14-09-2023 16:15 - 14-09-2023 18:00 i uge 37
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 21-09-2023 16:15 - 21-09-2023 18:00 i uge 38
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 28-09-2023 16:15 - 28-09-2023 18:00 i uge 39
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 05-10-2023 16:15 - 05-10-2023 18:00 i uge 40
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 12-10-2023 16:15 - 12-10-2023 18:00 i uge 41
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 19-10-2023 16:15 - 19-10-2023 18:00 i uge 42
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 26-10-2023 16:15 - 26-10-2023 18:00 i uge 43
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 02-11-2023 16:15 - 02-11-2023 18:00 i uge 44
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 09-11-2023 16:15 - 09-11-2023 18:00 i uge 45
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Torsdag 16-11-2023 16:15 - 16-11-2023 18:00 i uge 46
Økonomistyring (PF, SV, VL)

Mandag 20-11-2023 10:00 - Onsdag 22-11-2023 10:00 i uge 47
Økonomistyring - eksamen

Onsdag 21-02-2024 10:00 - Fredag 23-02-2024 10:00 i uge 08
Økonomistyring - reeksamen