PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS

Titel
Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS
Oversat titel

Project-Oriented Internship

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60212
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Det projektorienterede praktikforløb har til formål at give den studerende førstehåndskendskab til uddannelsens praksisfelt, herunder indsigt i og erfaring med, hvorledes uddannelses teorier, metoder og analytiske tilgange anvendes i praksis.

Forløbet omfatter gennemførelse af en relevant praktik. Den samlede arbejdsbelastning svarer til ca. 800 timer, inkl. deltagelse i praktikunderstøttende aktiviteter.

Den studerende finder og vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den studerende have godkendt en praktikaftale i studienævnet. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for uddannelsens genstandsfelt.

Uddybende beskrivelse

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser over for universitetet gennemføres.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Den studerende får desuden tildelt en projektvejleder.

Det forventes, at semesterets arbejdsindsats fordeles med ¾ til praktikstedet og ¼ til universitetet (svarer til ca. 600 timer hos praktikværten og ca. 200 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for Politik og Forvaltnings genstandsfelt.

Forpligtigelser undervejs i praktikforløbet.

Foruden arbejdet hos praktikværten har den studerende en række forpligtigelser og arbejdsopgaver rettet til universitetet. De løbende forpligtigelser tilskynder til refleksioner over mødet mellem teori, metode, faglige redskaber og praksis samt over praktikkens bidrag til den studerendes kompetenceudvikling.

Det endelige praktikprojekt giver mulighed for, at den studerende behandler et selvvalgt tema relateret til praktikforløbet.

Pensum

Der er ikke et fast pensum.

Tilrettelæggelse og indsats

I alt 30 ECTS: 810 timer.

Opgaver på praktikstedet: 600 timer.

Deltagelse i vejledningssessioner, inklusive forberedelse: 20 timer.

Udarbejdelse og indlevering af midtvejsrapport inden 7. uge af praktikopholdets begyndelse. Produktet danner typisk udgangspunkt for en vejledningssession. 40 timer. Midtvejsrapporten skal indeholde:

Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og én sides refleksion over, hvilke faglige teorier og metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten.

Forslag til praktikprojektets problemfelt og problemformulering (max. 4.800 tegn). Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse).

Forslag til minimum 650 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 1.300 sider.

Udarbejdelse og indlevering af udkast til projektrapport inden 13. Praktikuge. Produktet danner typisk udgangspunkt for en vejledningssession 50 timer. Udkastet skal have et omfang på minimum 24.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Praktikprojektets problemfelt, problemformulering og struktur (indholdsfortegnelsen).

Udkast til teori og metode afsnit.

En outline af projektets empiriske analyse.

Færdiggørelse af praktikprojektrapport. 70 timer.

Forberedelse af og deltagelse i eksamen: 30 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • demonstrere empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt.

  • reflektere over, hvordan praktikstedet fungerer internt og forholde sig kritisk til organiseringen af arbejdsopgaver, arbejdsgange og beslutningsprocesser, som den studerende har være i berøring med under forløbet.

  • kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

  • argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling

  • tilrettelægge, gennemføre og levere konkrete opgaver bestilt af praktikværten.

  • arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden.

  • selvstændig udarbejde leverancer til universitetet, herunder planlægge og styre arbejdsprocessen ved siden af arbejdet hos praktikværten.

  • tage ansvar og agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en arbejdsplads.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 45.600-62.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Demonstration af empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt eller portfolio-produkt.

• Kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

• Argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling

• Arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden.

Derudover indgår • Resumé på dansk eller engelsk • Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan • Fremlægge og formidle • Indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport”

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60212
Sidst ændret 04/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS - Aflevering

Mandag 15-01-2024 08:15 - Onsdag 31-01-2024 18:00 i uge 03 til uge 05
Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS - Mundtlig eksamen

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS - Mundtlig reeksamen