PDF til print Find kalender

Policy og politik i et moderne demokrati

Titel
Policy og politik i et moderne demokrati
Oversat titel

Policy and politics in a modern democracy

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Peter Triantafillou (triant@ruc.dk)
Studieleder
Studieleder for Politik og Forvaltning (pf-sl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60204
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

At få en solid indsigt i politiske, demokratiske og styringsmæssige problemstillinger og dynamikker omkring indretningen af centrale policyområder i liberale demokratier.

At tilegne sig teoretiske værktøjer til at analysere problemer, udfordringer, forandringer og løsninger inden for et givent policyområde.

At kunne skrive korte notater, der opsummerer en politisk problemstilling og anviser en begrundet politisk løsning på problemstillingen.

Uddybende beskrivelse

Kurset udgøres af 12 undervisningsgange. De første tre gange omhandler typologier og teorier med relevans for analyse af policy og politik.

Derpå følger 6 gange om forskellige policyområder. Her gennemgås de administrative og politiske dynamikker der præger skabelsen og implemenering af policy indenfor et specifikt policyområde. Der er øvelser til disse, hvor vi diskuterer anvendelsen af typologier og teorier. Derudover er der en undervisningsgang om at skrive notat, en hvor der er feedback på de studerendes notat, og endelig afsluttes kurset med et institutionsbesøg.

Pensum

Kursets grundbog er: Cairney, P. (2020) Understanding Public Policy. 2nd edition, London: Macmillan. [bør købes].

Desuden vil der være en række artikler og kapitler vedr. policyanalyse, som vil indgå i pensum. Det præcise pensum fremgår af moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Forelæsning og bearbejdelse af læst litteratur. Forberedelse til hver forelæsning og deltagelse heri: 10 timer. Dvs. I alt 120 timer.

Øvelser i ad-hoc grupper: Gruppen får øvelser inden for den aktuelle litteratur og forelæsningen og får mulighed for at få feedback fra underviser på gruppearbejdet. 15 timer.

Spørgsmål til undervisninger: De studerende kan forberede spørgsmål til litteratur og forelæsning som de kan stille til holdunderviser. 15 timer.

Plenumdiskussioner: Der kan faciliteres plenumdiskussioner om relevante spørgsmål fra forelæsningen og litteraturen, således at studerende får mulighed for at debattere og konsolidere viden om emnet. 6 timer.

Træning i og udarbejdelse af notat, som skal godkendes for at gå til eksamen. Der gives feedback til notatet. 40 timer.

Besøg i offentlig organisation mhp. at opnå indsigt i organisationens konkrete arbejde med policyanalyse samt organisatoriske og politiske dynamikker. 4 timer.

Forberedelse til eksamen (notatskrivning og pensumgennemgang): 70 timer.

I alt: 270 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Det detaljerede program for de enkelte kursusgange mv. kommer på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Viden baseret på international forskning på højeste niveau om udvikling og gennemførelse af policies i et demokratisk politisk system og deres betydning for samfundsforhold og -dynamikker.

  • Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige styring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et politisk og administrativt system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden.

  • Viden om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har betydning for policy-områders udvikling.

  • Færdighed i at anvende teorier og typologier til at begribe og analysere udviklingen på centrale og illustrative policy-områder.

  • Færdigheder i at sammenligne policy-områder.

  • Færdigheder i at formidle og diskutere analyser af og anbefalinger til policy i en skriftlig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetence til at kunne håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og data mhp. at producere en præcis analyse af en samfundsmæssig problemstilling og velbegrundede anbefalinger til policy.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en A4-side.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Skriftlig del:

Korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret skriftlig formidling og diskussion af analyse af og anbefalinger til policy i en skriftlig form.

Prioritering og strukturering data mhp. at producere en præcis analyse af en samfundsmæssig problemstilling og velbegrundede anbefalinger til policy.

Mundtlig del:

Anvendelse af teorier og typologier til at begribe og analysere udviklingen på centrale og illustrative policy-områder.

Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige styring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et politisk og administrativt system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60204
Sidst ændret 26/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 06-09-2023 14:15 - 06-09-2023 16:00 i uge 36
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 13-09-2023 14:15 - 13-09-2023 16:00 i uge 37
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 20-09-2023 14:15 - 20-09-2023 16:00 i uge 38
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 27-09-2023 14:15 - 27-09-2023 16:00 i uge 39
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 04-10-2023 14:15 - 04-10-2023 16:00 i uge 40
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 11-10-2023 14:15 - 11-10-2023 16:00 i uge 41
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 18-10-2023 14:15 - 18-10-2023 16:00 i uge 42
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 25-10-2023 14:15 - 25-10-2023 16:00 i uge 43
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 01-11-2023 14:15 - 01-11-2023 16:00 i uge 44
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 08-11-2023 14:15 - 08-11-2023 16:00 i uge 45
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 22-11-2023 14:15 - 22-11-2023 16:00 i uge 47
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Onsdag 29-11-2023 14:15 - 29-11-2023 16:00 i uge 48
Policy og politik i et moderne demokrati (PF)

Mandag 11-12-2023 10:00 - 11-12-2023 10:00 i uge 50
Policy og politik i et moderne demokrati - aflevering, eksamen

Mandag 08-01-2024 08:15 - Fredag 12-01-2024 18:00 i uge 02
Policy og politik i et moderne demokrati - mundtlig eksamen

Onsdag 14-02-2024 10:00 - 14-02-2024 10:00 i uge 07
Policy og politik i et moderne demokrati - aflevering, reeksamen

Tirsdag 20-02-2024 08:15 - Onsdag 21-02-2024 18:00 i uge 08
Policy og politik i et moderne demokrati - mundtlig reeksamen