PDF til print Find kalender

Speciale i Kulturmødestudier

Titel
Speciale i Kulturmødestudier
Oversat titel

Master thesis

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Kirsten Hvenegård-Lassen (kirs@ruc.dk)
Studieleder
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60160
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialet er et større selvstændigt studiearbejde, der ligesom projektarbejdet eksemplarisk og problemorienteret undersøger en selvvalgt problemstilling inden for kulturmødestudiers område.

Den studerende tilegner sig indgående viden om det valgte problemkompleks på baggrund af relevant tidligere forskning på internationalt niveau. I forlængelse heraf viser den studerende sin mestring af relevante teorier og metoder og sine færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere kritisk på videnskabeligt grundlag.

Med specialet demonstrerer den studerende endvidere sine evner til kritisk at reflektere sin egen faglige position og til at gennemføre og kommunikere indhold og resultater af en større akademisk undersøgelse.

Uddybende beskrivelse

Vi afholder ud over foråret tre specialeseminarer for alle specialeskrivere. Seminarerne giver mulighed for at sparre om fælles såvel som individuelle problemstillinger og er et supplement til den faglige vejledningsproces. Første seminar vil være planlagt på forhånd (se Moodle for detaljer), de to efterfølgende programlægger vi i fællesskab.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Specialet er sat til 30 ects som svarer til 810 arbejdstimer og fordeler sig henover semestret med ca. 40 timer om ugen. Arbejdsindsatsen inkluderer forberedelse af og deltagelse i vejledningsmøder samt selvstændigt arbejde med specialet og eksamen.

Læringsaktiviteter

Selvstændigt arbejde med specialet Vejledermøder hvor der gives feedback på arbejdspapirer og udkast til afsnit i specialet, kritisk faglig sparring om udvikling og afgrænsning af problemstilling, om valg og anvendelse af forskningslitteratur, teorier og metode og om analyseresultater

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • kan selvstændigt formulere en afgrænset kulturmødefaglig problemstilling og begrunde den faglige og samfundsmæssige relevans

  • kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte problem med sikker og reflekteret brug af relevante teorier, metoder og analytiske tilgange

  • kan identificere relevante forskningsbidrag og -positioner og placere sin egen undersøgelse i relation hertil

  • kan overskue og analysere et omfattende teoretisk og/eller empirisk materiale

  • kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens resultater med sikkerhed, klarhed og præcision på skrift til en akademisk målgruppe

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 124.800-170.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 146.400-211.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 148.800-211.200 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I bedømmelsen af specialet vil der blive lagt vægt på at den studerende evner følgende:

  • kan selvstændigt formulere en afgrænset og kompleks kulturmødefaglig problemstilling og begrunde den faglige og samfundsmæssige relevans
  • kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte problem med sikker og reflekteret brug af relevante teorier, metoder og analytiske tilgange
  • kan identificere relevante forskningsbidrag og -positioner og placere sin egen undersøgelse i relation hertil
  • kan overskue og analysere et omfattende teoretisk og/eller empirisk materiale
  • kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens resultater med sikkerhed, klarhed og præcision på skrift til en akademisk målgruppe
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60160
Sidst ændret 06/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 29-02-2024 14:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Specialeseminar (KOS)

Torsdag 21-03-2024 14:15 - 21-03-2024 16:00 i uge 12
Specialeseminar (KOS)

Torsdag 25-04-2024 14:15 - 25-04-2024 16:00 i uge 17
Specialeseminar (KOS)

Mandag 03-06-2024 10:00 - 03-06-2024 10:00 i uge 23
Specialeaflevering