PDF til print Find kalender

Valgfri: Projekt med formidling

Titel
Valgfri: Projekt med formidling
Oversat titel

Project with communication product

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Randi Marselis (marselis@ruc.dk)
Heidi Bojsen (hbojsen@ruc.dk)
Studieleder
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60152
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I dette projektarbejde fordyber de studerende sig i en selvvalgt, kulturmødefaglig problemstilling og formidler deres resultater til en specifik målgruppe uden for universitetet. Der afleveres således både en projektrapport og et formidlingsprodukt.

De studerende kan evt. vælge at udføre projektet i dialog med konkrete aktører uden for universitetet (en privat virksomhed, en kulturinstitution, en forening, et medie mv.).

Projektrapporten skal dokumentere undersøgelsen samt anvise og/eller diskutere, hvordan dens resultater har værdi for og/eller ville kunne finde praktisk anvendelse af, hos eller i relation til aktører og/eller målgrupper uden for universitetet.

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk, norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om der er en intern medbedømmer til rådighed for at bedømme projektet på det valgte sprog.

Uddybende beskrivelse

Formidlingsproduktet kan for eksempel være et udstillingsformat, en workshoprække, en podcast, en SoMe-kampagne, en artikel(serie), en oplysningskampagne, en dokumentar mv. Formidlingsdelen af projektet kan udarbejdes i tæt samarbejde med den valgte aktør eller blive formuleret selvstændigt af de studerende.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Projektet er normeret til 10 ECTS (ca. 270 timer) som fordeler sig henover semestret med ca. 12 timer om ugen. Arbejdsindsatsen inkluderer projekt- og gruppedannelse, deltagelse i og forberedelse af vejledningsmøder samt selvstændigt arbejde med projektet, formidlingsproduktet og eksamen.

Læringsaktiviteter

 • Projekt og gruppedannelse
 • Udarbejdelse af et formidlingsprodukt
 • Selvstændigt arbejde med projektet
 • Vejledermøder, hvor der gives feedback på arbejdspapirer og udkast til afsnit i projektrapport, kritisk faglig sparring om udvikling og afgrænsning af problemstilling, om valg og anvendelse af forskningslitteratur, teorier og metode, og om analyseresultater.
Udbudsformat 

Grupperne planlægger selv deres arbejde. Vejledning foregår på campus. Eksamen foregår på campus.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kan identificere og formulere en afgrænset kulturmødefaglig problemstilling og begrunde dens relevans i forhold til en konkret aktør og/eller målgruppe uden for universitetet

 • kan selvstændigt indsamle, organisere, prioritere og kritisk analysere forskningslitteratur, empiri og andet materiale af relevans for undersøgelsen

 • kan dokumentere og evaluere undersøgelsesdesign, arbejdsproces, samarbejdsformer og projektstyring

 • kan selvstændigt planlægge, gennemføre og vurdere formidling af en kulturmødefaglig problemstilling

 • kan formidle faglig viden levende og sprogligt præcist til eksterne parter

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 36.000-48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-60.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 60.000-72.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 72.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 84.000-96.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med 5%. Formidlingsproduktet indgår i bedømmelsen med 30 %.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og indledes med et oplæg fra hvert gruppemedlem på 3-5 minutter. Oplæggenes skal knytte sig til projektrapporten og formidlingsproduktet, fx i form af uddybning, korrektion, tilføjelse eller perspektivering. Dette efterfølges af spørgsmål indenfor projektrapportens og formidlingsproduktets område (herunder også til oplæggene). Spørgsmålene lægger op til dialog mellem gruppen og eksaminator/censor. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten, formidlingsproduktet og den mundtlige eksamen.

Bedømmelseskriterier:

I bedømmelsen af projektet vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad rapporten, formidlingsproduktet og den individuelle studerende demonstrerer, at vedkommende:

 • kan og formulere, behandle og formidle en afgrænset kulturmødefaglig problemstilling i forhold til en konkret aktør og/eller målgruppe uden for universitetet.
 • kan selvstændigt indsamle, organisere, prioritere og kritisk analysere forskningslitteratur, empiri og andet materiale af relevans for problemstillingen og formidlingsproduktet.
 • kan redegøre for valg og fravalg i forhold til relationen mellem problemstilling, formidlingsformat og målgruppe.
 • kan formidle faglig viden relevant og præcist til målgruppen.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60152
Sidst ændret 06/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 11:15 - 01-02-2024 16:00 i uge 05
Projekt med formidling - Projektdannelse (KOS)

Fredag 02-02-2024 09:15 - 02-02-2024 15:00 i uge 05
Projekt med formidling - Projektdannelse (KOS)

Torsdag 06-06-2024 10:00 - 06-06-2024 10:00 i uge 23
Projekt med formidling - Aflevering (KOS)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt med formidling - Mundtlig eksamensperiode (KOS)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt med formidling - Mundtlig reeksamensperiode (KOS)