PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Mobiliteter og migration

Titel
Obligatorisk kursus: Mobiliteter og migration
Oversat titel

Mobilities and Migration

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Linda Lapina (llapina@ruc.dk)
Studieleder
Garbi Schmidt (garbi@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60151
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset behandler på et avanceret niveau problemstillinger vedrørende social og rumlig mobilitet. Med afsæt i nutidige praksisser og casestudier arbejder kurset med teoretiske og metodologiske perspektiver på emner som migration, flygtninge, integration, diasporaer, transnationale praksisser, turisme, materielle udvekslinger, virtuelle netværk og teknologiske potentialer. Endvidere arbejdes der med mobilitet/immobilitet i urbane rum i relation til kategorier som funktionsnedsættelse, køn, alder, race, etnicitet, religion, klasse, sprog mv.

Uddybende beskrivelse

Kursets diskussioner af migration, mobilitet og immobilitet er struktureret omkring tre perspektiver: • Individer og grupper • Ideer og normer • Materialiteter og teknologier

Kurset træner de studerendes færdigheder i at analysere og identificere sociale, kulturelle og politiske processer, der indgår i menneskers, ideers, objekters og teknologiers bevægelser på tværs af sproglige, sociale og kulturelle distinktioner. Desuden skal de studerende opnå færdigheder i at forstå og diskutere betydninger af migration, mobilitet og immobilitet i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, nationalt såvel som internationalt, samt kunne anvende feltets teorier og metoder i konkrete analyser.

Pensum

Pensum vil fremgå af kursets side på Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset giver 10 ects, hvilket svarer til 270 timers arbejde. Disse timer fordeler sig som følger:

 • Forelæsninger og workshops: 40 timer
 • Omkring 8 timers forberedelse per kursusgang, inkl. litteraturlæsning
 • Eksamensessay: 70 timer.

Eksamensessays vil tage udgangspunkt i en selvvalgt mobilitetscase. Vi vil begynde at arbejde med jeres case-baserede essays undervejs i kurset, og der vil være mulighed for feedback.

Læringsaktiviteter

Kurset vil bestå af holdundervisning samt workshops, inkl. ekskursioner, gæsteoplæg og øvelser. Øvelserne og fremlæggelsernes format fastsættes første kursusgang.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil være uformelle løbende evalueringer, inkl. en midtvejsevaluering.

Program

Program for de enkelte kursusgange vil fremgå af Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • har viden om social og rumlig mobilitet, herunder hvordan mobilitet defineres og diskuteres i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, såvel nationalt som internationalt

 • kan identificere, beskrive og vurdere relevante metodologiske strategier i studiet af mobilitet/immobilitet

 • kan anvende teorier, metoder og tilgange fra mobilitets- og migrationsforskningen i analyse og diskussion af konkrete mobilitetspraksisser

 • kan kritisk reflektere over forskellige teoretiske perspektivers anvendelighed for en konkret problemstilling indenfor feltet mobilitet og migration

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler til prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset bestås ved aflevering af en skriftlig synopsis efterfulgt af en mundtlig eksamen. Der foretages en samlet vurdering af både synopsis og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i en vurdering af i forhold til følgende kriterier:

Den skriftlige og den mundtlige præsentation

 • redegør for hvordan mobilitet og migration defineres, diskuteres og praktiseres i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, nationalt såvel som internationalt
 • foretager nuancerede analyser af mobilitetsprocesser ud fra de teorier, metoder og tilgange der anvendes i forskningen
 • anvender teorier, metoder og tilgange i analyse og forståelse af konkrete mobilitetspraksisser, med afsæt i specifikke cases og problemstillinger
 • bidrager med løsningsorienterede analyser af samfundsudfordringer vedrørende mobilitet, immobilitet og migration, på både individ- og gruppeniveau.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60151
Sidst ændret 19/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 06-02-2024 08:15 - 06-02-2024 12:00 i uge 06
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 13-02-2024 08:15 - 13-02-2024 12:00 i uge 07
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 20-02-2024 08:15 - 20-02-2024 12:00 i uge 08
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 27-02-2024 08:15 - 27-02-2024 12:00 i uge 09
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 05-03-2024 14:00 - 05-03-2024 18:00 i uge 10
Mobiliteter og migration - Ekskursion (KOS)

Tirsdag 12-03-2024 08:15 - 12-03-2024 12:00 i uge 11
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 19-03-2024 08:15 - 19-03-2024 12:00 i uge 12
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 02-04-2024 08:15 - 02-04-2024 12:00 i uge 14
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 09-04-2024 08:15 - 09-04-2024 12:00 i uge 15
Mobiliteter og migration (KOS)

Tirsdag 16-04-2024 08:15 - 16-04-2024 12:00 i uge 16
Mobiliteter og migration (KOS)

Onsdag 24-04-2024 10:00 - 24-04-2024 10:00 i uge 17
Mobiliteter og migration - Eksamen aflevering (KOS)

Onsdag 22-05-2024 08:15 - Torsdag 23-05-2024 18:00 i uge 21
Mobiliteter og migration - Mundtlig eksamen (KOS)

Onsdag 14-08-2024 10:00 - 14-08-2024 10:00 i uge 33
Mobiliteter og migration - Reeksamen aflevering (KOS)

Mandag 26-08-2024 08:15 - 26-08-2024 18:00 i uge 35
Mobiliteter og migration - Mundtlig reeksamen (KOS)