PDF til print Find kalender

Speciale

Titel
Speciale
Oversat titel

Master Thesis

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Deltagerantal
ECTS
30
Aktivitetsansvarlig
Eva Mayerhöffer (evamay@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60349
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Specialet skal omhandle en journalistisk problemstilling og kan inddrage elementer fra uddannelsens specialiseringer.

Uddybende beskrivelse

Specialet skal på baggrund af den studerendes praktiske journalistiske færdigheder, erfaringer og teoretiske indsigt give en dybtgående viden om og indsigt i journalistisk arbejde og produktioner samt journalistikkens samfundsmæssige og historiske funktion under inddragelse af fagets og evt. andre fags videnskabelige viden, metoder og teorier.

Pensum

Ingen fællespensum

Tilrettelæggelse og indsats

30 ECTS = 810 timer (per gruppemedlem), fordelt på selvstændig projektarbejde, vejledning og evt. forberedelse på og deltagelse i det mundtlige eksamen.

Der er tale om et længerevarende arbejde som udføres enten individuelt eller i grupper, som understøttes af løbende specialevejledning.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med en afgrænset, relevant journalistikfaglig problemstilling

  • Demonstrere forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og refleksion over egen undersøgelses placering i det faglige felt

  • Selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en akademisk undersøgelses- og skriveproces

  • Kritisk vurdere og diskutere andres og egen forskning på et videnskabeligt grundlag

  • Skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

  • Formidle forskningsresultater til den bredere offentlighed.

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.

De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.


Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-182.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 122.400-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 141.600-223.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-244.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk. Specialet skal endvidere indeholde en formidlende artikel eller produktion til en bredere offentlighed, f.eks. en populærvidenskabelig artikel eller en kronik, hvis omfang er bestemt af medie og genre. Artiklen skal indeholde en eller flere centrale pointer fra specialet og være egnet til offentliggørelse..
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.

Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60349
Sidst ændret 08/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 03-06-2024 10:00 - 03-06-2024 10:00 i uge 23
Specialeaflevering