PDF til print Find kalender

Undersøgende journalistiske produktioner på skrift

Titel
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift
Oversat titel

Investigative Journalistic Production (magazines and newspapers)

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk at vælge mellem produktionsværksted på skrift, tv eller radio

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 4 deltagere.

ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Mads Kæmsgaard Eberholst (makaeb@ruc.dk)
Troels Søgård Henriksen (troelhe@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60343
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Produktionsværkstedet introducerer studerende til forskellige former og tilgange inden for den undersøgende journalistisk og giver den studerende mulighed for at fordybe sig i en undersøgende produktion i skriftmediet om en valgfri problematik.

Uddybende beskrivelse

Kurset afholdes som produktionsværksted, men indledes med et fælles forløb for valgkurserne radio/tv/skrift om undersøgende journalistik. Det fælles forløb danner basis for produktionsgrupperne, der følges ud på valgkursets platforme. Undervisningen på platformskurset er iterativ og workshoporienteret med oplæg, øvelser og fremlæggelser, således at det journalistiske håndværk trænes. Produktionsgrupperne afleverer en produktionsplan, hvor den journalistiske produktion tilrettelægges. Efter godkendelse af denne produktionsplan er kurset et selvstændigt produktionsforløb, hvor produktionsgrupperne under vejledning laver undersøgende journalistik til konkrete platforme og specificerede journalistiske aftagere.

Indhold på kurset produceres under Creative Commons 4.0/BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kurset bliver til tider afholdt med faste mediesamarbejdspartnere.

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

15 ECTS =405 timer fordelt mellem undervisning, oplæg, gruppe-dannelse, øvelser og egen produktion.

Læringsaktiviteter:

Forberedelse: 30 timer Undervisning (fællesdel) og gruppedannelse: 50 timer Undervisning (platformdel) og øvelser: 80 timer Produktion under vejledning: 225 timer Eksamen og eksamensforberedelse: 20 timer

Udbudsformat 

Kursets er et produktionsværksted, der foregår på campus – ofte i lokaler specialindrettet til formålet. Kursets undervisning kan ikke følges hybridt eller online. Kursets produktionsforløb foregår efter aftale med vejleder.

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • At planlægge, researche ved brug af forskellige undersøgende metoder og udarbejde en undersøgende journalistisk produktion

  • At arbejde med formater, genrer og fortælleformer på radio, og anvende sin viden om platformens muligheder og begrænsninger

  • At samarbejde med andre i journalistikken og benytte den problemorienterede tilgang journalistisk.

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig prøve

Grupperne kan bestå af 2-3 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler til prøven: udstyr til fremvisning af produkt

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I portfolioen indgår produktionsplan (evt. med rettelser), færdig produktion samt logbog over studie- og produktionsforløb.

Omfangskrav for de skriftlige og ikke-skriftlige specifikke elementer i portfolio oplyses ved kursets start

Ved eksamen kan spørges ind til hele pensum samt alle dele af den afleverede portfolio.

Eksamen indledes med et kort oplæg fra de studerende/gruppemedlemmerne.

Karakteren for den enkelte studerende er udtryk for en samlet vurdering af gruppens portfolio og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

I den samlede vurdering af portfolio og den mundtlige præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer evne til at:

  • anvende metoder og værktøjer til at researche, planlægge, tilrettelægge til det valgte medie og den valgte platform
  • udføre, fremstille og anvende virkemidler og værktøjer (f.eks. at interviewe, skrive, vise stilistisk genreforståelse) til det valgte medie og den valgte platform
  • selvstændig og reflekteret at tage stilling til de foretagne valg og fravalg i research, produktion, genrer og fortælleformer samt deltagelse i studieforløb og studieforløbets øvelsesopgaver
  • Selvstændigt at forklare produktionsforløbet og reflektere over det samt eventuelle udfordringer undervejs, og hvilke undersøgende metoder, der er blevet valgt på baggrund af forløbet.
  • vurdere research og indhold i forhold til det valgte medie og platformens muligheder og begrænsninger.

Desuden skal alle formelle krav overholdes og den studerende skal demonstrere en sikker beherskelse af det danske sprog (også i ikke skriftlige produkter), herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget indgår i bedømmelsen med 15%.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60343
Sidst ændret 04/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 22-01-2024 09:00 - 22-01-2024 10:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Semesterstart og intro til kurserne Undersøgende journalistiske produktioner (JOUR)

Mandag 22-01-2024 10:15 - 22-01-2024 16:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Tirsdag 23-01-2024 08:15 - 23-01-2024 16:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Onsdag 24-01-2024 08:15 - 24-01-2024 16:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Torsdag 25-01-2024 08:15 - 25-01-2024 16:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Fredag 26-01-2024 08:15 - 26-01-2024 16:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Onsdag 07-02-2024 08:15 - 07-02-2024 16:00 i uge 06
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Projektdannelse (JOUR)

Fredag 09-02-2024 08:15 - 09-02-2024 16:00 i uge 06
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift Fælles (JOUR)

Mandag 12-02-2024 08:15 - 12-02-2024 16:00 i uge 07
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Tirsdag 13-02-2024 08:15 - 13-02-2024 16:00 i uge 07
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Onsdag 14-02-2024 08:15 - 14-02-2024 16:00 i uge 07
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Torsdag 15-02-2024 08:15 - 15-02-2024 16:00 i uge 07
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 16:00 i uge 07
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Mandag 19-02-2024 08:15 - 19-02-2024 16:00 i uge 08
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Tirsdag 20-02-2024 08:15 - 20-02-2024 16:00 i uge 08
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Onsdag 21-02-2024 08:15 - 21-02-2024 16:00 i uge 08
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Torsdag 22-02-2024 08:15 - 22-02-2024 16:00 i uge 08
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Fredag 23-02-2024 08:15 - 23-02-2024 16:00 i uge 08
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift (JOUR)

Fredag 17-05-2024 10:00 - 17-05-2024 10:00 i uge 20
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Aflevering (JOUR)

Mandag 10-06-2024 08:15 - Fredag 14-06-2024 18:00 i uge 24
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Mundtlig eksamen (JOUR)

Mandag 05-08-2024 10:00 - 05-08-2024 10:00 i uge 32
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Reeksamen aflevering (JOUR)

Torsdag 15-08-2024 08:15 - 15-08-2024 18:00 i uge 33
Undersøgende journalistiske produktioner på skrift - Mundtlig reeksamen (JOUR)