PDF til print    Find kalender

Basisprojekt 2

Semester
F2024
Uddannelse
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
Aktivitetstype
Basisprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Studerende på 2. semester bliver automatisk tilmeldt, men skal bekræfte denne tilmelding ved at tilmelde sig eksamen som gruppe.

Hvis du skal skrive projektet og ikke skal på 2. semester, skal du selv tilmelde dig projektet.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Husk at bekræfte din tilmelding ved at eksamenstilmelde dig som en del af en projektgruppe efter projektdannelsen.

Projektforløbet

Der er som udgangspunkt 5 vejledningsgange med vejleder, udover gruppedannelse, problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering, og eksamen.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Den forventede arbejdsindsats på et projekt er 405 timer pr. studerende i gruppen.

 • Projektdannelse ca. 24 timer

 • Forberedelse til problemformuleringsseminar ca. 8 timer.

 • Deltagelse i problemformuleringsseminar ca. 2 timer

 • Udarbejdelse af midtvejsevalueringsrapport 8 timer

 • Forberedelse til midtvejsevaluering ca. 8 timer

 • Forberedelse af feedback til midtvejsseminar ca. 8 t.

 • Deltagelse i midtvejsevaluering ca. 2 timer

 • Koordination, udarbejdelse af oplæg og forberedelse til eksamen ca. 25 timer

 • Deltagelse i eksamen ca. 3 timer.

 • Projektgruppearbejdet omfatter blandt andet litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, vejledermøder, gruppemøder, udarbejdelse af projektrapporten, evaluering ca. 300 timer.

 • Deltagelse i holdmøder ca. 10 timer

Læs mere om arbejdsindsats her:

https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/humtek-bachelor/faelles-information-for-alle-studerende-paa-humtek/at-laese-paa-universitetet-er-en-fuldtidsbeskaeftigelse

Pensum

Det forventes, at udvalgte dele litteratur fra kursusundervisningen på HumTek indgår i projektet.

Evaluering- og feedback former

Der gives feedback løbende under projektvejledning, problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering, og eksamen. Evaluering af projektforløbet er underlagt Studienævnets evalueringspraksis og evaluereres via spørgeskema inden projekteksamen. Deruover er en løbende diaglog mellem vejleder og studerende vedr. projektforløbet.

Sammenfatning af evalueringer kan ses her: Arbejdet med kvalitet i uddannelserne

Eksamensadministration
HUMTEK Tilmelding & Eksamen (humtek-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Jesper Simonsen (simonsen@ruc.dk)
Prøveform

Pr. 1. september 2023 er gruppestørrelsen på Basisprojekter og Fagmodulprojekter altid minimum 3 studerende. Dette gælder også selvom der måtte stå andet andre steder.

As per 1 September 2023, the size of the project groups for basic and subject module projects is always minimum 3 students, even if it says otherwise elsewhere.

ECTS
15
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

For at kunne begynde prøven i projekt BP2, skal den studerende have bestået aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen.

Inden problemformuleringsseminaret skal den studerende, som del af en gruppe, aflevere et skriftligt oplæg. Oplægget skal være på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 16.800 tegn. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Ved seminaret skal den studerende aktivt og selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde gennem fremlæggelse og diskussion af såvel eget som feedbackgruppens projekt.

Inden midtvejsevalueringen skal den studerende, som en del af en gruppe, afleverer et skriftligt oplæg til midtvejsevalueringen. Oplægget skal være på minimum 31.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 52.800 tegn. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Ved evalueringen skal den studerende aktivt og selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde gennem fremlæggelse og diskussion af såvel eget som feedbackgruppens projekt.

Hvis den studerende ikke deltager i problemformuleringsseminaret eller midtvejsevalueringen, eller den studerendes deltagelse ikke vurderes som tilfredsstillende af pågældendes vejleder, kan den studerende dog påbegynde prøven, såfremt følgende opfyldes:

Efter problemformuleringsseminaret skal den studerende udarbejde et skriftligt oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den problemstilling eller det problemfelt opponentgruppen har valgt. Opgaven skal have et omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hvis den studerende ikke deltager i midtvejsevalueringen, eller den studerendes deltagelse ikke vurderes som tilfredsstillende af pågældendes vejleder, kan den studerende dog påbegynde prøven, såfremt følgende opfyldes:

Efter midtvejsevalueringen skal den studerende udarbejde et skriftligt oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den problemstilling eller det problemfelt feedbackgruppen har valgt. Opgaven skal have et omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Har kendskab til centrale teorier, metoder og begreber, inden for et afgrænset teknologiområde

 • Kan reflektere over tværfagligheden og egne læreprocessor i koblingen af projektets 2 dimensioner

 • Kan anvende teorier, metoder og begreber inden for dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, der indgår i analyse og konstruktion af teknologiske produkter og systemer, herunder kunne identificere og håndtere, hvilke effekter disse skaber

 • Kan gennemføre en analyse af en selvvalgt teknologi eller et eksempel på teknologisk forandring

 • Kan begrunde projektets metoder og resultater samt dets muligheder og begrænsninger

 • Kan formidle projektets resultater gennem udarbejdelse af visuel- eller audioproduktioner (fx poster, slideshow, podcast el. lign.)

 • Kan selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre studerende i at opstille en problemstilling og gennemføre problemorienteret projektarbejde, der inddrager dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter i sammenhæng med en anden dimension

Overordnet indhold

Projektet er forankret i dimensionen Teknologiske systemer og artefakter og skal herudover inddrage én anden af uddannelsens dimensioner.

Projektrapporten skal beskrive, hvorledes de to dimensioner er inddraget i projektarbejdet.

Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for teknisk videnskab, samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter, og som har betydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.

I forbindelse med projektet skal projektgruppen udarbejde en visuel præsentation af projektet. Det kan være i form af en poster, et slideshow, en video, en podcast el. lign.

Produktionen skal beskrive projektets hovedkonklusion(er) og give en vinkel på projektet, som gruppen vælger. En skitse af eller et idéoplæg til produktionen skal afleveres samtidig med projektrapporten. Den endelige produktion kan afleveres efter projektaflevering i fysisk eller elektronisk form og er en betingelse for at begynde prøven. Produktionen indgår som del af eksamen. Som støtte til projektarbejdet fokuseres der som en del af vejledningen på tværfaglighed i og formidling af projektarbejdet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U24791
Sidst ændret 10/10/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 16:00 i uge 05
BP2 Projektdannelse (HUMTEK)

Fredag 02-02-2024 08:15 - 02-02-2024 16:00 i uge 05
BP2 Projektdannelse (HUMTEK)

Mandag 05-02-2024 08:15 - 05-02-2024 16:00 i uge 06
BP2 Projektdannelse (HUMTEK)

Mandag 05-02-2024 23:59 - 05-02-2024 23:59 i uge 06
BP2 - Deadline for projekttilmelding og registrering af eksamensgrupper i STADS (HUMTEK)

Mandag 19-02-2024 12:15 - 19-02-2024 14:00 i uge 08
BP2 Holdmøde om semesterbindingen TSA (obligatoriske semesterbinding) (HUMTEK)

Tirsdag 12-03-2024 12:00 - 12-03-2024 12:00 i uge 11
BP2 - Aflevering forud for Problemformuleringsseminar (HUMTEK)

Tirsdag 19-03-2024 08:15 - 19-03-2024 16:00 i uge 12
BP2 Problemformuleringsseminar (HUMTEK)

Onsdag 20-03-2024 08:15 - 20-03-2024 16:00 i uge 12
BP2 Problemformuleringsseminar (HUMTEK)

Torsdag 21-03-2024 08:15 - 21-03-2024 16:00 i uge 12
BP2 Problemformuleringsseminar (HUMTEK)

Fredag 22-03-2024 08:15 - 22-03-2024 16:00 i uge 12
BP2 Problemformuleringsseminar (HUMTEK)

Onsdag 10-04-2024 12:15 - 10-04-2024 14:00 i uge 15
BP2 Holdmøde om den visuelle præsentation (krav til semesterprojektet) (HUMTEK)

Mandag 22-04-2024 10:00 - 22-04-2024 10:00 i uge 17
BP2 - Aflevering forud for Midtvejsevaluering (HUMTEK)

Onsdag 01-05-2024 08:15 - 01-05-2024 16:00 i uge 18
BP2 Midtvejsevaluering (HUMTEK)

Torsdag 02-05-2024 08:15 - 02-05-2024 16:00 i uge 18
BP2 Midtvejsevaluering (HUMTEK)

Fredag 03-05-2024 08:15 - 03-05-2024 16:00 i uge 18
BP2 Midtvejsevaluering (HUMTEK)

Torsdag 06-06-2024 10:00 - 06-06-2024 10:00 i uge 23
BP2 - Projektaflevering (HUMTEK)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
BP2 - Mundtlig eksamensperiode (HUMTEK)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
BP2 - Mundtlig eksamensperiode - omprøve (HUMTEK)