PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Interessenter, evaluering og impact

Titel
Obligatorisk kursus: Interessenter, evaluering og impact
Oversat titel

Stakeholders, evaluation and impact

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Pernille Hohnen (hohnen@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60297
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset introducerer til centrale metodiske tilgange til planlægning og evaluering af organisationers strategiske arbejde med kommunikation med særligt fokus på interessentanalyse og kommunikationens konsekvenser.

Den studerende lærer at identificere centrale interessenter og deres motivation og engagement i (og modstand mod) organisationers strategiske kommunikation. Kurset træner samtidig den studerende i at analysere forskelligartede kommunikationsindsatsers mulige konsekvenser i specifikke kontekster og situationer og i at evaluere deres konkrete intenderede og ikke-intenderede effekter ud fra såvel målbare som ikke-målbare kriterier. Den studerende indføres på den baggrund i forskellige kvantitative og kvalitative metoder, fx (men ikke begrænset til) digital datahøst, surveys, etnografiske metoder og audiovisuel dokumentation samt de metodologiske begrænsninger og etiske problemstiller, som knytter sig hertil.

Dette arbejde dokumenteres i en individuel portfolio, som kan indeholde øvelser såsom interviewguide til undersøgelse af en bestemt målgruppe, datahøst på sociale medier, indholdsanalyse af en kommunikationskampagne, kunstbaserede metoder til dokumentation og analyse af personlige oplevelser eller formulering af etiske retningslinjer.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Kurset afvikles over de første 12-13 uger af semestret og er tilrettelagt således, at en eller flere af de metoder, som kurset introducerer de studerende for, kan komme i anvendelse i projektarbejdet.

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 80 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning, gæsteforelæsninger mv.)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Undervisningen kan være tilrettelagt således, at en eller flere aktivi-teter foregår andre steder end på RUC. Dette kan også være online.

Undervisningsevaluering

Evaluation will be based on the evaluation practice of the study board.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • udvælge og anvende relevante forskningsbaserede metoder til at undersøge en given kommunikationsindsats konsekvenser og impact i relation til overordnede, strategiske mål og de forskellige interessenters succeskriterier

 • redegøre for koncepter og modeller for interessentanalyse og for at evaluere effekten af de konkrete faktorer, som har betydning for relationer til og kommunikation med og imellem interessenter

 • identificere centrale interne og eksterne interessenter (fx medarbejdere, investorer, politiske aktører, forbrugere, publikum) og deres indbyrdes relationer i en given kommunikationssituation

 • bruge analytiske indsigter fra empiriske undersøgelser som basis for vurdering af strategisk kommunikationstiltags effekter i konkrete situationer og kontekster

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes efter kursusafslutningen.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøven er en individuel portfolio. Portfolien sammensættes af øvelser, som den studerende har lavet i forbindelse med kursusforløbet. Portfolien skal opfylde alle formelle krav og i bedømmelsen lægges der vægt på i hvor høj grad den studerende demonstrerer evne til at

 • udvælge og anvende relevante forskningsbaserede metoder til at undersøge en given kommunikationsindsats konsekvenser og impact
 • identificere centrale interne og eksterne interessenter (fx medarbejdere, investorer, politiske aktører, forbrugere, publikum) og deres indbyrdes relationer i en given kommunikationssituation
 • anvende de udvalgte metoder og sætte undersøgelsens resultater i relation til overordnede, strategiske mål og de forskellige interessenters succeskriterier og formidle dette på en hensigtsmæssig måde.
 • reflektere kritisk over fordele og ulemper ved de forskellige metoder og deres kommunikationsfaglige grundantagelser
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60297
Sidst ændret 28/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Eksamen Find kalender (Eksamen) PDF til print (Eksamen)

Onsdag 10-01-2024 10:00 - 10-01-2024 10:00 i uge 02
Interessenter, evaluering og impact - Eksamen (KOMM)

Mandag 11-03-2024 10:00 - 11-03-2024 10:00 i uge 11
Interessenter, evaluering og impact - Reeksamen (KOMM)

Vis kursusgange for Hold: Fælles forelæsning - hold A og hold B Find kalender (Fælles forelæsning - hold A og hold B) PDF til print (Fælles forelæsning - hold A og hold B)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 10:00 i uge 37
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 21-09-2023 08:15 - 21-09-2023 10:00 i uge 38
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 05-10-2023 08:15 - 05-10-2023 10:00 i uge 40
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 12-10-2023 08:15 - 12-10-2023 10:00 i uge 41
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Mandag 30-10-2023 10:15 - 30-10-2023 12:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 02-11-2023 08:15 - 02-11-2023 10:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Mandag 06-11-2023 10:15 - 06-11-2023 12:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 09-11-2023 08:15 - 09-11-2023 10:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Mandag 13-11-2023 10:15 - 13-11-2023 12:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 16-11-2023 08:15 - 16-11-2023 10:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Mandag 27-11-2023 10:15 - 27-11-2023 12:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Torsdag 30-11-2023 08:15 - 30-11-2023 10:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Fælles forelæsning (KOMM)

Vis kursusgange for Hold: Øvelser - hold A Find kalender (Øvelser - hold A) PDF til print (Øvelser - hold A)

Torsdag 14-09-2023 10:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 21-09-2023 12:15 - 21-09-2023 14:00 i uge 38
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 05-10-2023 10:15 - 05-10-2023 12:00 i uge 40
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 12-10-2023 12:15 - 12-10-2023 14:00 i uge 41
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Mandag 30-10-2023 12:15 - 30-10-2023 14:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 02-11-2023 12:15 - 02-11-2023 14:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Mandag 06-11-2023 12:15 - 06-11-2023 14:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 09-11-2023 12:15 - 09-11-2023 14:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Mandag 13-11-2023 12:15 - 13-11-2023 14:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 16-11-2023 12:15 - 16-11-2023 14:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Mandag 27-11-2023 12:15 - 27-11-2023 14:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Torsdag 30-11-2023 12:15 - 30-11-2023 14:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold A (KOMM)

Vis kursusgange for Hold: Øvelser - hold B Find kalender (Øvelser - hold B) PDF til print (Øvelser - hold B)

Torsdag 14-09-2023 12:15 - 14-09-2023 14:00 i uge 37
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 21-09-2023 10:15 - 21-09-2023 12:00 i uge 38
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 05-10-2023 12:15 - 05-10-2023 14:00 i uge 40
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 12-10-2023 10:15 - 12-10-2023 12:00 i uge 41
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Mandag 30-10-2023 14:15 - 30-10-2023 16:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 02-11-2023 10:15 - 02-11-2023 12:00 i uge 44
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Mandag 06-11-2023 14:15 - 06-11-2023 16:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 09-11-2023 10:15 - 09-11-2023 12:00 i uge 45
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Mandag 13-11-2023 14:15 - 13-11-2023 16:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 16-11-2023 10:15 - 16-11-2023 12:00 i uge 46
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Mandag 27-11-2023 14:15 - 27-11-2023 16:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)

Torsdag 30-11-2023 10:15 - 30-11-2023 12:00 i uge 48
Interessenter, evaluering og impact - Øvelser, hold B (KOMM)