PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Strategisk kommunikation

Titel
Obligatorisk kursus: Strategisk kommunikation
Oversat titel

Strategic communication

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kommunikation
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Rasmus Rex Pedersen (rasmusr@ruc.dk)
Studieleder
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60296
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset fokuserer på, hvordan organisationer arbejder strategisk med intern og ekstern kommunikation på tværs af digitale og ikke-digitale kommunikationsplatforme.

Kursets sigte er gøre de studerende i stand til at identificere kommunikationens strategiske rolle i konkrete organisatoriske kontekster. Kurset præsenterer de studerende for eksempler fra forskellige organisationstyper og med forskellige forretningsmodeller og kommunikationsbudgetter (små og store, offentlige og private, kommercielle og almennyttige) og de studerende introduceres til og arbejder med teorier, modeller og begreber fra det tværfaglige felt, som strategisk kommunikation udgøres af. Det inkluderer, men er ikke begrænset til, spørgsmål om organisationskultur, branding og management.

I løbet af kurset, vil den studerende opnå viden om, hvordan strategisk kommunikation – som akademisk disciplin og i professionel praksis – påvirkes af øget digitalisering, stigende forventning til inddragelse, nye audiovisuelle og immersive kommunikationsformer og tiltagende medialisering af den offentlig sfære.

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, analysere og reflektere over organisationers kommunikative intentioner, muligheder og udfordringer. Kurset understøtter projektarbejdet på 1. semester og forbereder den studerende til at vælge mellem de forskellige faglige profiler på 2. semester.

Uddybende beskrivelse

Kurset fokuserer på, hvordan organisationer arbejder strategisk med intern og ekstern kommunikation på tværs af digitale og ikke-digitale kommunikationsplatforme.

Kursets sigte er gøre de studerende i stand til at identificere kommunikationens strategiske rolle i konkrete organisatoriske kontekster. Kurset præsenterer de studerende for eksempler fra forskellige organisationstyper og med forskellige forretningsmodeller og kommunikationsbudgetter (små og store, offentlige og private, kommercielle og almennyttige) og de studerende introduceres til og arbejder med teorier, modeller og begreber fra det tværfaglige felt, som strategisk kommunikation udgøres af. Det inkluderer, men er ikke begrænset til, spørgsmål om organisationskultur, branding og management.

I løbet af kurset, vil den studerende opnå viden om, hvordan strategisk kommunikation – som akademisk disciplin og i professionel praksis – påvirkes af øget digitalisering, stigende forventning til inddragelse, nye audiovisuelle og immersive kommunikationsformer og tiltagende medialisering af den offentlig sfære.

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, analysere og reflektere over organisationers kommunikative intentioner, muligheder og udfordringer. Kurset understøtter projektarbejdet på 1. semester og forbereder den studerende til at vælge mellem de forskellige faglige profiler på 2. semester.

Pensum

Grundbog: Guldbrandsen & Just (2020): Strategizing Communication. Theory and Practice (2. udg.)

Hertil kommer en række artikler og bogkapitler.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset afvikles intensivt over den første halvdel af semestret. Det understøtter projektarbejdet på 1. semester og forbereder den studerende til at vælge mellem de forskellige faglige profiler, som udbydes på 2. semester.

Den samlede studieindsats for den studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer

Timerne fordeles imellem:

 • Kursusundervisning: 48 timer
 • Forberedelse: 108 timer
 • Eksamen: 80 timer
 • Andre aktiviteter: 34 timer (semesterstart, litteratursøgning, gæsteforelæsninger mv.)
Udbudsformat 

Undervisningsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på campus. Undervisningen kan være tilrettelagt således, at en eller flere aktiviteter foregår andre steder end på RUC. Dette kan også være online.

Undervisningsevaluering

Evaluation will be based on the evaluation practice of the study board.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus kan den studerende:

 • definere og selektere mellem forskellige teoretiske og metodiske retninger inden for strategisk kommunikation i organisationer

 • diskutere de komplekse problemstillinger, som knytter sig til planlægning, gennemførelse og vurdering af forskelligartede organisationers strategiske kommunikation i et stadigt skiftende og globalt medielandskab

 • udvælge og anvende relevant empiri, teori og metode i analyser af organisationers strategiske brug af kommunikation og til identifikation og analyse af interessenter

 • analysere interne og eksterne kommunikationsindsatsers strategiske potentialer og udfordringer, og deres art, intensitet, og omfang

 • kritisk reflektere over teoretiske kernebegreber og grundantagelser og vurdere og formidle kvaliteten af eksisterende kommunikationsindsatser i en sproglig form, der er fagligt præcis og klar

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Tilladte hjælpemidler: alle (dog kun medbringe noter udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige prøve).

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøver er en individuel mundtlig prøve. Den studerende trækker et spørgsmål inden for kursets pensum og har 20 minutters forberedelse inkl. hjælpemidler.

Eksamen indledes med at den studerende præsenterer sit svar på spørgsmålet under inddragelse af relevant kursuslitteratur og med inddragelse af et eller flere relevante eksempler. Herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under eksaminationen spørges ind til hele kursets pensum.

I bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad den studerende demonstrerer evne til at

 • Redegøre for teoretiske og metodiske retninger inden for strategisk kommunikation i organisationer
 • Argumentere for i hvilke situationer og kontekster de konkrete teorier og metoder er gode at bruge og illustrere dette ved hjælp af et eller flere relevante eksempler.
 • reflektere kritisk over teoretiske kernebegreber og deres kommunikationsfaglige grundantagelser
 • Formidle kommunikationsfaglig viden mundtligt klart og med præcis begrebsbrug, herunder levere en indledende præsentation, som er veldisponeret og logisk struktureret i forhold til den tid, der er til rådighed
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60296
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 05-09-2023 12:15 - 05-09-2023 16:00 i uge 36
Strategisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 11-09-2023 12:15 - 11-09-2023 16:00 i uge 37
Strategisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 13-09-2023 08:15 - 13-09-2023 12:00 i uge 37
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 18-09-2023 12:15 - 18-09-2023 16:00 i uge 38
Strategisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 20-09-2023 08:15 - 20-09-2023 12:00 i uge 38
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Strategisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 27-09-2023 08:15 - 27-09-2023 12:00 i uge 39
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Strategisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 04-10-2023 08:15 - 04-10-2023 12:00 i uge 40
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Strategisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 11-10-2023 08:15 - 11-10-2023 12:00 i uge 41
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 23-10-2023 08:15 - Fredag 27-10-2023 18:00 i uge 43
Strategisk kommunikation - Eksamen (KOMM)

Torsdag 11-01-2024 08:15 - Fredag 12-01-2024 18:00 i uge 02
Strategisk kommunikation - Reeksamen (KOMM)