PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb

Titel
Projektorienteret praktikforløb
Oversat titel

Project-oriented internship

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Praktik: Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
20
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Randi Marselis (marselis@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60159 / U60159GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Praktikprojektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret forløb, hvor den studerende stifter bekendtskab med en arbejdsplads, der arbejder med kulturmødefaglige problemstillinger. Den studerende afprøver sine kvalifikationer i forhold til arbejdsfunktioner, som kandidater fra kulturmødestudier kunne forventes at varetage efter endt uddannelse.

I praktikrapporten arbejdes med en selvvalgt kulturmødefaglig problemstilling med relevans for praktikstedet. Projektet sigter således mod at anvende adækvate kulturmødefaglige begreber og analytiske tilgange i en professionel kontekst.

Den studerende vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den studerende have godkendt en praktikaftale af fagets praktikkoordinator. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og have relevans for det kulturmødefaglige genstandsfelt.

Uddybende beskrivelse

Hvis du har brig for sparring i forbindelse med at du udformer praktikkontrakten - eller hvis du gerne vil have feedback før du sender til RUCs centrale praktikenhed, så er du meget velkommen til at kontakte Kulturmødestudiers praktikkoordinator Randi Marselis (marselis@ruc.dk)

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Praktikprojektet er normeret til 20 ECTS (ca. 540 timer). Heraf forventes det, at den studerende bruger ca. 440 timer på selve praktikken og 100 timer (inklusive eksamen og forberedelse hertil) på praktikprojektet.

Læringsaktiviteter

Praktikprojektarbejdet udføres individuelt. Praktikkens aktiviteter beskrives nærmere i praktikaftalen. Den studerende modtager løbende feedback fra praktikvært og har desuden møder med vejlederen på Kulturmødestudier undervejs.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • kan redegøre for praktikstedet som en arbejdsplads, der arbejder med kulturmødefaglige problemstillinger

  • kan reflektere over, hvordan kulturmødefaglige begreber formuleres og kulturanalytisk praksis anvendes på en given arbejdsplads

  • kan anvende kulturmødefaglig viden på en meningsfuld måde på en given arbejdsplads

  • kan arbejde analytisk med indsamlet empiri og producere ny kulturmødefaglig viden af relevans for den givne arbejdsplads

  • kan reflektere over egen rolle, opgaveløsning og læringsudbytte i praktikforløbet

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.

Praktikprojektrapporten skal være på 36.000-45.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Eksamen tager udgangspunkt i praktikprojektrapporten og indledes med et oplæg på 3-5 minutter. Oplægget forventes at knytte sig til praktikprojektrapporten, fx i form af uddybning, korrektion, tilføjelse eller perspektivering. Dette efterfølges af spørgsmål indenfor praktikprojektrapportens område som lægger op til dialog med eksaminator/censor. Der foretages en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige eksamen.

Bedømmelseskriterier

  • I bedømmelsen af det projektorienterede praktikforløb vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad rapporten og den studerende demonstrerer, at vedkommende kan:
  • kan redegøre for praktikstedet som en kontekst for arbejde med kulturmødefaglige problemstillinger
  • kan reflektere over, hvordan kulturmødefaglige begreber formuleres og kulturanalytisk praksis anvendes på praktikstedet
  • kan anvende kulturmødefaglig viden i forhold til en problemstilling identificeret indenfor den pågældende kontekst
  • kan reflektere over egen rolle, opgaveløsning og læringsudbytte i praktikforløbet
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60159 / U60159GB
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projektorienteret praktikforløb - Aflevering (KOS)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamen (KOS)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamen (KOS)