PDF til print Find kalender

Dybdeprojekt

Titel
Dybdeprojekt
Oversat titel

In-depth project

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
20
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60158
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med dybdeprojektet er, at de studerende selvstændigt undersøger en selvvalgt problemstilling indenfor kulturmødefeltet. De studerende skal opnå indgående og nuanceret kendskab til den valgte problemstilling og kunne relatere deres egen undersøgelse til tidligere forskning på feltet.

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk, norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om der er en intern medbedømmer til rådighed for at bedømme projektet på det valgte sprog.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Projektet giver 20 ects hvilket svarer til en arbejdsindsats på 540 arbejdstimer der fordeles henover semestret og udgør ca. 25 timer om ugen. Arbejdsindsatsen inkluderer projekt- og gruppedannelse, deltagelse i og forberedelse af vejledningsmøder samt selvstændigt arbejde med projektet og eksamen.

Læringsaktiviteter

 • Projekt og gruppedannelse
 • Selvstændigt arbejde med projektet
 • Vejledermøder hvor der gives feedback på arbejdspapirer og udkast til afsnit i projektrapport, kritisk faglig sparring om udvikling og afgrænsning af problemstilling, om valg og anvendelse af forskningslitteratur, teorier og metode og om analyseresultater.
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte problem med sikker og reflekteret begrundet brug af metoder, teori, forskningslitteratur og kildemateriale

 • har forskningsbaseret viden på internationalt niveau af relevans for den valgte kulturmødefaglige problemstilling

 • kan identificere og vurdere relevante forskningsbidrag og forskningspositioner og placere sin egen undersøgelse i relation hertil

 • kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig undersøgelses design, proces, metode, teori og resultater

 • kan selvstændigt og reflekteret organisere og gennemføre et problembaseret projektarbejde i samarbejde med andre

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 60.000-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-105.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 100.800-124.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 122.400-146.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 141.600-168.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 5 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og indledes med et oplæg fra hvert gruppemedlem på 3-5 minutter. Oplæggenes indhold er frit, men forventes at knytte sig til projektrapporten, fx i form af uddybning, korrektion, tilføjelse eller perspektivering. Dette efterfølges af spørgsmål indenfor projektrapportens område (herunder også til oplæggene). Spørgsmålene lægger op til dialog mellem gruppen og eksaminator/censor. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige eksamen.

I bedømmelse af dybdeprojektet lægges der vægt på at de studerende kan følgende:

 • kan tilrettelægge og gennemføre en dybdegående undersøgelse af en kompleks problemstilling med sikker og begrundet brug af metoder, teori, forskningslitteratur og kildemateriale
 • har indgående forskningsbaseret viden på internationalt niveau og kan bringe den i anvendelse i forhold til den valgte kulturmødefaglige problemstilling
 • kan identificere og vurdere relevante forskningsbidrag og forskningspositioner og placere sin egen undersøgelse i relation hertil
 • kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig undersøgelses forskningsmæssige grundlag og resultater
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60158
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 10:30 - 01-09-2023 15:00 i uge 35
Seminar til projekt (KOS)

Fredag 01-09-2023 15:15 - 01-09-2023 20:00 i uge 35
Socialt arrangement (KOS) - Lokale 43.3-29b

Tirsdag 05-09-2023 10:15 - 05-09-2023 15:00 i uge 36
Dybdeprojekt - Projektdannelse (KOS)

Onsdag 06-09-2023 10:15 - 06-09-2023 15:00 i uge 36
Dybdeprojekt - Projektdannelse (KOS)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Dybdeprojekt - Aflevering (KOS)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Dybdeprojekt - Mundtlig eksamen (KOS)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Dybdeprojekt - Mundtlig reeksamen (KOS)