PDF til print Find kalender

Valgfrit kursus: Mangfoldighed i kultursektoren

Titel
Valgfrit kursus: Mangfoldighed i kultursektoren
Oversat titel

Diversity in the cultural sector

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Afholdelse af kurset er betinget af antal tilmeldte.

ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Randi Marselis (marselis@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60156
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset belyser kulturmødeproblematikker i relation til den kulturelle sektor (kulturforvaltninger, museer, biblioteker, arkiver, gallerier, kulturinstitutter, folkeoplysende organisationer mv.). Kurset har særligt fokus på sammenhænge mellem inklusion, diversitet og lighed på den ene side og formidling og brugerinddragelse på den anden.

Uddybende beskrivelse

Med udgangspunkt i konkrete cases arbejdes der fx med temaer som (selv)repræsentation, storytelling, samskabelse, samtidsindsamling, repatriering af genstande/fotos, digitalisering af kulturarv mv. Endvidere giver kurset de studerende en grundlæggende introduktion til de institutionelle rammer for udvalgte kulturinstitutionernes arbejde med inklusion.

Pensum

Information om konkrete temaer og pensumtekster vil blive offentliggjort via Moodle i løbet af august måned. Eventuelle ekskursioner og andre konkrete aktiviteter udenfor campus kan bedst planlægges, når vi kender antallet af studerende på kurset, og de vil således blive offentliggjort på Moodle omkring semesterstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset giver 5 ects, hvilket svarer til 135 timers arbejde. Disse timer fordeler sig som følger:

 • 20 timers kursusundervisning - Evt. omlægges nogle kursusgange til ekskursioner og andre aktiviteter (gruppeøvelser mv.), der foregår udenfor campus.
 • I skal regne med ca. 11 timers forberedelse per kursusgang, inklusiv litteraturlæsning og opgaveløsning.

Læringsaktiviteter

Kurset vil bestå af holdundervisning kombineret med en ekskursion. Der vil endvidere indgå gruppearbejde og en mindre formidlingsopgave.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kursusaktiviteterne evalueres i løbende dialog mellem undervisere og studerende - endvidere afsluttes med en skriftlig evaluering.

Program

Se Moodle for yderligere information. Der lægges løbende information op i løbet af August måned.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kan reflektere over kultursektorens betydning i samfund præget af kulturel diversitet

 • kan selvstændigt undersøge og evaluere inkluderende og ekskluderende praksisser i kultursektoren

 • har viden om institutionelle rammer for kultursektorens arbejde med inklusion

 • kan med udgangspunkt i et deltagerperspektiv arbejde inkluderende og etisk forsvarligt med sensitive problemstillinger

 • kan udvikle og formidle koncepter til inkluderende kulturmødepraksisser

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse

Ved aktiv deltagelse forstås:

 • Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f.eks. analyseøvelser, feltstudier, ekskursioner, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:

 • Den studerende skal i forløbet deltage i et mundtligt eller skriftligt gruppeoplæg.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af de studerendes deltagelse vil der blive lagt vægt på at de:

 • kan reflektere over kultursektorens betydning i samfund præget af kulturel diversitet
 • kan selvstændigt undersøge og evaluere inkluderende og ekskluderende praksisser i kultursektoren
 • har viden om institutionelle rammer for kultursektorens arbejde med inklusion
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60156
Sidst ændret 30/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 08-09-2023 12:15 - 08-09-2023 16:00 i uge 36
Mangfoldighed i kultursektoren (KOS)

Fredag 22-09-2023 12:15 - 22-09-2023 16:00 i uge 38
Mangfoldighed i kultursektoren (KOS)

Fredag 06-10-2023 12:15 - 06-10-2023 16:00 i uge 40
Mangfoldighed i kultursektoren (KOS)

Fredag 03-11-2023 12:15 - 03-11-2023 16:00 i uge 44
Mangfoldighed i kultursektoren (KOS)

Fredag 17-11-2023 12:15 - 17-11-2023 16:00 i uge 46
Mangfoldighed i kultursektoren (KOS)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - Onsdag 10-01-2024 10:00 i uge 01 og uge 02
Mangfoldighed i kultursektoren - Reeksamen (KOS)