PDF til print Find kalender

Kulturmødeprojekt med workshops

Titel
Kulturmødeprojekt med workshops
Oversat titel

Project in Cultural Encounters, with workshops

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Kirsten Hvenegård-Lassen (kirs@ruc.dk)
Linda Lapina (llapina@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60150
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I projektet arbejder de studerende sammen i grupper om eksemplariske, problemorienterede undersøgelser af en kulturmødefaglig problemstilling.

Projektarbejdet har til formål gennem arbejdet med det afgrænsede problem at udvikle de studerendes brede færdigheder i at formulere og analysere et komplekst problem indenfor feltet kulturmødestudier, på baggrund af relevant forskning. Endvidere trænes de studerendes færdigheder i at udvælge og kritisk reflektere over de teorier og metodologier, der anvendes i projektarbejdet.

Som led i projektarbejdet deltager de studerende i et workshopforløb, der fokuserer på projektstyring og forskningsdesign. Forløbet omfatter fx udarbejdelse af forskningsoversigter (literature reviews), forskningsspørgsmål, teoretiske og metodiske valg og etik. I forløbet trænes desuden peer feedback på skriftligt materiale.

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at formidle faglig viden på tværs af sprogskellet. Med undtagelse af engelsk, norsk og svensk skal brugen af et andet sprog godkendes af vejleder og uddannelsesstudieleder ved projektdannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om der er en ekstern censor til rådighed for at bedømme projektet på det valgte sprog.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kulturmødeprojektet er sat til 15 ECTS, hvilket indebærer en arbejds- indsats på i alt ca. 400 timer, som fordeles henover semestret og ud- gør ca. 20 timer om ugen. Arbejdsindsatsen inkluderer projekt- og gruppedannelse, deltagelse i og forberedelse af workshops i første tredjedel af semestret, selvstændigt arbejde med projektet, forberedelse af og deltagelse i vejledermøder og eksamen.

Læringsaktiviteter

 • Projekt og gruppedannelse
 • Workshops, hvor der på baggrund af oplæg og forberedelse arbejdes med den indledende indkredsning af projektets emne, problemstilling og felt
 • Selvstændigt arbejde med projektet
 • Vejledermøder, hvor der gives feedback på arbejdspapirer og udkast til afsnit i projektrapport, kritisk faglig sparring om udvikling og afgrænsning af problemstilling, om valg og anvendelse af forskningslitteratur, teorier og metode, og om analyseresultater.
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • kan formulere en afgrænset men kompleks problemstilling indenfor kulturmødestudier og begrunde dens faglige og/eller samfundsmæssige relevans

 • kan demonstrere forskningsbaseret viden på internationalt niveau af relevans for den valgte problemstilling

 • kan tilrettelægge og gennemføre analysen af det valgte problem med begrundet og reflekteret brug af teorier og metoder

 • kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig undersøgelses design, proces, metode og resultater

 • kan selvstændigt styre problemorienteret projektarbejde i samarbejde med medstuderende og vejledere

 • kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens resultater med klarhed og præcision på skrift

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 60.000-86.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-105.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 100.800-124.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 122.400-146.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 141.600-168.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 5 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og indledes med et oplæg fra hvert gruppemedlem på 3-5 minutter. Oplæggenes indhold er frit, men forventes at knytte sig til projektrapporten, fx i form af uddybning, korrektion, tilføjelse eller perspektivering. Dette efterføl- ges af spørgsmål indenfor projektrapportens område (herunder også til oplæggene). Spørgsmålene lægger op til dialog mellem gruppen og eksaminator/censor. Der foretages en samlet bedømmelse af pro- jektrapporten og den mundtlige eksamen.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af Kulturmødeprojektet vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad rapporten og den individuelle studerende demonstrerer, at vedkommende

 • kan afgrænse en problemstilling indenfor kulturmødestudier og begrunde dens faglige og/eller samfundsmæssige relevans

 • kan anvende forskningsbaseret viden på internationalt niveau i forhold til den valgte problemstilling

 • kan gennemføre analysen af det valgte problem med begrun-det og reflekteret brug af teorier og metoder

 • kan indgå i kritisk faglig dialog om en videnskabelig under-søgelses design og resultater

 • kan formidle en kulturmødefaglig undersøgelse og dens re-sultater med klarhed og præcision på skrift

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60150
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-09-2023 09:30 - 01-09-2023 10:30 i uge 35
Semesterstart - 1. semester (KOS)

Fredag 01-09-2023 10:30 - 01-09-2023 15:00 i uge 35
Seminar til projekt (KOS)

Fredag 01-09-2023 15:15 - 01-09-2023 20:00 i uge 35
Socialt arrangement (KOS) - Lokale 43.3-29b

Torsdag 14-09-2023 13:15 - 14-09-2023 15:00 i uge 37
Projektworkshop (KOS)

Tirsdag 19-09-2023 12:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Projektdannelse (KOS)

Torsdag 21-09-2023 13:00 - 21-09-2023 16:00 i uge 38
Projektdannelse (KOS)

Fredag 22-09-2023 10:15 - 22-09-2023 16:00 i uge 38
Projektdannelse (KOS)

Tirsdag 17-10-2023 12:15 - 17-10-2023 16:00 i uge 42
Projektworkshop (KOS)

Tirsdag 14-11-2023 12:15 - 14-11-2023 16:00 i uge 46
Projektworkshop (KOS)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projekt: Kulturmødeprojekt med workshops - Aflevering (KOS)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Projekt: Kulturmødeprojekt med workshops - Mundtlig eksamenspriode (KOS)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Kulturmødeprojekt med workshops - Mundtlig reeksamenspriode (KOS)