PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Kommunikation i interkulturelle kontekster

Titel
Obligatorisk kursus: Kommunikation i interkulturelle kontekster
Oversat titel

Communication in intercultural contexts

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Lene Bull Christiansen (bull@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60148
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende grundlæggende indsigt og kompetence i interkulturel kommunikation og færdigheder i at arbejde med flersproglige og flerkulturelle kommunikative kontekster. I forlængelse heraf arbejdes med inklusion og eksklusion i interkulturelle kommunikative praksisser i relation til race, etnicitet, religion, køn, alder, klasse, funktionsnedsættelse mv. De studerende får indsigt i, hvordan interkulturelle og flersproglige kommunikative kontekster, herunder digitale, påvirkes af magtstrukturer, ideologi og diskurser.

Kurset træner de studerendes færdigheder i at analysere interkulturel kommunikation i konkrete situationer og medieprodukter. Endvidere skal de studerende blive i stand til at omsætte den faglige viden til udvikling af konkrete kommunikationsprodukter og interventioner.

Uddybende beskrivelse

Se moodle

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kurset giver 5 ects, hvilket svarer til 135 timers arbejde, som fordeler sig på:

 • 20 timers kursusundervisning,
 • ca. 6 timers forberedelse per kursusgang, inklusiv litteraturlæsning
 • og 55 timer til udarbejdelse af portfolio.

Læringsaktiviteter

Kurset vil bestå af holdundervisning samt workshops baseret på for- skellige øvelser og praktiske produkter som de studerende skal bi- drage til at udarbejde. Der vil indgå fremlæggelser fra de studerende. Øvelserne og produkterne integreres i arbejdet med den afsluttende portfolio.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • har grundlæggende teoretisk viden om interkulturel kommunikation og flersproglighed

 • kan redegøre for, hvordan interkulturelle og flersproglige kommunikative kontekster påvirkes af magtstrukturer, ideologi og diskurser

 • kan analysere interkulturel kommunikation i konkrete kontekster og medieprodukter

 • kan intervenere i eksisterende interkulturelle kommunikationspraksisser

 • kan selvstændigt udvikle kommunikationsprodukter, der tager højde for kommunikative inklusions- og eksklusionsprocesser

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Individuel portfolio. Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kur- susforløbet og der vil være løbende feed-back på de studerendes produkter i forbindelse med kursets workshops.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af portfolioen vil der blive lagt vægt på i hvor vid ud- strækning den studerende demonstrerer at de

 • har grundlæggende teoretisk viden om interkulturel kommunika- tion og flersproglighed
 • kan redegøre for, hvordan interkulturelle og flersproglige kom- munikative kontekster påvirkes af magtstrukturer, betydnings- dannelser, hverdagsliv, ideologi og diskurser
 • kan analysere interkulturel kommunikation i konkrete kontek- ster, kommunikative processer og medieprodukter
 • kan selvstændigt udvikle kommunikationsprodukter, der tager højde for kommunikative inklusions- og eksklusionsprocesser.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60148
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2023 12:15 - 11-09-2023 14:00 i uge 37
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 18-09-2023 12:15 - 18-09-2023 16:00 i uge 38
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Mandag 16-10-2023 12:15 - 16-10-2023 16:00 i uge 42
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS) - AFLYST

Mandag 23-10-2023 12:15 - 23-10-2023 16:00 i uge 43
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS)

Fredag 27-10-2023 12:15 - 27-10-2023 16:00 i uge 43
Kommunikation i interkulturelle kontekster (KOS) - Erstatningsundervisning

Tirsdag 14-11-2023 10:00 - 14-11-2023 10:00 i uge 46
Kommunikation i interkulturelle kontekster - Eksamen (KOS)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - Onsdag 10-01-2024 10:00 i uge 01 og uge 02
Kommunikation i interkulturelle kontekster - Reeksamen (KOS)