PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Kulturmøder og teorier

Titel
Obligatorisk kursus: Kulturmøder og teorier
Oversat titel

Cultural Encounters and Theories

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Kulturmødestudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Lars Jensen (hopeless@ruc.dk)
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Julia Suárez Krabbe (jskrabbe@ruc.dk)
Studieleder
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60147
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset præsenterer de studerende for et udvalg af sociale og kulturelle fænomener og begivenheder, der udforskes ved hjælp af fremherskende teorikomplekser inden for kulturmødestudier. Centralt står spørgsmål epistemologi, kolonial arv og afkoloniseringsprocesser i forhold til viden, magt og social forandring, og kurset lægger vægt på at forankre disse spørgsmål historisk og kulturelt. Der inddrages såvel vestlige som ikke-vestlige perspektiver.

Uddybende beskrivelse

Kurset giver de studerende en forståelse af, hvordan forskellige opfattelser af tid, sted og rum indgår i teorier, såvel som i kulturelle og sociale praksisser. Kurset bidrager med viden om diverse kritiske vestlige og ikke-vestlige teoretiske perspektiver, og hvor- dan disse relaterer til magt, politik og kultur i det globale nord og syd. De studerende erhverver sig desuden viden om, hvordan teoretiske diskussioner fører til en dybere forståelse af modernitet, patriarkat, kolonialisme, imperialisme, racisme og kapitalisme – og deres lokale forankringer. Herigennem opnår de studerende kompetencer i at udføre teoretisk forankrede kritiske analyser af kulturelle, sociale og lingvistiske problemer, samt at forholde sig til egen praksis hvad angår magtrelationer, kulturel forskellighed og socialhistorisk situerethed.

Pensum

Se moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Dette kursus er på 10 ECTS som svarer til 270 arbejdstimer, som fordeler sig på

  • 37 timers undervisning,
  • 168 timers forberedelse, inklusiv litteraturlæsning
  • og 65 timer til den afsluttende skriftlige hjemmeopgave.

Læringsaktiviteter

Arbejdsformen lægger vægt på, at den studerende selv tager ansvar for forberedelse og aktiv deltagelse på de enkelte kursusgange. Kurset består af forelæsninger, workshops/seminarer, der diskussioner udvalgte tekster og problemstillinger. Evt. andre former vil blive annonceret af kursusansvarlige ved kursets start. Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program

Se moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • har nuanceret forståelse af centrale teorikomplekser indenfor kulturmødestudier

  • kan identificere og diskutere, hvordan forskellige teoretiske forståelsesrammer opererer i og påvirker kulturelle magtrelationer og diskussioner

  • kan udføre forankrede analyser af kulturmøder og globaliseringsprocesser

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-26.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform

Individuel skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i et spørgsmål stillet af underviseren.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af den skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på, i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer analytisk indsigt og refleksion i forhold til:

  • Har nuanceret forståelse af centrale teorikomplekser. Det vil sige hvordan forskellige opfattelser af tid, sted og rum indgår i teorier, såvel som i kulturelle og sociale praksisser.
  • Kan identificere og diskutere diverse kritiske vestlige og ikke-vestlige teoretiske perspektiver, og hvordan disse relaterer til magt, politik og kultur i det globale nord og syd.
  • Kan arbejde teoretisk og analytisk med, hvordan modernitet, patriarkat, kolonialisme, imperialisme, racisme og kapitalisme har en historisk, global og lokal forankring.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60147
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 04-09-2023 10:15 - 04-09-2023 12:45 i uge 36
Kulturmøder og teorier- Introduktion (KOS)

Torsdag 07-09-2023 10:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Kulturmøder og teorier (KOS)

Torsdag 14-09-2023 10:15 - 14-09-2023 12:00 i uge 37
Kulturmøder og teorier (KOS)

Onsdag 20-09-2023 10:15 - 20-09-2023 16:00 i uge 38
Kulturmøder og teorier - Ekskursion (KOS)

Torsdag 21-09-2023 10:15 - 21-09-2023 12:00 i uge 38
Kulturmøder og teorier (KOS)

Tirsdag 26-09-2023 10:15 - 26-09-2023 12:00 i uge 39
Kulturmøder og teorier (KOS)

Torsdag 28-09-2023 08:15 - 28-09-2023 14:00 i uge 39
Kulturmøder og teorier (KOS)

Tirsdag 03-10-2023 10:15 - 03-10-2023 14:00 i uge 40
Kulturmøder og teorier (KOS)

Torsdag 05-10-2023 10:15 - 05-10-2023 12:00 i uge 40
Kulturmøder og teorier (KOS)

Torsdag 12-10-2023 08:15 - 12-10-2023 14:00 i uge 41
Kulturmøder og teorier (KOS)

Tirsdag 24-10-2023 10:15 - 24-10-2023 14:00 i uge 43
Kulturmøder og teorier (KOS)

Torsdag 26-10-2023 08:15 - 26-10-2023 14:00 i uge 43
Kulturmøder og teorier (KOS)

Mandag 30-10-2023 10:00 - Mandag 06-11-2023 10:00 i uge 44 og uge 45
Kulturmøder og teorier - Eksamen (KOS)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - Onsdag 10-01-2024 10:00 i uge 01 og uge 02
Kulturmøder og teorier - Reeksamen (KOS)