PDF til print Find kalender

Undersøgende journalistiske produktioner på radio

Titel
Undersøgende journalistiske produktioner på radio
Oversat titel

Investigative Journalistic Production (radio)

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk at vælge mellem produktionsværksted på radio, skrift eller tv

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 4 og maksimalt 16. Efter aftale med kursusansvarlig, kan dette loft hæves. Pladserne på kurset fordeles administrativt.

ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Mads Kæmsgaard Eberholst (makaeb@ruc.dk)
Barbara Christensen (barch@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60341
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Produktionsværkstedet introducerer studerende til forskellige former og tilgange inden for den undersøgende journalistisk og giver den studerende mulighed for at fordybe sig i en undersøgende produktion i radiomediet om en valgfri problematik.

Uddybende beskrivelse

Kurset afholdes som produktionsværksted, men indledes med et fælles forløb for valgkurserne radio/tv/skrift om undersøgende journalistik. Det fælles forløb danner basis for produktionsgrupperne, der følges ud på valgkursets platforme. Undervisningen på plat-formskurset er iterativ og workshoporienteret med oplæg, øvelser og fremlæggelser, således at det journalistiske håndværk trænes. Produktionsgrupperne afleverer en produktionsplan, hvor den journalistiske produktion tilrettelægges. Efter godkendelse af denne produktionsplan er kurset et selvstændigt produktionsforløb, hvor produktionsgrupperne under vejledning laver undersøgende journalistik til konkrete platforme og specificerede journalistiske aftagere.

Indhold på kurset produceres under Creative Commons 4.0/BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kurset bliver til tider afholdt med faste mediesamarbejdspartnere.

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

15 ECTS =405 timer fordelt mellem undervisning, oplæg, gruppe-dannelse, øvelser og egen produktion.

Læringsaktiviteter: Forberedelse: 30 timer Undervisning (fællesdel) og gruppedannelse: 50 timer Undervisning (platformdel) og øvelser: 80 timer Produktion under vejledning: 225 timer Eksamen og eksamensforberedelse: 20 timer

Udbudsformat 

Kursets er et produktionsværksted, der foregår på campus – ofte i lokaler specialindrettet til formålet. Kursets undervisning kan ikke følges hybridt eller online. Kursets produktionsforløb foregår efter aftale med vejleder.

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • At planlægge, researche ved brug af forskellige undersøgende metoder og udarbejde en undersøgende journalistisk produktion

  • At arbejde med formater, genrer og fortælleformer på radio, og anvende sin viden om platformens muligheder og begrænsninger

  • At samarbejde med andre i journalistikken og benytte den problemorienterede tilgang journalistisk.

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig prøve

Grupperne kan bestå af 2-3 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler til prøven: udstyr til fremvisning af produkt

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

I portfolioen indgår produktionsplan (evt. med rettelser), færdig produktion samt logbog over studie- og produktionsforløb.

Omfangskrav for de skriftlige og ikke-skriftlige specifikke elementer i portfolio oplyses ved kursets start

Ved eksamen kan spørges ind til hele pensum samt alle dele af den afleverede portfolio.

Eksamen indledes med et kort oplæg fra de studerende/gruppemedlemmerne.

Karakteren for den enkelte studerende er udtryk for en samlet vurdering af gruppens portfolio og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

I den samlede vurdering af portfolio og den mundtlige præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer evne til at:

  • anvende metoder og værktøjer til at researche, planlægge, tilrettelægge til det valgte medie og den valgte platform
  • udføre, fremstille og anvende virkemidler og værktøjer (f.eks. at interviewe, stilistisk genreforståelse, speake, klippe mm.) til det valgte medie og den valgte platform
  • selvstændig og reflekteret at tage stilling til de foretagne valg og fravalg i research, produktion, genrer og fortælleformer samt deltagelse i studieforløb og studieforløbets øvelsesopgaver
  • vurdere research og indhold i forhold til det valgt medie og platformens muligheder og begrænsninger

Desuden skal alle formelle krav overholdes og den studerende skal demonstrere en sikker beherskelse af det danske sprog (også i ikke skriftlige produkter), herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget indgår i bedømmelsen med 15%.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60341
Sidst ændret 04/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 21-08-2023 09:00 - 21-08-2023 10:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Semesterstart - 1. semester (JOUR)

Mandag 21-08-2023 10:15 - 21-08-2023 16:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner - Fælles (JOUR)

Tirsdag 22-08-2023 08:15 - 22-08-2023 16:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner - Fælles (JOUR)

Onsdag 23-08-2023 08:15 - 23-08-2023 16:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner - Fælles (JOUR)

Torsdag 24-08-2023 08:15 - 24-08-2023 16:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner - Fælles (JOUR)

Fredag 25-08-2023 08:15 - 25-08-2023 16:00 i uge 34
Undersøgende journalistiske produktioner - Fælles (JOUR)

Mandag 28-08-2023 08:15 - 28-08-2023 16:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Fælles (JOUR)

Tirsdag 29-08-2023 12:00 - 29-08-2023 14:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Fælles velkomst til Journalistik (JOUR)

Tirsdag 29-08-2023 14:00 - 29-08-2023 16:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Fælles semesterstart alle på Journalistik (JOUR)

Onsdag 30-08-2023 08:15 - 30-08-2023 16:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Torsdag 31-08-2023 08:15 - 31-08-2023 16:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Fredag 01-09-2023 08:15 - 01-09-2023 16:00 i uge 35
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Mandag 04-09-2023 08:15 - 04-09-2023 16:00 i uge 36
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Tirsdag 05-09-2023 08:15 - 05-09-2023 16:00 i uge 36
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Onsdag 06-09-2023 08:15 - 06-09-2023 16:00 i uge 36
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 16:00 i uge 36
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Fredag 08-09-2023 08:15 - 08-09-2023 16:00 i uge 36
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Mandag 11-09-2023 08:15 - 11-09-2023 16:00 i uge 37
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Tirsdag 12-09-2023 08:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Undersøgende journalistiske produktioner på radio (JOUR) - Redigeringslokale 42.2-01

Fredag 15-12-2023 10:00 - 15-12-2023 10:00 i uge 50
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Aflevering (JOUR)

Mandag 08-01-2024 08:15 - Fredag 12-01-2024 18:00 i uge 02
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Mundtlig eksamen (JOUR)

Torsdag 25-01-2024 10:00 - 25-01-2024 10:00 i uge 04
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Reeksamen aflevering (JOUR)

Onsdag 31-01-2024 08:15 - 31-01-2024 18:00 i uge 05
Undersøgende journalistiske produktioner på radio - Mundtlig reeksamen (JOUR)