PDF til print Find kalender

Teorier om journalistisk praksis

Titel
Teorier om journalistisk praksis
Oversat titel

Theories of Journalism Practice

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Andreas Birkbak (andreasbi@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60340
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Via undervisning i teori og feltarbejde i medieorganisationer giver kurset de studerende redskaber til at reflektere over egne erfaringer med redaktionelle praksisser samt til at analysere og diskutere disse praksisser på et teoretisk grundlag via en problemorienteret, skriftlig hjemmeopgave.

Uddybende beskrivelse

Kurset kombinerer holdundervisning i centrale teorier om journalistisk praksis med et medieprojektforløb, der består i holdundervisning i centrale videnskabelige metoder til analyse af journalistisk praksis, et virksomhedsbesøg på en mediearbejdsplads på op til 14 dage, og et efterfølgende projektforløb (individuelt eller i grupper) med vejledning.

Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

405 timer, fordelt på teoriundervisning, metodedag, medieprojekt, vejledning og eksamen

Udbudsformat 

NONE

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Anvende og diskutere forskellige teorier om journalistisk praksis, fx om journalistiske værdier, rutiner og roller, journalistisk selvforståelse, publikumsforståelser og -relationer

 • Tilegne sig forskellige videnskabelige metoder til analyse af den journalistiske praksis

 • Udvælge, begrunde og anvende relevante videnskabelige teorier og metoder i forhold til en journalistfaglig problemstilling

 • Analysere og diskutere indhentet empiri i forhold til såvel den journalistikfaglige problematik som fagets centrale teorier.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 4 studerende have et omfang på 72.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 84.000-96.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-108.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i skriftligt produkt. Der kan spørges ind til hele pensum under prøven. Den mundtlige prøve indledes med et kort individuelt oplæg.

Bedømmelseskriterier.

Den studerende bedømmes i både den mundtlige og den skriftlige del for sin evne til at:

 • Identificere en relevant afgrænset problemstilling relateret til journalistisk praksis og egnet til empirisk analyse
 • Anvende og diskutere relevante udvalgte teorier i forbindelse med en afgrænset problemstilling relateret til journalistisk praksis
 • Udvælge, redegøre for, begrunde og kritisk reflektere over videnskabelige metoder til analyse af en afgrænset problemstilling relateret til journalistisk praksis
 • Analysere og diskutere indhentet empiri i forhold til en afgrænset problemstilling relateret til journalistisk praksis
 • Skabe sammenhæng mellem relevant empiri, metode og teori i en videnskabelig analyse
 • Diskutere og reflektere over vilkår for journalistisk praksis, redaktionelle processer, normer og arbejdsrutiner fra et journalistikfagligt og videnskabeligt perspektiv

Særlig for den mundtlige del bedømmes endvidere evnen til at

 • Sætte en udvalgt afgrænset problemstilling i relation til forskellige centrale teorier om journalistisk praksis
 • Reflektere over egen læreproces og læringsudbytte.

Desuden skal alle formelle krav overholdes og den studerende skal demonstrere en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget indgår i bedømmelsen med 15%.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60340
Sidst ændret 16/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 13-09-2023 08:15 - 13-09-2023 14:00 i uge 37
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Fredag 15-09-2023 08:15 - 15-09-2023 14:00 i uge 37
Teorier om journalistisk praksis - Målgruppedag (JOUR)

Mandag 18-09-2023 08:15 - Fredag 29-09-2023 18:00 i uge 38 og uge 39
Teorier om journalistisk praksis - Medieprojekt (JOUR)

Tirsdag 03-10-2023 08:15 - 03-10-2023 14:00 i uge 40
Teorier om journalistisk praksis - Debriefing medieprojekt (JOUR)

Onsdag 04-10-2023 08:15 - 04-10-2023 14:00 i uge 40
Teorier om journalistisk praksis - Projektdannelse (JOUR)

Fredag 06-10-2023 08:15 - 06-10-2023 12:00 i uge 40
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Mandag 09-10-2023 08:15 - 09-10-2023 12:00 i uge 41
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Onsdag 11-10-2023 08:15 - 11-10-2023 12:00 i uge 41
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Fredag 13-10-2023 08:15 - 13-10-2023 12:00 i uge 41
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Mandag 16-10-2023 08:15 - 16-10-2023 12:00 i uge 42
Teorier om journalistisk praksis (JOUR)

Torsdag 09-11-2023 08:15 - 09-11-2023 14:00 i uge 45
Teorier om journalistisk praksis - Klyngevejledning (JOUR)

Torsdag 16-11-2023 08:15 - 16-11-2023 14:00 i uge 46
Teorier om journalistisk praksis - Klyngevejledning (JOUR)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - 03-01-2024 10:00 i uge 01
Teorier om journalistisk praksis - Aflevering (JOUR)

Mandag 22-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 04
Teorier om journalistisk praksis - Mundtlig eksamensperiode (JOUR)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Teorier om journalistisk praksis - Mundtlig reeksamensperiode (JOUR)