PDF til print Find kalender

Videnskabelige metoder i journalistikforskning

Titel
Videnskabelige metoder i journalistikforskning
Oversat titel

Research Methods for Journalism Studies

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik * / Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Eva Mayerhöffer (evamay@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60348
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset gennemgår på højt niveau de centrale videnskabelige metoder inden for journalistik- og medieforskning. Med afsæt i selvvalgte journalistikfaglige problemstillinger arbejder de studerende med at udvikle og begrunde en sammenhængende videnskabeligt projektdesign.

Uddybende beskrivelse
Pensum

Se moodle

Tilrettelæggelse og indsats

5 ECTS = 135 timer fordelt mellem deltagelse i undervisning: 30 timer forberedelse til undervisning (læsning af pensum): 73 timer eksamen: 32 timer

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis. Mundtlig evaluering på sidste kursusgang.

Program

Se moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Redegøre for, udføre og kritisk vurdere centrale kvantitative og kvalitative videnskabelige metoder til indsamling og analyse af data inden for journalistikforskningen Identificere og formulere en gennemførlig og innovativ journalistikfaglig problemstilling Udvikle og begrunde et sammenhængende videnskabeligt projektdesign Udvælge relevante videnskabelige metoder og begrunde dem i forhold til problemformulering, forskningsstrategi og projektdesign Identificere og inddrage relevant teoretisk, empirisk-og metodisk litteratur i hele forskningsprocessen

Prøveform
Skriftlig hjemmeopgave udarbejdet i grupper eller individuelt.
Gruppeopgaver skal være individualiseret.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Hjemmeopgaven skal for:
- 1 studerende have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den skriftlige hjemmeopgave består i beskrivelsen af et projektdesign på baggrund af en selvvalgt journalistikfaglig problemformulering.

Bedømmelseskriterier: I bedømmelsen af det beskrevne projektdesign på baggrund af den selvvalgte problemstilling lægges der vægt på evnen til at - Formulere en konkret og gennemførlig journalistikfaglig videnskabelig problemstilling - Redegøre for, begrunde og kritisk vurdere udvalgte videnskabelige metoder egnet til en empirisk undersøgelse af den valgte problemstilling. - Beskrive og begrunde et sammenhængende videnskabeligt projektdesign - Skelne mellem forskningsstrategi, forskningsdesign og forskningsmetoder - Argumentere for til- og fravalg af enkelte forskningsstrategier, -designs og -metoder - Inddrage og korrekt referere til relevant metodisk litteratur

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60348
Sidst ændret 08/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 18-09-2023 08:15 - 18-09-2023 10:00 i uge 38
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 25-09-2023 08:15 - 25-09-2023 12:00 i uge 39
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 02-10-2023 08:15 - 02-10-2023 12:00 i uge 40
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 09-10-2023 08:15 - 09-10-2023 12:00 i uge 41
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Onsdag 25-10-2023 08:15 - 25-10-2023 12:00 i uge 43
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Fredag 27-10-2023 10:15 - 27-10-2023 14:00 i uge 43
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Mandag 30-10-2023 08:15 - 30-10-2023 12:00 i uge 44
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Onsdag 01-11-2023 08:15 - 01-11-2023 12:00 i uge 44
Videnskabelige metoder i journalistikforskning (JOUR)

Fredag 03-11-2023 10:00 - Fredag 10-11-2023 10:00 i uge 44 og uge 45
Videnskabelige metoder i journalistikforskning - Eksamen (JOUR)

Mandag 22-01-2024 10:00 - Mandag 29-01-2024 10:00 i uge 04 og uge 05
Videnskabelige metoder i journalistikforskning - Reeksamen (JOUR)