PDF til print Find kalender

Journalistisk innovation

Titel
Journalistisk innovation
Oversat titel

Journalistic Innovation

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Aske Kammer (askek@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60344
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet og den tilhørende undervisning har til formål at koble de studerendes erfaringer og refleksioner fra den obligatoriske praktik sammen med teorier om journalistisk praksis, produktion og innovation.

På baggrund af teoretiske refleksioner skal de studerende udfærdige og reflektere over en journalistisk innovation.

Uddybende beskrivelse

Kursets formål er at give de studerende kompetencer i at arbejde med innovation og derigennem udvikle journalistikken. På baggrund af teoretiske refleksioner skal de studerende udfærdige og reflektere over en journalistisk innovation.

Forløb, pensum og krav fremgår af Moodle og study.ruc.dk.

Pensum

Kursets pensum fremgår af Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Kursets 15 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 405 timer, som anbefales fordelt på omtrent følgende vis: - Forelæsninger og øvelser: 15 timer - Forberedelse: 60 timer - Projektdannelse: 5 timer - Vejledning: 10 timer - Fremlæggelser: 5 timer - Produktions- og projektfase: 305 timer - Eksamination: 5 timer

Udbudsformat 

Undervisning og vejledning finder i udgangspunktet sted på Campus

Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program

Kursets tilrettelæggelse fremgår af Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • at arbejde problemorienteret og tværfagligt med innovation i forhold til et journalistisk arbejdsmarked i forandring

  • at idéudvikle, planlægge og udføre journalistiske produktioner som alternativ til eksisterende praksis

  • at identificere begrænsninger og forhindringer for en udvikling af det valgte journalistiske felt ved brug af videnskabelige teorier og metoder

  • at kunne navigere i et fremtidigt journalistisk arbejdsmarked i forandring

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig prøve

Grupperne kan bestå af 3-5 studerende. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Den samlede portfolioe skal for:
- 3 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 3 studerende 60 minutter.
Ved 4 studerende 75 minutter.
Ved 5 studerende 90 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Stave- og formuleringsevnen i portfolioen indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Mundtlig eksamen i gruppe med individuel bedømmelse, med udgangspunkt i portfolioen og det individuelle oplæg.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes journalistiske produktion samt projektportfolio, der indeholder en hovedrapport med en analyse- og refleksionsdel, metoderapport og eventuelle udvalgte yderligere arbejdsprodukter som bilag. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektportfolioen.

Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projekt- og produkt-processen.

Grupperne kan bestå af 3-5 studerende. 

Eksaminationstiden (inkl. votering) er: - ved 3 studerende: 60 minutter - ved 4 studerende: 75 minutter - ved 5 studerende: 90 minutter

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint-præsentationeller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation af produktet.   Bedømmelseskriterier: Den studerende gives en samlet bedømmelse af portfolio og mundtlig eksamen og bedømmes på sin evne til at: - identificere et problem i journalistikken - udvikle en prototype eller et koncept for en konkret innovation, som løser et identificeret problem i journalistikken - tilrettelægge produktionen efter en konkret målgruppe - identificere og vurdere de muligheder, begrænsninger og forhindringer i forhold til praksis, brug og forretning, som er forbundet med den pågældende innovation - præsentere en konkret innovation - anvende videnskabelig litteratur og metode til at informere og kvalificere arbejde med innovation - reflektere over egen læreproces og læringsudbytte

Desuden skal alle formelle krav overholdes, og den studerende skal demonstrere en sikker beherskelse af det danske sprog (også i ikke-skriftlige produkter), herunder grammatik og sproglig korrekthed. Sproget vægtes i bedømmelsen med 15 %. Bedømmelseskriterierne er identiske for den mundtlige og den skriftlige del af eksaminationen.

For at kunne gå til eksamen er det en forudsætning, at gruppen har deltaget i både midtvejsevalueringen og "innovationsmessen".

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60344
Sidst ændret 04/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 29-08-2023 10:00 - 29-08-2023 14:00 i uge 35
Journalistisk innovation - Semesterstart (JOUR)

Tirsdag 29-08-2023 14:00 - 29-08-2023 16:00 i uge 35
Journalistisk innovation - Fælles semesterstart alle på Journalistik (JOUR)

Onsdag 30-08-2023 08:15 - 30-08-2023 14:00 i uge 35
Journalistisk innovation (JOUR)

Torsdag 31-08-2023 08:15 - 31-08-2023 14:00 i uge 35
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 11-09-2023 08:15 - 11-09-2023 14:00 i uge 37
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 18-09-2023 10:15 - 18-09-2023 14:00 i uge 38
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 14:00 i uge 39
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 14:00 i uge 40
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 14:00 i uge 41
Journalistisk innovation (JOUR)

Mandag 23-10-2023 08:15 - 23-10-2023 16:00 i uge 43
Journalistisk innovation - Midtvejsevaluering (JOUR)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - 03-01-2024 10:00 i uge 01
Journalistisk innovation - Aflevering (JOUR)

Mandag 15-01-2024 08:15 - 15-01-2024 18:00 i uge 03
Journalistisk innovation - Messe (JOUR)

Onsdag 17-01-2024 08:15 - Fredag 19-01-2024 18:00 i uge 03
Journalistisk innovation - Mundtlig eksamen (JOUR)

Fredag 02-02-2024 10:00 - 02-02-2024 10:00 i uge 05
Journalistisk innovation - Aflevering reeksamen (JOUR)

Fredag 09-02-2024 08:15 - 09-02-2024 18:00 i uge 06
Journalistisk innovation - Mundtlig reeksamen (JOUR)