PDF til print Find kalender

Valgkursus: Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat

Titel
Valgkursus: Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat
Oversat titel

Current historical research

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Dansk / Filosofi og Videnskabsteori / Historie
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Anne Brædder (annebra@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60128
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Dette kursus har til formål at give de studerende mulighed for fokuseret fordybelse i et afgrænset historiefagligt emne, problemkompleks, forskningsfelt eller værk relateret til det aktuelle forskningsmiljø på faget på RUC. Kursets specifikke fokus fastlægges fra semester til semester. Arbejdsformen er deltagerorienteret og kritisk undersøgende og sigter på at give de studerende indblik i den historiske forskningspraksis og at træne deres færdigheder i at få overblik over et specifikt historiefagligt problemkompleks, tage kritisk stilling til tolkninger og formidle og diskutere på videnskabeligt niveau.

Uddybende beskrivelse

Statuer bliver væltet, monumenter fjernet og opsat, dokumentarfilm og podcastserier kaster lys over glemte fortider, museumsudstillinger fornyet, spillefilm omarbejdet i Danmark og i resten af verden. Det er konfliktfyldt, følelsesbelagt og vækker ofte stor debat i samfundet, når fortider (re)præsenteres, fortolkes og iscenesættes. Det tværvidenskabelige internationale forskningsfelt om erindring og fortidsbrug udforsker problemstillinger, som knytter an til sådanne erindrings- og identitetspolitiske problemstillinger både i fortid og nutid. På historiefaget på RUC er vi en forskningsgruppe, der beskæftiger os indgående med dette forskningsfelt, som bringes i spil på kurset. Vi skal arbejde med centrale teorier og begreber og anvende dem i analyser af en række forskellige empiriske cases om fx museumsudstillinger, monumenter, oplevelsescentre, spillefilm, kulturevents og offentlige debatter i Danmark og udlandet. En del af kurset foregår på campus, hvor vi gennemgår og bearbejder feltets forskningslitteratur og eksempler på problemstillinger vedrørende erindrings- og identitetspolitisk fortidsbrug. Andre dele af undervisningen foregår i forbindelse med feltekskursioner til fx museer, oplevelsescentre og ved monumenter, hvor udstillingsnarrativer, udstillingssprog, debatter og kulturevents analyseres og diskuteres med udgangspunkt i studenteroplæg, der inddrager forskningslitteraturens begreber og konkrete analyser af nærliggende problemstillinger og cases. Afhængigt af mulighederne kan feltekskursionerne finde sted på enkeltdage på Sjælland eller over flere sammenhængende dage et andet sted i Danmark eller udlandet.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

5 ECTS = 135 arbejdstimer, anslået fordelt på:

 • Mødetimer på kurset 16 (8 x 2 timer).
 • Forberedelse: Læsning af forskningslitteratur og andet materiale ca. 64 timer.
 • Bearbejdning af noter efter kursusgange ca. 16 timer.
 • Forberedelse af studenteroplæg ca. 16 timer.
 • Litteratur- og materialesøgning ca. 8 timer.
 • Planlægning af feltekskursioner ca. 8 timer.
 • Buffertid: 7 timer
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • Har dybtgående forskningsbaseret viden på internationalt niveau om et afgrænset historiefagligt emne, værk, problemkompleks eller forskningsfelt

 • Kan tage selvstændig kritisk stilling til teorier, teser og tolkninger med relevans for et historiefagligt problemkompleks

 • Kan indgå i kvalificeret faglig diskussion på videnskabeligt niveau med fagfæller (underviser og medstuderende) om et historiefagligt problemkompleks

 • Kan læse, overskue og gøre sig fortrolig med et større sammenhængende korpus af videnskabelig tekst

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse skal de studerende kunne

 • Demonstrere dybtgående indsigt i forskningsbaseret viden på internationalt niveau om forskningsfeltet erindring og fortidsbrug
 • Anvende teorier, begreber og forskningslitteratur fra forskningsfeltet erindring og fortidsbrug i analyser af konkrete eksempler og cases i fortid og nutid på selvstændig vis
 • Indsamle, udvælge og bearbejde relevant materiale om erindrings- og identitetspolitisk fortidsbrug samt strukturere og anvende det i en mundtlig fremlæggelse
 • Indgå i kvalificeret faglig diskussion på videnskabeligt niveau med fagfæller (undervisere og medstuderende) om en samfundsrelevant erindrings- og identitetspolitisk problemstilling
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60128
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 15-09-2023 12:15 - 15-09-2023 14:00 i uge 37
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat (HIS)

Fredag 22-09-2023 12:15 - 22-09-2023 14:00 i uge 38
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat (HIS) - Online

Fredag 29-09-2023 12:15 - 29-09-2023 14:00 i uge 39
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat - Ekskursion (HIS)

Torsdag 12-10-2023 10:15 - 12-10-2023 20:00 i uge 41
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat - Ekskursion (HIS)

Fredag 13-10-2023 08:15 - 13-10-2023 19:00 i uge 41
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat - Ekskursion (HIS)

Fredag 27-10-2023 12:15 - 27-10-2023 14:00 i uge 43
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat (HIS)

Mandag 29-01-2024 10:00 - Onsdag 31-01-2024 10:00 i uge 05
Kampen om fortiden: Historiebrug, monumenter, museer og samfundsdebat - Reeksamen (HIS)