PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Historisk kontinuitet og forandring

Titel
Obligatorisk kursus: Historisk kontinuitet og forandring
Oversat titel

Historical continuity and change

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Historie
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Emil Lauge Christensen (emillc@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60131
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

På dette kursus tilegner de studerende sig kronologisk forankret forskningsbaseret viden om længere samfundsmæssige udviklingslinjer og forandringsprocesser i dansk, europæisk og global historie.

Som led heri arbejder de studerende på kurset problemorienteret med spørgsmål og teorier om, hvad der driver og former historisk forandring; om forholdet mellem kontinuitet og brud; om politiske, sociale og kulturelle transformationers sammenhæng med natur, ressourcegrundlag og materielle betingelser; og om hvordan forandringer fortolkes, erindres og sætter spor i overlappende tidslag.

Uddybende beskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i en overordnet problemstilling om historisk udvikling og forandring i et længere tidsperspektiv. Undervisningsformen kombinerer kontekstualiserende forelæsninger, der skal skabe overblik, med seminarformen, hvor udvalgte problemstillinger, emner og aspekter diskuteres i dybden i grupper og efterfølgende i plenum, eventuelt med udgangspunkt i oplæg fra studerende. Formålet er både at skabe overblik over historiske forandringsprocesser i en længere tidsperiode over flere århundreder, at opnå indsigt i forskellige forståelser af, hvad der skaber såvel historisk forandring som kontinuitet, samt at opøve evnen til at behandle disse forandringsprocesser på baggrund af dybtgående diskussion og arbejde med udvalgte problemstillinger på empirisk såvel som teoretisk baggrund. De studerende skal gennem løbende, aktiv deltagelse i diskussionen på de enkelte kursusgange samt i planlagte kursusaktiviteter opnå indsigt i og evne til at udlægge, problematisere og diskutere de på kurset berørte problemstillinger på akademisk, videnskabeligt niveau.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

10 ECTS = ca. 270 arbejdstimer anslået fordelt på: Mødetimer på kurset: 32 (8 x 4 timer). Læsning af pensum: ca. 140 timer (ca. 17 timer pr. kursusgang) Bearbejdning af noter: ca. 30 timer Forberedelse af afsluttende kursuskonference: ca. 30 timer Buffertid: ca. 40 timer.

Udbudsformat 

Kurset finder sted på campus og kombinerer forelæsninger af underviser, studenteroplæg samt diskussion i grupper og i plenum.

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Har bred, kronologisk forankret forskningsbaseret viden om centrale processer og makrohistoriske udviklingslinjer

  • Kan placere og forstå afgrænsede begivenheder og samfundsmæssige brud på baggrund af deres bredere historiske kontekst og betingelser

  • Kan identificere, skelne og diskutere forskellige tolkninger af historiske forandringsprocesser med brug af relevante teorier og fagbegreber

  • Kan overskue, reflektere og formidle store mængder forskningsbaseret tekst og information på videnskabeligt niveau

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset afsluttes med en heldags eksamenskonference, hvor kursusdeltagerne gruppevis præsenterer oplæg for hinanden, modtager kritisk feedback fra underviser og selv giver kritisk feedback på de øvrige gruppers fremlæggelser.

De studerende skal kunne:

  • Demonstrere selvstændig beherskelse af kursets stof, tematik og problemstillinger
  • Strukturere, udpege og udlægge hovedlinjer i historisk forandring og kontinuitet i en længere tidsperiode på akademisk, videnskabeligt niveau
  • Fremlægge og problematisere forskellige videnskabelige opfattelser af, hvad der skaber historisk forandring og kontinuitet
  • Indgå i kvalificeret faglig og videnskabelig diskussion med fagfæller (underviser og medstuderende) om væsentlige historiske processer, deres betingelser og drivkræfter
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60131
Sidst ændret 29/06/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 16:00 i uge 37
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 19-09-2023 12:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 26-09-2023 12:15 - 26-09-2023 16:00 i uge 39
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 03-10-2023 12:15 - 03-10-2023 16:00 i uge 40
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 10-10-2023 12:15 - 10-10-2023 16:00 i uge 41
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 24-10-2023 12:15 - 24-10-2023 16:00 i uge 43
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 31-10-2023 12:15 - 31-10-2023 16:00 i uge 44
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 07-11-2023 12:15 - 07-11-2023 16:00 i uge 45
Historisk kontinuitet og forandring (HIS)

Tirsdag 14-11-2023 08:15 - 14-11-2023 16:00 i uge 46
Historisk kontinuitet og forandring - konferenceeksamen (HIS)

Onsdag 03-01-2024 10:00 - Fredag 05-01-2024 10:00 i uge 01
Historisk kontinuitet og forandring - Reeksamen (HIS)