PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Historisk teori og historiografi

Titel
Obligatorisk kursus: Historisk teori og historiografi
Oversat titel

Historical theory and historiography

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Historie
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60135
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver de studerende et overblik over væsentlige teoretiske og arbejdsmæssige tilgange, perspektiver, som historikere har anvendt og debatteret gennem det 19.-20. århundrede, med særligt henblik på påvirkninger fra og inddragelser af andre samfunds- og kulturvidenskaber. Kurset er problem- og praksisorienteret og har til formål at gøre de studerende i stand til at skelne, vurdere og vælge kvalificeret mellem relevante teorier, tilgange og arbejdsmåder og til selvstændigt at anvende sådanne teorier, tilgange og arbejdsmåder i eksemplariske formuleringer af konkrete historiefaglige problemstillinger og forskningsstrategier.

Uddybende beskrivelse

Historiefaget har været gennem adskillige teoretiske udfordringer og udviklinger gennem det 19.-20. århundrede, som har medført dels markante skift i, hvad der konkret studeres og hvordan det gøres, dels løbende debatter om historiefagets grundlag, afgrænsning og rolle. Med afsæt i en problemorienteret oversigt over hovedlinjer i de sidste århundreders historieforskning arbejdes der på kurset med seks udvalgte tilgange eller teoretiske perspektiver i det historiske felt og med disse tilganges placering i den bredere historiografiske kontekst. Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at reflektere og anvende de behandlede tilgange på et konkret historisk emne. Hver kursusgang falder derfor i to dele: (1) en forelæsningsdel, hvori dagens tilgang/teoretiske perspektiv gennemgås og forklares med udgangspunkt i en oversigtstekst; (2) en workshp-del, hvori forelæser og deltagere sammen diskuterer en forskningsartikel med et konkret eksempel på hvordan den pågældende tilgang kan udmøntes i praksis. Kurset kombinerer på den måde forelæsninger med praktiske aktiviteter og øvelser, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og arbejdsmåder.

Pensum

Grundbog: Erling Sandmo, Tid til historie. En bog om historiske spørgsmål (Reitzels forlag, 2016). Øvrige tekster vil fremgå af kursets moodle-site.

Tilrettelæggelse og indsats

10 ECTS = ca. 270 arbejdstimer anslået fordelt på: Mødetimer på kurset: 32 (8 x 4 timer). Løbende forberedelse, bearbejdning af noter m.v.: ca. 150 timer (ca. 15 timer pr. kursusgang i snit) Eksamensopgave: ca. 40 timer Buffertid: ca. 40 timer

Udbudsformat 

Kurset finder sted på campus og kombinerer forelæsninger af underviser, studenteroplæg samt diskussion i grupper og i plenum.

Undervisningsevaluering

Kurset som helhed evalueres i fællesskab på sidste kursusgang.

Program

Indhold og program for de enkelte kursusgange vil fremgå af kursets moodle-side.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Har viden om væsentlige forskningsområder, teoretiske positioner og arbejdsmåder i det historiefaglige felt i det 19. og 20. århundrede

  • Har indsigt i historikernes brug af teorier, begreber, spørgsmål og arbejdsmåder fra andre samfunds- og kulturvidenskaber

  • Kan identificere og indplacere konkrete historiske forskningsbidrag i en bredere historiografisk kontekst

  • Kan forstå og sondre mellem forskellige historiefaglige, herunder tværfagligt orienterede, arbejdsmåder og brug af teorier

  • Kan omsætte forskellige teorier, tilgange og arbejdsmåder i formulering af konkrete historiefaglige problemstillinger og forskningsstrategier

  • Kan skelne, vurdere og begrunde valg af forskellige historiefaglige tilgange og arbejdsmåder i forhold til konkrete problemstillinger

  • Kan læse og tilegne sig vanskelig teoretisk orienteret videnskabelig tekst

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den skriftlige hjemmeopgave består af tre dele: (1) en redegørelse for to af de tilgange/teorier, der er blevet behandlet på kurset, (2) en kort præsentation af et selvvalgt historisk emne, (3) en skitsering i relation til emnet af to forskellige problemformuleringer, én for hver af de to tilgange/teorier. Formålet med opgaven, og det opgaven bliver bedømt på, er således at demonstrere både forståelse af de behandlede tilgange/teorier (herunder at kunne placere dem i deres historiografiske kontekst) og evne til at omsætte dem i praksis i begrundet formulering af problemstillinger. I bedømmelsen vægtes det også, at den sproglige fremstilling er klar og korrekt og at besvarelsen inddrager den relevante kursuslitteratur.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60135
Sidst ændret 03/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2023 12:15 - 11-09-2023 16:00 i uge 37
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 18-09-2023 12:15 - 18-09-2023 16:00 i uge 38
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 25-09-2023 12:15 - 25-09-2023 16:00 i uge 39
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 02-10-2023 12:15 - 02-10-2023 16:00 i uge 40
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 09-10-2023 12:15 - 09-10-2023 16:00 i uge 41
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 23-10-2023 12:15 - 23-10-2023 16:00 i uge 43
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 30-10-2023 12:15 - 30-10-2023 16:00 i uge 44
Historisk teori og historiografi (HIS)

Mandag 06-11-2023 12:15 - 06-11-2023 16:00 i uge 45
Historisk teori og historiografi (HIS)

Tirsdag 07-11-2023 10:00 - Tirsdag 14-11-2023 10:00 i uge 45 og uge 46
Historisk teori og historiografi - Eksamen (HIS)

Mandag 12-02-2024 10:00 - Mandag 19-02-2024 10:00 i uge 07 og uge 08
Historisk teori og historiografi - Reeksamen (HIS)