PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb på Historie

Titel
Projektorienteret praktikforløb på Historie
Oversat titel

Project-oriented Internship

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Historie * / Historie
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Read about the Master Programme and find the Study Regulations at ruc.dk

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Praktik: Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. You can read more about the approval process here

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Studieleder
Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60134 / U60134GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I praktikprojektforløbet stifter den studerende bekendtskab med arbejdsmarkedet og afprøver sine kompetencer i forhold til arbejdsfunktioner, som vedkommende forventes at varetage efter endt uddannelse.

Praktikforløbet er problem- og projektorienteret. Det betyder, at forløbet afsluttes med en praktikprojektrapport, hvori den studerende med afsæt i en selvvalgt historiefaglig problemstilling, der knytter sig til praktikstedet og dets arbejdsopgaver, reflekterer over forholdet mellem den historiefaglighed, der knytter sig til universitetsstudiet og den historiefaglighed, der udfolder sig på praktikstedet.

Som del af forløbet udarbejder den studerende en praktiklogbog, der dokumenterer arbejdsprocessen på praktikstedet og vedlægges praktikprojektrapporten som bilag.

Uddybende beskrivelse

Det praktikorienterede projektforløb kombinerer arbejde på et praktiksted med det velkendte arbejde med en projektrapport, som skal bygges op om en selvvalgt problemstilling og baseres på faglitteratur, teori, metode osv. Praktikprojektrapporten bygger ligesom de øvrige projekter på uddannelsen på principperne i problemorienteret projektlæring. Processen indebærer feedback undervejs dels fra projektvejleder, dels fra medstuderende i forbindelse med klyngeaktiviteter for praktikstuderende på historie.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

15 ECTS = ca 405 arbejdstimer, anslået fordelt på: Arbejde på praktiksted: ca 300 timer Projektrapport inkl. vejledermøder og klyngeaktiviteter: ca 80 timer (fordelt over semesteret i forhold til arbejdstider på praktikstedet og øvrig kursusaktivitet) Eksamen (forberedelse og deltagelse): ca 20 timer Buffertid: 5 timer

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Kan formidle sine erfaringer med praktikstedet som en historiefaglig arbejdsplads og med dets arbejdsopgaver og struktur

  • Kan arbejde med historie og fortidsbrug i en konkret jobmæssig kontekst

  • Kan se, anvende og reflektere over sin egen historiefaglighed og kompetencer i relation til konkrete jobfunktioner i en professionsmæssig sammenhæng

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.

Praktikprojektrapporten skal være på 40.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen indledes med et kort oplæg af den studerende og har herefter form af en faglig samtale, ledet af eksaminator og med deltagelse af censor, med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.

Bedømmelseskriterier:

  • Kan formulere en afgrænset historiefaglig problemstilling, der relaterer sig til praktikstedet
  • Kan tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det valgte problem med begrundet og reflekteret brug af relevant teori, metode og forskningslitteratur
  • Kan formidle den gennemførte undersøgelse og dens resultater med klarhed og præcision på skrift
  • Kan indgå i kritisk faglig dialog om praktikprojektet og dets resultater og om egen historiefaglighed og kompetencer i relation til praktikstedets jobfunktioner
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60134 / U60134GB
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Projektorienteret praktikforløb på Historie - Aflevering (HIS)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Projektorienteret praktikforløb på Historie - Mundtlig eksamen (HIS)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb på Historie - Mundtlig reeksamen (HIS)