PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Filosofi i verden, verden i filosofien

Titel
Obligatorisk kursus: Filosofi i verden, verden i filosofien
Oversat titel

Philosophy in the world - the world in philosophy

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Filosofi og Videnskabsteori
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Esther Oluffa Pedersen (estherop@ruc.dk)
Studieleder
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60113
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Den studerende opnår indsigt i filosofiens anvendelse uden for den akademiske brug og samspillet mellem tænkning og konkrete hverdagslige problemstillinger. Kurset fokuserer på samspillet mellem filosofiske spørgsmål og tekniske, samfundsmæssige, videnskabelige, religiøse, eksistentielle eller kulturelle problemstillinger. Det kan fx være i forhold til aktuelle problemstillinger som filosofiske refleksioner over indførelse af ny teknologi, aktuelle diskussioner af kulturelle værdier, historiske eksempler på, hvordan filosofiske spørgsmål har indvirket på samfundet eller spørgsmål om ikke-akademiske filosoffers refleksioner over filosofiens store spørgsmål.

I kurset kan indgå besøg på virksomheder, institutioner og gæsteforelæsninger, ligesom tekster, der ikke opfattes som fagfilosofiske kan læses for at analysere deres implicitte eller eksplicitte filosofiske indhold.

Den studerende opnår indsigt i filosofiens betydning for aktuelle og historiske problemstillinger i samfund, kultur og videnskab. Den studerende kan efter endt kursus analysere og kritisk diskutere filosofiens anvendelse inden for konkrete problemstillinger.

Uddybende beskrivelse

Kurset ”Filosofi i verden – verden i filosofien” er det sidste obligatoriske kursus inden I skal skrive. På dette kursus er det vores ambition, at I bliver mere bevidste om, hvad filosofi kan som en måde at interagere med virkeligheden på. Vi forsøger at gøre dette ved at binde tre perspektiver sammen:

• Diskussion af, hvad det vil sige at filosofiske diskussioner er verdensvendte; • Eksemplariske diskussioner af filosofistudiets relevans på jobmarkedet (besøg hos alumner på deres arbejdspladser); • Forberedelse til specialeskrivning.

Fokus er således på filosofi som et verdensvendt fag. Vi skal se på filosofiens relevans udenfor universitetets mure. Hvilken betydning har filosofi for samtiden? Hvordan kan filosofi bruges i forhold til eget liv? Vi spørger til betydningen af filosofi både i forhold til mere eksistentielle aspekter, som kulturel udtryksform, som vej til virkelighedserkendelse og som kompetence på arbejdsmarkedet. For at komme svar på sådanne spørgsmål tættere skal I selv udvælge og fremlægge tekster, som I mener er eksemplariske for verdensvendt filosofi, ligesom vi hvert semester arrangerer besøg hos alumner fra Filosofi & Videnskabsteori på RUC, der fortæller om deres brug af filosofi i deres nuværende arbejde og mere generelt. Forberedelsen til alumnebesøgene består i at læse de tekster, som alumnen har foreslået, undersøge virksomheden samt formulere fire spørgsmål til alumnen. Jeres individuelle valg af tekster kan fungere som begyndende overvejelser over specialeemne.

Jeg vil give en introduktion til læsningen af filosofiske tekster og problemstillinger, som er verdensvendte. Konkret drejer det sig om første undervisningsgang. Til de øvrige undervisningsgange er teksterne enten valgt af den alumne, som vi skal besøge eller af jer, der følger kurset. I skal således i samtale med mig vælge en eller to tekster, som I ønsker at præsentere for holdet og som kommer til at indgå i pensum. Sådanne filosofiske emner kunne fx være forholdet mellem filosofi og politik, sociale problemer undersøgt filosofisk, spørgsmål om kønsidentitet, eksistentialistiske filosoffer, organdonation, filosofi og litteratur, klimadagsordenen, filosofi og krig og mange øvrige. Det er således håbet, at I præsenterer et emne/en filosof eller en diskussion, som I interesserer jer for – i dette kursus’ regi dog med det tvist, at I skal kunne forklare og diskutere, hvordan den filosofiske tekst/emnet/diskussionen har betydning ud over de snævre akademiske diskussioner – og hvordan jeres studier i Filosofi og Videnskabsteori gør jer i stand til at bruge filosofi verdensvendt. I vil få meget mere at vide herom. Men allerede nu vil jeg gerne bede jer om at overveje, hvad I kunne tænke jer at præsentere for holdet. Alt efter tekster/emner/diskussioner bliver I delt op to og to og får stillet en undervisningstime til rådighed.

Pensum

Kursets pensum udvikles af deltagerne og vil blive gjort tilgængeligt på kursets moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er 10 ects, hvilket svarer til ca. 270 arbejdstimer fordelt på 40 mødetimer på kurset, 90 timers forberedelse til undervisningen, 40 timers forberedelse til at præsentere eget materiale på kurset, 2 * 25 timers forberedelse til besøg hos alumner, 50 timers forberedelse af synopsis og mundtlig eksamen

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Der vil løbende være mulighed for at give og modtage mundtlig feedback.

Program

Da kursets pensum genereres af de tekster, som deltagerne og semestrets alumner udvælger, er det kun første kursusgang, der ligger fast:

Introduktion til hvordan man kan tænke verdensvendt filosofi + planlægning af studenteroplæg til de øvrige kursusgange

Ud over studenteroplæg vil der være mindst et virksomhedsbesøg hos en alumne fra FIlosofi & Videnskabsteori

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • kunne diskutere filosofisk problemstilling, der berører udsnit af enten menneskers psykiske og sociale liv og/eller samfundsmæssige kulturelle og politiske problemstillinger og/eller tekniske og økonomiske vilkår.

  • kunne identificere og formulere filosofiens relevans inden for spørgsmål og diskussioner, der har deres oprindelse i menneskers psykiske og sociale liv, samfundets kulturelle og politiske indretning, tekniske eller økonomiske vilkår.

  • kunne analysere og kritisk diskutere filosofiske begreber, positioner og argumenter inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt.

  • kunne diskutere nye forskningsresultater inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt til historiske eller aktuelle problemstillinger.

  • kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige metoder inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt.

  • kunne overskue viden om og på selvstændig vis kombinere forskellige faglige tilgange til et anvendt filosofisk forskningsfelt.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 4.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kurset afsluttes med en synopsiseksamen, hvor den studerende med inddragelse af mindst 3 tekster fra pensum skal lægge op til en diskussion af et tema, der viser, hvordan filosofien er verdensvendt. Selve synopsen på 2400 tegn må gerne indeholde en beskrivende introduktion til temaet og en efterfølgende disposition for den mundtlige eksamination.

Ved bedømmelsen vægtes den mundtlige præstation 2/3 og synopsissen 1/3 og der lægges vægt på, at den studerende kan:

  • Argumentere for, hvordan filosofiske begreber og problemstillinger er relevante for det selvvalgte tema
  • Analysere og diskutere flere forskellige teoretiske positioner og sætte disse i forbindelse med et kultur- og/eller samfundsrelevant tema
  • Formulere sig med sproglig klarhed og begrebslig præcision
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60113
Sidst ændret 26/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 12-09-2023 12:15 - 12-09-2023 14:00 i uge 37
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 19-09-2023 12:15 - 19-09-2023 14:00 i uge 38
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 26-09-2023 12:15 - 26-09-2023 14:00 i uge 39
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 03-10-2023 12:15 - 03-10-2023 14:00 i uge 40
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 10-10-2023 12:15 - 10-10-2023 14:00 i uge 41
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Onsdag 25-10-2023 10:15 - 25-10-2023 12:00 i uge 43
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 31-10-2023 12:15 - 31-10-2023 14:00 i uge 44
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 07-11-2023 12:15 - 07-11-2023 14:00 i uge 45
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 14-11-2023 12:15 - 14-11-2023 14:00 i uge 46
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Tirsdag 28-11-2023 12:15 - 28-11-2023 14:00 i uge 48
Filosofi i verden - verden i filosofien (FILO)

Mandag 04-12-2023 10:00 - 04-12-2023 10:00 i uge 49
Filosofi i verden - verden i filosofien - Eksamens aflevering (FILO)

Tirsdag 12-12-2023 08:15 - Onsdag 13-12-2023 18:00 i uge 50
Filosofi i verden - verden i filosofien - Mundtlig eksamen (FILO)

Torsdag 11-01-2024 10:00 - 11-01-2024 10:00 i uge 02
Filosofi i verden - verden i filosofien - Reeksamens aflevering (FILO)

Fredag 26-01-2024 08:15 - 26-01-2024 18:00 i uge 04
Filosofi i verden - verden i filosofien - Mundtlig reeksamen (FILO)