PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb i Filosofi og videnskabsteori

Titel
Projektorienteret praktikforløb i Filosofi og videnskabsteori
Oversat titel

Project-oriented Internship

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Filosofi og Videnskabsteori
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Praktik: Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Studieleder
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60112
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

I praktikprojektforløbet stifter den studerende bekendtskab med arbejdsmarkedet og afprøver sine kvalifikationer i forhold til arbejdsfunktioner, som den han/hun forventes at varetage efter endt uddannelse.

Den studerende skal arbejde på grundlag af en selvvalgt filosofisk eller videnskabsteoretisk problemstilling, der knytter sig til praktikstedet og dets praksis, reflekterer over forholdet mellem filosofiske eller videnskabteoretiske problemstillinger og den praksis, der knytter sig til praktikstedet.

Uddybende beskrivelse

Senest ved den officielle semesterstart skal den studerende have godkendt sin praktikaftale.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats
Udbudsformat 

Vejledningsmøder og eksamen foregår på campus; undtagelsesvis kan vejledningen foregå online eller på praktikpladsen

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • have viden om og evne til at identificere hvordan filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis

 • kunne udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis

 • kunne beskrive, kategorisere, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder

 • kunne formidle filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder til både fagfæller og ikke-specialister

 • kunne reflektere over nødvendige faglige kompetencer for deltagelse i, løsning af eller forståelse af konkrete praksisopgaver/-problemstillinger

 • kunne evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets praksisopgaver/problemstillinger

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.

Praktikprojektrapporten skal være på 40.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projektrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Plancher og digitale præsentationsredskaber samt noter til oplæg/præsentation.

 • have viden om og evne til at identificere hvordan filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis
 • kunne udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis
 • kunne beskrive, kategorisere, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder
 • kunne formidle filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder til både fagfæller og ikke-specialister
 • kunne reflektere over nødvendige faglige kompetencer for deltagelse i, løsning af eller forståelse af konkrete praksisopgaver/-problemstillinger
 • kunne evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets praksisopgaver/problemstillinger
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60112
Sidst ændret 27/02/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Praktik - Aflevering (FILO)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Praktik - Mundtlig eksamen (FILO)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Praktik - Mundtlig reeksamen (FILO)