PDF til print Find kalender

Projekt: Filosofisk analyse og forandring

Titel
Projekt: Filosofisk analyse og forandring
Oversat titel

Philosophical Analysis and Change

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Filosofi og Videnskabsteori
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Studieleder
Søren Riis (soerenr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60111 / U60111GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Projektet på tredje semester drejer sig om at forstå og bidrage til filosofiens forsatte verdensforandrende arbejde - i begrebslig, etisk, politisk, epistemologisk, æstetisk og ontologisk henseende.

Igennem historien har filosofien gang på gang ændret på menneskers forståelse af verden og dens indretning, og i dag arbejder filosofien utrætteligt med blandt andet at fordøje, evaluere og kritisere de enorme mængder af information og innovation, som bliver produceret.

Projektet skal arbejde med de klassiske og/eller moderne tænkere, som har bidraget til vores verdensforståelse, og lære de studerende at bruge en række af de værktøjer og metoder, som filosofferne betjener sig af.

Projektet på tredje semester kan med fordel sigte mod kritisk konstruktivt vidensarbejde i relation til menneskehedens såkaldte ”grand challenges” eller FN’s verdensmål.

Projektet kan udarbejdes med afsæt i et samarbejde med en ekstern partner.

Uddybende beskrivelse

Det forventes, at projektgruppen:

 • En gang om ugen afholder internt fysisk eller online møde
 • Sørger for at alle gruppens medlemmer arbejder mål-rettet sammen
 • 4-6 gange i løbet af semesteret indkalder vejleder til møde
 • Udsender dagsorden til vejleder senest 48 timer for-ud for mødet (ellers kan vejleder aflyse mødet)
 • Cirka hver 14. dag laver en skriftlig opdatering med status på projektarbejdet (min ½ og max 1 side)

Ved første vejledermøde vil vejleder gøre rede for vejledningsfor-løbets konkrete organisering og struktur

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

Der arbejdes inden for Roskilde Universitets tradition for projekt-studier. Studielederen planlægger et projektdannelseforløb hvor de studerende i samtale med hinanden og potentielle vejledere udvikler problemstillinger med udgangspunkt i værkerne, som de kan arbejde med i projektgrupper, og som kan danne grundlag for vejlederansøgninger. Hver projektgruppe tildeles en vejleder, og projektforløbet påbegyndes umiddelbart derefter. Gruppen afholder møder med vejleder med udgangspunkt i skriftlige oplæg og dagsordner gruppen sender til vejlederen forud for mødet. Vejlederen giver løbende mundtligt og skriftlig feedback på de skriftlige oplæg.

Projektarbejdets samlede arbejdsbelastning er 405 timer. Arbejdet er fordelt over hele semesteret og omfatter projektdannelse, forberedelse til eksamen og selve eksaminationen. Når projektdannelse, eksamensforberedelse og eksamen er trukket fra, er der cirka 350 timer tilbage til arbejdet med projektet. Et semester er normalt 15 uger. Bemærk således at der er omkring 23 timer til at arbejde med projektet om ugen. Og det er udgangspunktet for bedømmelsen. De ugentlige opgaver med projektarbejdet fordeler sig mellem selvstændige studier hvor hver enkelte projektdeltager læser fæl-leslitteraturen, indsamler materiale, analyserer materiale, skriver udkast og arbejder med sine bidrag til projektet, og gruppemøderne hvor projektdeltagerne giver feedback til hinanden, diskuterer teori, metode, beskrivelses-apparat, analyser og konklusioner, arbejder på den fælles projektrapport, forbereder møder med vejleder og holder møder med vejleder.

Udbudsformat 

Vejledningsmøder og eksamen foregår på campus; undtagelsesvis kan vejledningen foregå online

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • identificere en tematik, hvor filosofien kan bidrage med viden til at forbedre status quo i begrebslig, etisk, epistemologisk, æstetisk og ontologisk henseende

 • kunne diskutere nye forskningsresultater inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt om historiske eller aktuelle problemstillinger

 • udarbejde et undersøgelsesdesign der sandsynliggør, at projektet kan indløse sit potentiale

 • kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige metoder inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt

 • opnå detaljeret indsigt i filosofiske eller videnskabsteoretiske problemstillinger, teorier, begreber og argumenter i forhold til et udvalgt filosofisk eller videnskabsteoretisk emne

 • formidle filosofiske eller videnskabsteoretiske problemstillinger, teorier, begreber og argumenter

 • kritisk diskutere filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier og argumenter i lyset af relevante filosofiske eller videnskabsteoretiske metoder

 • selvstændigt formulere en kvalificeret problemformulering i forhold til et afgrænset filosofisk eller videnskabsteoretisk emne samt planlægge og gennemføre en fagligt funderet diskussion heraf

 • indgå konstruktivt i fagligt samarbejde gennem opstilling og overholdelse af deadlines, levering og modtagelse af feedback på fagfællers og egne faglige præstationer, projektstyre og tilrettelægge længerevarende arbejdsforløb, herunder fordele roller og arbejdsopgaver

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-100.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 72.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-204.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-254.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 144.000-307.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse. Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Plancher og digitale præsentationsredskaber samt noter til oplæg/præsentation

I bedømmelsen lægges der vægt på i hvilket omfang den studerende kan:

 • indgå konstruktivt i et fagligt samarbejde
 • forstå opbygningen, systematikken og strukturen i et værk
 • opnå detaljeret indsigt i filosofiske eller videnskabs-teoretiske problemstillinger, teorier, begreber og argumenter i forhold til et udvalgt filosofisk eller videnskabsteoretisk emne
 • analysere og reflektere over filosofiske eller viden-skabsteoretiske problemstillinger, begreber og argumenter
 • kritisk diskutere filosofiske eller videnskabsteoretiske teorier og argumenter i lyset af relevante filosofiske eller viden-skabsteoretiske metoder
 • selvstændigt formulere en kvalificeret problemformulering indenfor en fastlagt filosofisk eller videnskabsteoretisk rammesætning samt planlægge og gennemføre en fagligt funderet diskussion heraf
 • identificere en tematik, hvor filosofien kan bidrage med viden til at forbedre status quo i begrebslig, etisk, epistemologisk, æstetisk og ontologisk henseende
 • kunne diskutere nye forskningsresultater inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt om historiske eller aktuelle problemstillinger
 • udarbejde et undersøgelsesdesign der sandsynliggør, at projektet kan indløse sit potentiale
 • kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige metoder inden for et anvendt filosofisk forskningsfelt
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60111 / U60111GB
Sidst ændret 16/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 04-09-2023 09:00 - 04-09-2023 10:00 i uge 36
Filosofisk analyse og forandring - Semesterstart (FILO)

Mandag 04-09-2023 10:15 - 04-09-2023 16:00 i uge 36
Filosofisk analyse og forandring - Projektdannelse (FILO)

Onsdag 06-09-2023 08:15 - 06-09-2023 16:00 i uge 36
Filosofisk analyse og forandring - Projektdannelse (FILO)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 12:00 i uge 36
Filosofisk analyse og forandring - Projektdannelse (FILO)

Torsdag 07-09-2023 12:15 - 07-09-2023 14:00 i uge 36
Filosofisk analyse og forandring - Socialt arrangement (FILO)

Tirsdag 19-12-2023 10:00 - 19-12-2023 10:00 i uge 51
Filosofisk analyse og forandring - Aflevering (FILO)

Mandag 15-01-2024 08:15 - Fredag 26-01-2024 18:00 i uge 03 og uge 04
Filosofisk analyse og forandring - Mundtlig eksamen (FILO)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - Torsdag 29-02-2024 18:00 i uge 05 til uge 09
Filosofisk analyse og forandring - Mundtlig reeksamen (FILO)