PDF til print Find kalender

Obligatorisk kursus: Mediekultur

Titel
Obligatorisk kursus: Mediekultur
Oversat titel

Media Culture

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Dansk
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Louise Yung Nielsen (lyn@ruc.dk)
Studieleder
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60068
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset giver den studerende viden om dominerende tendenser i den vestlige mediekultur med særlig vægt på danske forhold, samt viden om centrale medieteorier og medieæstetiske traditioner som har præget medievidenskaben i det 20. og 21. århundrede. Det primære er dels arbejde med medie- og kommunikationsteorier og medieæstetiske problemstillinger som belyses i analytisk arbejde med såvel teoritekster som fakta- og fiktive visuelle medietekster, dels arbejde med historiske og teoretiske tekster som giver indsigt i bredere samfundsmæssige og kulturhistoriske forhold. Såvel centrale massemedier der har karakteriseret det 20. århundrede, som nye digitale medier indgår i kursets materiale. Kurset sigter på at demonstrere samspil mellem tendenser i mediekulturen og samtidige mediers æstetiske udtryk.

Uddybende beskrivelse

Kurset vil give både et historisk perspektiv og samtidsorienteret perspektiv på moderne mediekultur. Dernæst vil kurset dels introducere til æstetiske perspektiver på mediekulturen som fx ’liveness’ eller ’remediering’ og dels give kulturelle og samfundsorienterede perspektiver på disse. Kursets hovedsigte er, at tydeliggøre, at det æstetiske og samfundsmæssige ikke kan adskilles.

Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

5 ects = ca 135 arbejdstimer, anslået fordelt på:

 • Mødetimer på kurset: 20 timer (10 x 2 timer)
 • Forberedelse: 80 timer (ca. 8 timer pr kursusgang)
 • Afsluttende eksamensopgave: 16 timer
 • Buffer: 19 timer
Udbudsformat 

Campus

Undervisningsevaluering
Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • redegøre for centrale tendenser i såvel massemedier som i de sociale netværksmedier

 • forklare samspillet med enkeltmediers udvikling og den brede mediekulturs udviklingstendenser

 • demonstrere overblik over medieæstetiske udviklingstendenser fra de traditionelle massemedier til de sociale netværksmedier

 • identificere og analysere medieæstetiske virkeligmidler med særligt henblik på æstetik og genre

 • analysere medietekster med henblik på at placere disse i et kulturelt og samfundsmæssig sammenhæng

 • formidle og reflektere kritisk over et givent medies æstetiske udtryk og dets samspil med andre medieformer og samfundsmæssige og kulturelle forhold

 • selvstændigt vurdere en given medieteksts medieæstetiske potentiale samt potentiale for samspil med demokratiske offentligheder

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.


Besvarelsen af opgaven skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kursets undervisere stiller en opgave, som består af to dele, hvor den studerende skal udføre en æstetisk analyse af et medieprodukt eller en medietekst. Dernæst skal den studerende demonstrere evnen til at kontekstualisere mediet historisk, kulturelt, samfundsmæssigt, institutionelt eller anden relevant kontekst.

Ved bedømmelsen af opgaven vurderes i hvilken grad den studerende kan:

 • Forstå og redegøre for teorier/tilgange: deres problemfokus, nøglebegreber og centrale antagelser.
 • redegøre for centrale tendenser i såvel massemedier som i de sociale netværksmedier
 • demonstrere overblik over medieæstetiske udviklingstendenser fra de traditionelle massemedier til de sociale netværksmedier
 • identificere og analysere medieæstetiske virkeligmidler med særligt henblik på æstetik og genre
 • analysere medietekster med henblik på at placere disse i et kulturelt og samfundsmæssig sammenhæng
 • Formulere sig med sproglig klarhed og begrebslig præcision
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60068
Sidst ændret 26/04/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 07-09-2023 08:15 - 07-09-2023 10:00 i uge 36
Mediekultur (DAN)

Torsdag 14-09-2023 08:15 - 14-09-2023 10:00 i uge 37
Mediekultur (DAN)

Torsdag 21-09-2023 08:15 - 21-09-2023 10:00 i uge 38
Mediekultur (DAN)

Torsdag 28-09-2023 08:15 - 28-09-2023 10:00 i uge 39
Mediekultur (DAN)

Torsdag 05-10-2023 08:15 - 05-10-2023 10:00 i uge 40
Mediekultur (DAN)

Torsdag 12-10-2023 08:15 - 12-10-2023 10:00 i uge 41
Mediekultur (DAN) - AFLYST

Torsdag 19-10-2023 10:15 - 19-10-2023 12:00 i uge 42
Mediekultur (DAN) - Erstatningsundervisning - AFLYST

Torsdag 26-10-2023 08:15 - 26-10-2023 10:00 i uge 43
Mediekultur (DAN)

Torsdag 02-11-2023 08:15 - 02-11-2023 10:00 i uge 44
Mediekultur (DAN)

Torsdag 09-11-2023 12:15 - 09-11-2023 14:00 i uge 45
Mediekultur (DAN)

Mandag 04-12-2023 10:00 - Onsdag 06-12-2023 10:00 i uge 49
Mediekultur - Eksamen (DAN)

Mandag 29-01-2024 10:00 - Onsdag 31-01-2024 10:00 i uge 05
Mediekultur - Reeksamen (DAN)