PDF til print    Find kalender

Modul 2: Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og kommunale indsatser

Semester
F2023
Uddannelse
Master i Sundhedsfremme
Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)
 • Forelæsninger og klyngeundervisning 18 timer

 • Studenteroplæg 16 Timer

 • Forberedelse til undervisning, herunder læsning 84 Timer

 • Eksamen 15 Timer

- I alt 135 timer

ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have overordnet kendskab til sundhedsøkonomisk tænkning

 • Have kendskab til kommunal og regional organisering og ansvarsområder samt til overgangene herimellem

 • Have forståelse for udfordringer i tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde

 • Færdigheder

 • Kunne reflektere over rationalerne bag sundhedsøkonomiske vurderinger og sektoropdeling

 • Kunne analysere problematikker vedrørende tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde ud fra borger/patient og/eller sundhedsprofessionelt perspektiv

 • Kompetencer

 • Kunne anvende centrale teoretiske begreber såsom rationaler, diskurser, magt, normer og institutioner i relation til sundhedsøkonomi, sektoropdeling, tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde

 • Kunne analysere egen professionel rolle i tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde

Overordnet indhold

På kurset introduceres du til hvad det indebærer at tænke sundhedsøkonomisk. Du introduceres også til hvordan arbejdet med sundhed og sygdom er organiseret i en ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner, og hvad dette giver af muligheder og begrænsninger. Endvidere beskæftiger du dig med udfordringer i forhold til tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde ud fra henholdsvis et borger/patient og et sundhedsprofessionelt perspektiv.

Kurset vil gøre dig i stand til kritisk at kunne analysere og diskutere sundhedsvæsnets organisering, herunder din egen professionelle rolle i forhold til denne organisering.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af holdundervisning (forelæsninger, diskussioner og tekstbearbejdninger), samt gruppearbejde med henblik på udarbejdelse af synopsis.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet af gruppen.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 7.200 og højst 12.000 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 14.400 tegn inkl. mellemrum.
4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 50 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSF016
Sidst ændret 07/11/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-02-2023 09:00 - 10-02-2023 17:00 i uge 06
1. seminar

Lørdag 11-02-2023 09:00 - 11-02-2023 16:00 i uge 06
1. seminar