PDF til print    Find kalender

Projekt i Organisation og ledelse i socialt entreprenørskab

Semester
F2023
Uddannelse
Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)
Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Projektet er sat til 10 ECTS, svarende til 270 timer

 • Foredrag 80 timer

 • Feltbesøg (i relation til studietur) 50 timer

 • Projektskrivning og -vejledning 130 timer

 • Eksamen 10 timer

 • I alt 270 timer

ECTS
10
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om og forståelse for begreber om organisationsudvikling og ledelse i relation til socialt entreprenørskab baseret på international forskning

 • Have viden om og forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige dimensioner i socialt entreprenørskab på grundlag af teori og international forskning

 • Have viden om videnskabelig metode med relevans for analyse af organisation og ledelse af socialt entreprenørskab i relation til udviklingen af et bæredygtigt samfund

 • Færdigheder

 • Kunne udvælge relevant teori og metode til analyse af en problemstilling relateret til organisationsudvikling og ledelse i socialt entreprenante initiativer

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag anvende teori og datamateriale i en analyse af socialt entreprenørskab med et organisatorisk og/eller ledelsesmæssigt perspektiv

 • Kunne udvælge et forskningsdesign og gennemføre en analyse baseret på sekundær empiri

 • Kompetencer

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kritisk reflektere over egen position og dennes betydning for analysen og fortolkningen af empiri og teori

 • Kunne analysere komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer vha. inddragelse af viden om organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

 • Kunne selvstændigt reflektere over egne erfaringer i relation til egen rolle som af sociale forandringsindsatser

 • Som supplement til kursets læringsmål lægges der i bedømmelsen af projektrapporten og den mundtlige præstation ligeledes vægt på:

 • Relevans og præcision i problemidentifikation og problembeskrivelse

 • Anvendelse af teoretisk perspektiv og begreber

 • Anvendelse af sekundært empirisk materiale

 • Metodologiske overvejelser relateret til de foregående punkter

 • Graden af selvstændige og kritiske overvejelser og analytisk kvalitet

Overordnet indhold

I Projektarbejdet får du med din gruppe lejlighed til at gå i dybden med at frembringe viden om en relevant socialt entreprenant problemstilling på et organisatorisk eller ledelsesmæssigt niveau. Ud over teoretiske begreber fra det socialt entreprenante felt, bruger du empirisk materiale, der er produceret af andre (fx evalueringsrapporter, udredninger, policy papirer, forskningsrapporter). Projektarbejdet giver anledning til at bruge den teoretiske og casebaserede viden fra første og andet modul. Det handler om organisation, ledelse og evaluering i det socialt entreprenante felt, herunder civilsamfundets rolle. Der er fokus på organisation og ledelse i relation til for eksempel frivillig-foreninger, almennyttige boligselskaber, organisationer og ledelse af frivillige og samarbejde med forskellige typer af organisationer med værdidreven og bæredygtige profiler såsom socialøkonomiske virksomheder, kooperativer, NGO’er og samarbejder med kommuner.

Projektarbejdet sætter især fokus på ledelsesmæssige og organisatoriske muligheder og udfordinger, der er forbundet med at arbejde i det socialt entreprenante felt, fx inklusions- og inddragelsesproblemstillinger, demokratiske beslutningsprocesser, arbejdet med social værdi, og tredobbelt-bundlinje. Du vil via dialog med din projektgruppe, vejleder og undervisere, samt eksterne eksperter få input og inspiration til det videre arbejde med ledelse og organisering af egne eller andres sociale forandringsindsatser i enten organisation eller virksomhed.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform
 • Foredrag
 • Feltbesøg (i relation til studietur)
 • Metodeundervisning i relation til projektskrivning
 • Projektvejledning

Igennem undervisningen opnår den studerende viden og færdigheder, der kan oversættes til kompetencer i at styre og udvikle nye socialt entreprenante tiltag med afsæt i viden om organisation og ledelse

På dette modul tilbydes en studietur, som dels indeholder teoretiske indlæg og besøg hos sociale virksomheder, og dels tjener som inspiration til projektarbejdet.

I projektarbejdet skal der gennemføres en empirisk analyse med anvendelse af sekundært empirisk materiale og et relevant teoretisk begrebsapparat formidlet i en projektrapport, der kan struktureres på følgende måde:

 • Argumentation for og valg af problemstilling
 • Eksisterende viden indenfor området
 • Valg af teori, metode og sekundære datakilder
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering
Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. Prøven foregår som en samtale mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område og det vedlagte refleksionspapir.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 40.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 50.400-60.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 60.000-69.600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 69.600-81.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Sammen med projektrapporten skal som bilag afleveres: Et individuelt refleksionspapir som belyser den studerendes overvejelser over, hvordan arbejdet med projektet og den valgte teori bidrager til opnåelse af læringsmål, der har fokus på refleksion over egen kompetenceudvikling i relation til arbejdslivet. Refleksionspapiret skal minimum have et omfang på 4.800 antal tegn inkl. mellemrum, og må maksimalt have et omfang på 7.200 antal tegn inkl. mellemrum. Der afleveres ét refleksionspapir pr. studerende. Refleksionspapiret afleveres som bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSE012A
Sidst ændret 15/08/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-03-2023 09:00 - 03-03-2023 17:00 i uge 09
Seminar 1

Lørdag 04-03-2023 09:00 - 04-03-2023 17:00 i uge 09
Seminar 1

Fredag 14-04-2023 09:00 - 14-04-2023 17:00 i uge 15
Seminar 2

Lørdag 15-04-2023 09:00 - 15-04-2023 17:00 i uge 15
Seminar 2

Fredag 12-05-2023 09:00 - 12-05-2023 17:00 i uge 19
Seminar 3