PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab)

Titel
Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab)
Oversat titel
Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Projektorienteret praktikforløb

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U40233
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål
Uddybende beskrivelse

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser over for universitetet gennemføres.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden opholdet påbegyndes. Den studerende får desuden tildelt en projektvejleder.

Pensum

Tekster deles på Moodle og findes af de studerende.

Tilrettelæggelse og indsats

Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer til et halvt semester, ca. 405 timer (forventelig ca. 300 timer til praktikværten og ca. 105 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Ophold på praktiksted: 305 timer.

Deltagelse i og forberedelse af vejledningssessioner: 10 timer.

Udarbejdelse og indlevering af midtvejsrapport til projektvejlederen efter aftale: 30 timer.

Midtevejsrapporten skal indeholde:

Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over, hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.

Praktikprojektets problemfelt og problemformulering

Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri, analyse)

Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 sider.

Færdiggørelse af endelig praktikprojektrapport: 40 timer.

Forberedelse af og deltagelse i eksamen: 20 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Programmet vil fremgå på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport.

Prøven starter med et oplæg med udgangspunkt i praktikprojektrapporten. Oplæg har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Praktikprojektrapporten skal være på 38.400-50.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

• Demonstrere empirisk viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt eller portfolio-produkt.

• Kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger og opgaver på praktikstedet.

• Argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af valgt problemstilling.

• Arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny viden.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40233
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-05-2023 10:00 - 24-05-2023 10:00 i uge 21
Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab) - Projekt aflevering (SV)

Torsdag 01-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 22 til uge 26
Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab) - Mundtlig eksamen (SV)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:00 i uge 31 til uge 35
Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab) - Mundtlig reeksamen (SV)