PDF til print Find kalender

Praktik (første halvdel af praktikken, hold 50)

Titel
Praktik (første halvdel af praktikken, hold 50)
Oversat titel

Journalism Internship

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Praktik: Læs mere om projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
60
Aktivitetsansvarlig
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Maria Bendix Wittchen (mbendixw@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
UFO60655
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med praktikken er dels at opøve den studerendes praktiske færdigheder og dels at give den studerende et erfaringsbaseret førstehåndskendskab til og indsigt i den journalistiske arbejdsproces, herunder dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

Uddybende beskrivelse

Mens den studerende er i praktik, skal den studerende deltage i obligatoriske praktikseminarer (2 per semester), der som udgangspunkt foregår på RUC.

Disse seminarer omhandler temaer og problematikker, som man kan møde i sin praktik. Se detaljer om de enkelte seminarer på Moodle.

På seminarerne er der oplæg i relation til praktikken, og der afsættes tid til at skrive refleksionsopgaver, der skal indgå i den endelige praktikeksamensopgaven.

På seminarerne mødes man med sine medstuderende, og seminarerne danner dermed grobund for udveksling af nogle af de mange erfaringer, man gør sig i praktikken.

Pensum

Der er knyttet en eller flere pensumtekster til hvert praktikseminar, som læses på seminaret. Se Moodle for disse.

En del af pensum tager udgangspunkt i bogen "Journalist i praktik" af Gitte Gravengaard og Lene Rimestad, Samfundslitteratur (2015). Vi kan anbefale, at man læser bogen, allerede inden man starter i praktik.

Tilrettelæggelse og indsats

30 ECTS= 810 timer. Arbejdsindsatsen lægges på praktikstedet samt ved deltagelse i obligatoriske praktikdage.

Deltagelse består altså af følgende dele:

  • Den studerende er i praktik på praktikstedet.

  • Den studerende deltager i obligatoriske praktikdage (der er 2 hvert semester) på RUC.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • indgå i medievirksomheders samt andre relevante virksomheder og organisationers arbejdsgange, rutiner, kulturer og normer

  • at planlægge, overskue og udføre journalistisk arbejde i praksis

  • at etablere, vedligeholde og arbejde professionelt med relevante kildenetværk

  • at anvende fagets teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere og vurdere journalistisk praksis

  • Opfylde ovenstående i en form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret samt sproglig korrekt.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 28.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveformen er en skriftlig prøve.

Det skriftlige produkt skal være på 28.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

En del af den skriftlige prøve er flere af de refleksionsopgaver, som den studerende har skrevet på de obligatoriske praktikseminarer.

Det er kursusansvarlig, der stiller den endelige eksamensopgave.

Udprøves først efter afslutning af praktikkens anden del

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UFO60655
Sidst ændret 30/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-03-2024 08:15 - 11-03-2024 16:00 i uge 11
Praktik seminar (JOUR)

Fredag 07-06-2024 08:15 - 07-06-2024 16:00 i uge 23
Praktik seminar (JOUR)