PDF til print Find kalender

Praktik (første halvdel af praktikken, hold 49)

Titel
Praktik (første halvdel af praktikken, hold 49)
Oversat titel

Journalism Internship

Semester
E2023
Kandidatuddannelse i
Journalistik
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunkterne for studieaktiviteter og eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Praktik: Læs mere om projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
60
Aktivitetsansvarlig
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Maria Bendix Wittchen (mbendixw@ruc.dk)
Studieleder
Hanne Jørndrup (hajoe@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
UFO60655
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med praktikken er dels at opøve den studerendes praktiske færdigheder og dels at give den studerende et erfaringsbaseret førstehåndskendskab til og indsigt i den journalistiske arbejdsproces, herunder dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

Uddybende beskrivelse
Pensum
Tilrettelæggelse og indsats

30 ECTS= 810 timer. Arbejdsindsatsen lægges på praktikstedet samt ved deltagelse i obligatoriske praktikdage og udarbejdelse af afsluttende praktikrapport.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres i henhold til studienævnets evalueringspraksis.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • indgå i medievirksomheders samt andre relevante virksomheder og organisationers arbejdsgange, rutiner, kulturer og normer

  • at planlægge, overskue og udføre journalistisk arbejde i praksis

  • at etablere, vedligeholde og arbejde professionelt med relevante kildenetværk

  • at anvende fagets teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere og vurdere journalistisk praksis

  • Opfylde ovenstående i en form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret samt sproglig korrekt.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 28.800-50.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Praktikken udprøves med praktikrapporten, der skrives og afleveres efter afsluttet praktikforløb.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UFO60655
Sidst ændret 19/06/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-09-2023 08:15 - 19-09-2023 16:00 i uge 38
Praktik seminar (JOUR)

Mandag 27-11-2023 08:15 - 27-11-2023 16:00 i uge 48
Praktik seminar (JOUR)