PDF til print    Find kalender

Modul 3: Inddragelse der virker

Semester
E2022
Uddannelse
Master i Sundhedsfremme
Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)
 • Seminardeltagelse inkl. forelæsninger, oplæg, klyngearbejde (3x7.5t): 22.5 timer
 • Planlægning, gennemførelse og refleksion af afprøvninger og studenteroplæg, (3x10t): 30 timer
 • Forberedelse og læsning til undervisning (3x18t): 54 timer
  • Eksamen: 28.5 timer
Underviser
Mari Holen (holen@ruc.dk)
ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Den studerende kan demonstrere overblik over og indsigt i udvalgte begreber om samfundsmæssige, organisatoriske og sociale forhold og deres betydning for inddragelse.

 • Den studerende har viden om, hvilke implikationer forskellige tilgange til inddragelse af borgere kan medføre i det sundhedsprofessionelle arbejde.

 • Den studerende har viden om, hvordan forskellige tilgange til inddragelse har betydning for udformningen af konkrete inddragelsestiltag.

 • Færdigheder

 • Den studerende forstår, kan diskutere og anvende centrale teoretiske begreber om inddragelse i relation til tværprofessionelt og tværsektorielt arbejde med patienter, borgere og pårørende

 • Kompetencer

 • Den studerende kan producere viden om forskellige perspektiver ved inddragelse af borgere i velfærd og behandlingsarbejdet.

 • Den studerende kan reflektere over egen viden, rolle og position i professionelt arbejde med inddragelsestiltag.

 • Den studerende vil blive i stand til at inddrage viden fra kurset for at arbejde professionelt og reflekteret med inddragelsesprocesser i egen organisation.

 • Den studerende vil blive i stand til at udvikle, afprøve og evaluere et design til brugerinddragelse

Overordnet indhold

Kurset giver personalet i sundhedssektoren herunder sygeplejersker, udviklingskonsulenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, støttekontaktpersoner m.fl. mulighed for at tilegne sig viden om inddragelse af borgere/patienter i den offentlige sektor, herunder sundhedsvæsenet.

Formålet er at udvikle, afprøve og evaluere egen inddragelsesindsats og kunne forstå denne i lys af de samfundsmæssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettelægge indsatser. Inddragelse af borgere i velfærdsindsatser og i behandling ses i relation til tværprofessionelt og tværsektorielt arbejde sammen med patienter og pårørende/borgere. Herunder inddrages betydningen af et helhedsorienteret blik på patienten. Modulet tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra eksempler med inddragende tiltag fra praksis af både eksperimenterende og ’best practice’ karakter.

Man arbejder på kurset specifikt på at udvikle kompetencer i, hvordan man som professionel kan designe en meningsfuld inddragelsesindsats i egen organisation

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen er tilrettelagt som aktionslæring, hvilket betyder at teorier, modeller og begreber bruges til at perspektivere og udvikle aktuel praksis.

Kurset afvikles over 4 hele kursusdage samt én eksamensdag.

Undervisningen vil foregå som en hybrid af;

 • Forelæsninger
 • Deltagerstyrede oplæg
 • Case- og praksisanalyser
 • Øvelser
Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en disposition.

Den studerende starter prøven med en præsentation på ca. 10 min., hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-7.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige prøve. Det skriftlige produkt indgår således ikke i bedømmelsen.


Tilladte hjælpemidler til prøven: disposition på maksimalt en A4-side

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSF021
Sidst ændret 08/06/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 10-10-2022 09:00 - 10-10-2022 16:00 i uge 41
1. kursusgang

Tirsdag 25-10-2022 09:00 - 25-10-2022 16:00 i uge 43
2. kursusgang

Onsdag 26-10-2022 09:00 - 26-10-2022 16:00 i uge 43
3. kursusgang

Mandag 12-12-2022 09:00 - 12-12-2022 16:00 i uge 50
Eksamen