PDF til print    Find kalender

Modul 4: Masterprojekt – Innovation i socialt entreprenørskab

Semester
E2022
Uddannelse
Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)
ECTS
15
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden

 • Have viden om innovationsforståelser der understøtter social forandring og bæredygtighed i relation til det det det socialt entreprenante felt.

 • Have viden om og international forskningsbaseret forståelse for anvendelse af teori og begreber om socialt entreprenørskab udfoldet i tværsektorielt samarbejde som social-, sundheds- og kulturpraksis

 • Have viden om og forståelse for at kunne anvende videnskabsteori og metodologi i analyser af selvvalgt problemfelt i socialt entreprenørskab – i et internationalt forskningsperspektiv

 • Færdigheder

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over problemidentificering og problembeskrivelse i feltet socialt entreprenørskab

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag udvælge og begrunde teori og teoretiske begreber fra hele uddannelsen herunder om innovation, der understøtter social og bæredygtig forandring.

 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvælgelse og tilrettelæggelsen af et metodologisk design og indsamle data

 • Kunne gennemføre dataindsamling og analyse til belysning af den selvvalgte problemstilling

 • Kunne formidle resultaterne af analysen for praksis eller feltet for socialt entreprenørskab

 • Kompetencer

 • Kunne analysere komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer vha inddragelse af viden om socialt entreprenørskab i bred forstand

 • Kunne reflektere over egne erfaringer og tage ansvar for egen rolle som leder eller ansvarlig for indsatser indenfor socialt entreprenørskab og innovation

 • Kunne udvikle, igangsætte og styre socialt entreprenante løsninger med henblik på social forandring og læring blandt involverede aktører

 • Styre komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer med afsæt i vidensbaserede og metodisk reflekterede analyser af innovation og socialt entreprenørskab

 • Som supplement til ovenstående læringsmål lægges der i bedømmelsen af masterprojektet og den mundtlige præstation ligeledes vægt på:

 • Relevans og kvalitet i problemidentifikation og problembeskrivelse

 • Præcision og relevans af valgte teori og teoretiske begreber

 • Relevans og konsistens i valget af metodologisk design og overvejelser

 • Anvendelse af indsamlet empirisk materiale i analyse

 • Selvstændighed, overblik og dybde

Overordnet indhold

I løbet af semestret og i dit arbejde med masterprojektet vil du arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for feltet socialt entreprenørskab, men i relation til eller analytisk blik for innovation der understøtter social og bæredygtig forandring. Vi inddrager den nyeste viden om innovation og relaterer det til feltet for socialt entreprenørskab i bred forstand, hvor social innovation som begreb indbefatter demokratiske processer og inklusion af flere samfundsgrupper i udviklingen af en ønskelig og bæredygtig fremtid for alle.

Arbejdet med masterprojektet har til hensigt at styrke din evne til at realisere social forandring og bæredygtighed i din egen organisation. Hermed tænker vi på virkningen af de erfaringer, du får med at styrke din kritiske evne til at vurdere, se muligheder og generere nyttig viden for andre. Det er kompetencer som udvikles, når du arbejder med afhandlingen, og håndterer de udfordringer, der opstår i processen med de analytiske redskaber i videnskabelig metode, og samle det i en rapport om et emne som er relevant for dig og din organisation. Du styrker din analytiske selvstændige evne til at se muligheder og håndtere disse projekters udfordringer. Herunder etiske og politiske dimensioner ved at skabe bæredygtige forandringer.

Type

Masterprojekt

Undervisnings- og arbejdsform
 • Foredrag
 • Metodeworkshops
 • Formative feedback metoder
 • Vejledning i masterprojektmasterprojekt
Prøveform
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes masterafhandling og eventuelt supplerende materiale. Prøven foregår som en samtale mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område.

Masterprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet masterafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige prøver afholdes som gruppeprøver.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af masterafhandlingen og den enkelte studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af masterafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Masterafhandlingen skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 122.400-132.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 141.600-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 168.000-180.000 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.

Afhandlinger skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Afhandlinger skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 5 procent.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : UMSE008
Sidst ændret 21/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 24-08-2022 15:30 - 24-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 26-08-2022 09:00 - 26-08-2022 17:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang - Internat på Comwell Roskilde

Lørdag 27-08-2022 09:00 - 27-08-2022 16:00 i uge 34
Modul 1: Seminargang - Internat på Comwell Roskilde

Onsdag 28-09-2022 15:30 - 28-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 30-09-2022 09:00 - 30-09-2022 17:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang

Lørdag 01-10-2022 09:00 - 01-10-2022 16:00 i uge 39
Modul 1: Seminargang

Onsdag 26-10-2022 15:30 - 26-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang - Online

Fredag 28-10-2022 09:00 - 28-10-2022 17:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Lørdag 29-10-2022 09:00 - 29-10-2022 16:00 i uge 43
Modul 1: Seminargang

Fredag 11-11-2022 09:00 - 11-11-2022 17:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang

Lørdag 12-11-2022 08:15 - 12-11-2022 10:15 i uge 45
Modul 1: Seminargang - Online

Lørdag 12-11-2022 15:30 - 12-11-2022 17:00 i uge 45
Modul 1: Seminargang