PDF til print Find kalender

Projektledelse (Sommerskole, videregående metodekursus - praksisrettede metoder)

Titel
Projektledelse (Sommerskole, videregående metodekursus - praksisrettede metoder)
Oversat titel

Advanced methodology course – practice-related methods

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

På kurset Projektledelse er der direkte optag for kandidatstuderende på Socialvidenskab, Politik og Forvaltning, Politik og Virksomhedsledelse.

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal søge optagelse via dette ansøgningsskema – fristen er den 15. marts 2023 (søg også selvom du ikke har fået svar på din forhåndsgodkendelse endnu, den kan du eftersende) Du skal også søge om forhåndsgodkendelse. Det gør du via ansøgningsskema til forhåndsgodkende, som du finder på denne side. – tjek ansøgningsfrister på siden.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Tina Øllgaard Bentzen (tinaob@ruc.dk)
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60401
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som hyppigt anvendes i praksis.

Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.

Uddybende beskrivelse

"Dette kursus handler om projektledelse i offentlige organisationer og vil give deltagerne både teoretiske og praktiske færdigheder ift. at kunne analysere og understøtte projektarbejde på offentlige arbejdspladser. På kurset vil vi arbejde med følgende temaer:

Hvad er et projekt og hvordan adskiller det sig fra andre opgaver i den offentlige organisation?

Projektets organisering og aktører

Magt og beslutninger i projekter

Projektstyring og projektets værktøjer

Projektledelse og samarbejde i projektet

Innovation og prejekt

Evaluering af projektet

Vi arbejder løbende med en case og en stor del af kurset vil foregå i et gruppearbejde, hvor I får mulighed for at arbejde med konkrete problematikker i projektarbejdet. Derudover vil der være gæstebesøg fra projektledere med stor erfaring med offentlig projektledelse. Kurset er organiseret o

Dag 1: Projektets organisering og formål "

Pensum

"Der skal læses en række kapitler i de to grundbøger: Andersen & Søndergaard, 2012, Systemisk Projektledelse, Samfundslitteratur, København

Rybirk, 2015, Projektledelse i politisk styrede organistioner, Samfundslitteratur, København

Derudover vil en række supplerende materialer blive uploadet på moodle. "

Tilrettelæggelse og indsats

"Fremmøde samt aktiv deltagelse forventes, da en væsentlig del af kurset er et intensivt gruppearbejde hvor alle gruppens deltagere er afhængige af hinanden.

Kurset er normeret til 5 ECTS. Dvs. hver enkelt studerende forventes at bruge 135 timer i alt på kurset, fordelt ca. som følger.

  • 20 timer til deltagelse i 10 undervisningssessioner.

  • 65 timer til forberedelse til 10 undervisningssessioner

  • 50 timer til eksamen inklusiv forberedelse.

Der forventes altså ca. 6.5 times forberedelse per undervisningsgang inklusiv pensum, materialer på moodle, cases, og diskussionsoplæg. "

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

"Kurset er organiseret over 4 dage med hver sit fokus:

Dag 1: Projektets organisering og formål

Dag 2: Forandringer i projekter

Dag 3: Samarbejde og magt i projekter

Dag 4: Ledelse og evaluering af projektet. "

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil de studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

  • kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i praksis

  • mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det givne teknik/redskab

  • kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i praksis.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

"Vælge og anvende relevant faglig teori til at redegøre for og analysere centrale problemstillinger relateret til projektledelse i offentlige organisationer.

Planlægge anvendelse af grundlæggende metoder og værktøjer relateret til projektledelse i offentlige organisationer.

Diskutere og kritisk reflektere over forskellige projektledelsestilgange i forhold til en give problemstilling. "

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60401
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 16-08-2023 08:15 - 16-08-2023 15:00 i uge 33
Projektledelse (PF, SV, VL)

Torsdag 17-08-2023 08:15 - 17-08-2023 15:00 i uge 33
Projektledelse (PF, SV, VL)

Fredag 18-08-2023 08:15 - 18-08-2023 15:00 i uge 33
Projektledelse (PF, SV, VL)

Mandag 21-08-2023 08:15 - 21-08-2023 15:00 i uge 34
Projektledelse (PF, SV, VL)

Onsdag 30-08-2023 10:00 - 30-08-2023 10:00 i uge 35
Projektledelse - Eksamen (PF, SV, VL)

Lørdag 21-10-2023 10:00 - 21-10-2023 10:00 i uge 42
Projektledelse - Reeksamen (PF, SV, VL)