PDF til print Find kalender

Juridisk sagsbehandling (Videregående metodekursus – praksisrettede metoder)

Titel
Juridisk sagsbehandling (Videregående metodekursus – praksisrettede metoder)
Oversat titel

Advanced methodology course – practice-related methods

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Lisbet B. Christoffersen (lic@ruc.dk)
Rikke Gottrup (rikkeg@ruc.dk)
Studieleder
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60400
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som hyppigt anvendes i praksis.

Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.

Uddybende beskrivelse

Overordnet indhold:

Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Juridisk sagsbehandling er en vigtig disciplin at have kendskab til for mange, der ansættes i den offentlige sektor eller i organisationer, der har berøring med den offentlige forvaltning. Selv om man er ansat som fx konsulent, rådgiver, analytiker eller leder, vil man af og til skulle varetage (eller have ansvar for) opgaver, der har karakter af juridisk sagsbehandling.

En væsentlig del af forvaltningens opgaver består nemlig i at træffe afgørelser i forhold til borgere, virksomheder m.v. For at de afgørelser, der træffes, er lovlige og rigtige, er det nødvendigt at kende til de regler, der sætter rammerne for sagsbehandlingen. Disse regler løber på tværs af den offentlige forvaltning uafhængig af sektor og niveau.

Kurset vil have fokus på den praktiske dimension af sagsbehandlingen, herunder: Hvordan starter en sag? Hvordan indsamler sagsbehandleren de nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen? Hvilke krav stilles til udformningen af afgørelsens begrundelse? Hvornår skal der gives klagevejledning? Studerende, der gennemfører kurset, vil derfor få et helt praktisk beredskab til i en faktisk ansættelsessituation at kunne håndtere henvendelser fra borgere mv.

Kursusunderviser er en erfaren underviser med mange konkrete eksempler i bagagen, idet hun har været ansat i Integrationsministeriet, varetaget hvervet som borgerrådgiver i Roskilde Kommune og været medlem af det domstolslignende organ: Flygtningenævnet.

Målet med kurset er, at den studerende opnår:

Viden: - Viden om og anvendelsesorienteret forståelse af de retlige krav til forvaltningens sagsbehandling. - Viden om, hvordan de processuelle regler for sagsbehandlingen hænger sammen med de indholdsmæssige krav om lovlig og saglig forvaltning. - Viden om, hvordan de i teorien beskrevne problemer kommer til udtryk i praksis.

Færdigheder: - Færdigheder i at identificere retlige fokuspunkter i forvaltningens processer. - Færdigheder i at omsætte juridiske proceskrav til håndterbare løsninger i forvalterens praksis

Kompetencer: - Kompetence til at identificere, forstå og anvende grundlæggende forvaltningsprocessuelle principper (parts- og afgørelsesbegrebet, sagsoplysning og videregivelse af oplysninger, vejledningspligten, partshøring, notatpligt, personoplysningsloven, begrundelse og klagevejledning) - Kompetence til at forstå forvalterens praksisvirkelighed og give retligt legitime løsningsforslag til tilrettelæggelse af juridisk orienterede opgaver.

Pensum

Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard, Jens Garde og Søren Højgaard Mørup: Forvaltningsret – Sagsbehandling, DJØF 2019 (primær pensumbog)

Supplerende materiale uploades på Moodle

Derudover en række cases og konkrete anonymiserede sager.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review): 40 timer

Forberedelse: 50 timer

Eksamen: 25 timer

Timer i alt: 135 timer

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil de studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

  • kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i praksis

  • mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det givne teknik/redskab

  • kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i praksis.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Anvende relevant faglig terminologi til at redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til Juridisk Metode og Juridisk sagsbehandling.

Anvende Juridisk Metode og demonstrere evnen til at vurdere Juridisk Metodes anvendelighed i praktisk sagsbehandling.

Anvende grundlæggende funktioner ved Juridisk Sagsbehadnling

Producere et skriftligt produkt hvor Juridisk Sagsbehandling anvendes i praksis og vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60400
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-03-2023 08:15 - 02-03-2023 12:00 i uge 09
Juridisk sagsbehandling (PF, SV, VL)

Torsdag 09-03-2023 08:15 - 09-03-2023 12:00 i uge 10
Juridisk sagsbehandling (PF, SV, VL)

Torsdag 16-03-2023 08:15 - 16-03-2023 12:00 i uge 11
Juridisk sagsbehandling (PF, SV, VL)

Torsdag 23-03-2023 08:15 - 23-03-2023 12:00 i uge 12
Juridisk sagsbehandling (PF, SV, VL)

Torsdag 30-03-2023 08:15 - 30-03-2023 12:00 i uge 13
Juridisk sagsbehandling (PF, SV, VL)

Mandag 08-05-2023 10:00 - Onsdag 10-05-2023 10:00 i uge 19
Juridisk sagsbehandling - Eksamen (PF, SV, VL)

Mandag 07-08-2023 10:00 - Onsdag 09-08-2023 10:00 i uge 32
Juridisk sagsbehandling - Reeksamen (PF, SV, VL)