PDF til print Find kalender

Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (Videregående metodekursus – praksisrettede metoder)

Titel
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (Videregående metodekursus – praksisrettede metoder)
Oversat titel

Advanced methodology course – practice-related methods

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Virksomhedsstudier * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Virksomhedsledelse * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Annika Agger (aagger@ruc.dk)
Studieleder
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60396
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som hyppigt anvendes i praksis.

Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.

Uddybende beskrivelse

Formål: At indføre de studerende i forskellige teoretiske såvel som praktiske perspektiver på konflikter, der kan opstår i de mange reform og udviklingsprojekter, som den offentlige forvaltning er genstand for i disse år. Kurset vil introducere de studerende til: a) teoretiske perspektiver på konflikter og deres håndteringsstrategier b) konkrete redskaber for konflikthåndtering.

Pensum

Se moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning: 20 timer

Holdundervisningen tager udgangspunkt i bearbejdelsen af læst litteratur samt i et fagligt oplæg i form af en konkret forelæsning. På holdundervisningen kan der foregå følgende aktiviteter:

  • Øvelser i klynge grupper: klynge gruppen får øvelser inden for den aktuelle litteratur, og får mulighed for at få feedback fra holdunderviser på deres fremlæggelser.

  • Plenumdiskussioner: Der kan faciliteres plenumdiskussioner af klyngerne om relevante spørgsmål fra forelæsningen og litteraturen, således at studerende får mulighed for at debattere og konsolidere viden om emnet.

Opgaver:

  • Derudover vil der i forbindelse med kursusarbejdet undervejs være (obligatoriske/frivillige) (individuelle/gruppe) skriftlige opgaver med det formål at bearbejde det faglige indhold på kurset.

Øvelser:

  • I forbindelse med undervisningen vil der være øvelser undervejs, øvelserne kan være individuelle, i par eller grupper. Øvelsernes primære formål er at de studerende får mulighed for at sætte deres egen viden i spil og kollaborere med medstuderende om faglige tematikker/begreber/underviseroplæg. Øvelserne kan have et produkt, i form af skriftlighed, fremlæggelse eller andre former.

Fremlæggelser:

  • I undervisningen forekommer klynge fremlæggelser hvor studerende på baggrund af et oplæg fra undervisning skal fremlægge deres arbejde. De studerende får øvelse med at planlægge og holde oplæg samt formidle deres viden.

Peer feedback:

  • Integreret i undervisningen er peer feedback øvelser hvor de studerende (i grupper) giver (kriteriebaseret) feedback til deres medstuderende på skriftlige produkter/fremlæggelser.

Eksamen: 30 timer Forberedelse til øvelser og gruppearbejde: 20 timer Forberedelse ved læsning af tekster ect.: 85 timer Ialt : 135 timer.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Aktiviteter m.m. kommer på Moodle.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter endt kursus vil de studerende:

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

  • kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i praksis

  • mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det givne teknik/redskab

  • kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i praksis.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Anvende relevant faglig terminologi til at redegøre for og vurdere centrale begreber relateret til konflikthåndtering i en offentlig sektor kontekst.

Kunne udføre og analysere et konflikt audit, der diagnosticerer hvilke typer konflikt der er på spil i en given offentlige sektor kontekst.

Anvende og kritisk reflektere over konflikthåndtering anvendt i en offentlig sektor kontekst, samt demonstrere evnen til at vurdere hvilke konflithåndteringsredskaber, der er mest relevant i en given situation.

Producere et skriftligt produkt hvor konflikthåndtering anvendes i praksis i en offentlige sektor kontekst og vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen .

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60396
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 17-03-2023 08:15 - 17-03-2023 12:00 i uge 11
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (PF, SV, VL)

Fredag 24-03-2023 08:15 - 24-03-2023 12:00 i uge 12
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (PF, SV, VL)

Fredag 31-03-2023 08:15 - 31-03-2023 12:00 i uge 13
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (PF, SV, VL)

Fredag 14-04-2023 08:15 - 14-04-2023 12:00 i uge 15
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (PF, SV, VL)

Fredag 21-04-2023 08:15 - 21-04-2023 12:00 i uge 16
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere (PF, SV, VL)

Onsdag 10-05-2023 10:00 - Fredag 12-05-2023 10:00 i uge 19
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere - Eksamen (PF, SV, VL)

Onsdag 09-08-2023 10:00 - Fredag 11-08-2023 10:00 i uge 32
Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere - Reeksamen (PF, SV, VL)