PDF til print Find kalender

Politisk kommunikation (Specialiseringskursus)

Titel
Politisk kommunikation (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study seminar

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Studieleder
Kenneth Reinicke (kennethr@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60395
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Kursets overordnet formål er, at den studerende:

Får solid indsigt i og overblik over relationerne mellem magt, medier, offentlighed, strategisk kommunikation i et tværmedialt landskab.

Får indblik i public affairs, lobbyisme og interessevaretagelse i en medialiseret tidsalder, samt offentlig kommunikation og demokratisk deltagelse i offentligheden i liberale demokratier.

Tilegner sig teoretiske værktøjer til at analysere problemer, udfordringer, forandringer og løsninger indenfor politisk kommunikation og public affairs.

Får indblik i politisk kommunikation og public affairs i praksis, via en workshop, hvor der arbejdes med interessentanalyse og planlægning af medie- og kampagnestrategi.

Om den individuelle portfolio

Produkterne til portfolioen udarbejdes delvist under kursusforløbet, og skal bestå af følgende elementer

Individuel skriftlig hjemmeopgave, udleveret af den kursusansvarlige i slutningen af kurset. Hjemmeopgaven skal have et omfang mellem 14.000 -16.400 tegn inkl. mellemrum. Opgaven vægtes 60 %. I bedømmelsen lægges der vægt på en bred og dyb anvendelse af pensum-litteraturen.

Individuel skriftlig kampagne-oplæg, baseret på kursets workshop, der indeholder et konkret bud på medie- og kampagnestrategi, herunder at valg mellem relevante kommunikationsstrategier, målgrupper, interessenter, budskaber og medier. Kampagneoplægget skal have et omfang mellem 10.000 -16.400 tegn inkl. mellemrum. Opgaven vægtes 40 %

I begge opgaver læggers der i bedømmelsen vægt på evnen til at formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret, herunder korrekt stavning og referenceangivelse.

Pensum

Se moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Holdundervisning

Holdundervisningen tager (ofte) udgangspunkt i bearbejdelsen af læst litteratur samt i en konkret (central) forelæsning. På holdundervisningen kan der foregå følgende aktiviteter:

Øvelser i projektgrupper: Projektgruppen får øvelser inden for den aktuelle litteratur og forelæsningen og skal anvende dette i relation til deres projektarbejde. Herunder en hvorledes det kan kvalificere deres projekt.

Øvelser i ad-hoc grupper: Gruppen får øvelser inden for den aktuelle litteratur og forelæsningen og får mulighed for at få feedback fra holdunderviser på gruppearbejdet.

Spørgsmål til holdundervisninger: De studerende kan forberede spørgsmål til litteratur og forelæsning som de kan stille til holdunderviser

Plenumdiskussioner: Der kan faciliteres plenumdiskussioner om relevante spørgsmål fra forelæsningen og litteraturen, således at studerende får mulighed for at debattere og konsolidere viden om emnet.

Fremlæggelser

I undervisningen forekommer (gruppe)fremlæggelser hvor studerende på baggrund af et oplæg fra undervisning skal fremlægge deres arbejde. De studerende får øvelse med at planlægge og holde oplæg samt formidle deres viden.

Peer feedback

Integreret i undervisningen er peer feedback øvelser hvor de studerende (i grupper) giver (kriteriebaseret) feedback til deres medstuderende på skriftlige produkter/fremlæggelser.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne.

Program

Der udsendes via moodle et detaljeret program inden kurset startes.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelse genstandsfelt

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel portfolio

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 36.000 tegn inkl. mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under kursusforløbet.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Demonstrerer evnen til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende teorier om politisk kommunikation og public affairs i moderne, liberale demokratier, baseret på international forskning på højeste niveau.

Kritisk at kunne bedømme styrker og svagheder ved udvikling og gennemførelse af politisk kommunikation og public affairs i praksis i liberale demokratier, med særligt henblik på offentlig meningsdannelse og offentligheden som politisk kampplads.

Demonstrerer evnen til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge, tilrettelægge og anvende medie- og kampagnestrategi, herunder at kunne vurdere og vælge mellem forskellige kommunikationsstrategier, målgrupper, interessenter, budskaber og medier.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60395
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-02-2023 12:15 - 13-02-2023 14:00 i uge 07
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 27-02-2023 12:15 - 27-02-2023 14:00 i uge 09
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 06-03-2023 12:15 - 06-03-2023 14:00 i uge 10
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 13-03-2023 12:15 - 13-03-2023 14:00 i uge 11
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 20-03-2023 12:15 - 20-03-2023 14:00 i uge 12
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 27-03-2023 12:15 - 27-03-2023 14:00 i uge 13
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 17-04-2023 12:15 - 17-04-2023 14:00 i uge 16
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 24-04-2023 12:15 - 24-04-2023 14:00 i uge 17
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 01-05-2023 12:15 - 01-05-2023 14:00 i uge 18
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 01-05-2023 14:15 - 01-05-2023 16:00 i uge 18
Politisk kommunikation - Workshop (PF, SV)

Mandag 08-05-2023 12:15 - 08-05-2023 14:00 i uge 19
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 08-05-2023 14:15 - 08-05-2023 16:00 i uge 19
Politisk kommunikation - Workshop (PF, SV)

Mandag 15-05-2023 10:15 - 15-05-2023 12:00 i uge 20
Politisk kommunikation (PF, SV)

Mandag 15-05-2023 12:15 - 15-05-2023 14:00 i uge 20
Politisk kommunikation (PF, SV)

Onsdag 17-05-2023 10:15 - 17-05-2023 12:00 i uge 20
Politisk kommunikation (PF, SV)

Onsdag 17-05-2023 12:15 - 17-05-2023 14:00 i uge 20
Politisk kommunikation - Workshop (PF, SV)

Torsdag 15-06-2023 10:00 - 15-06-2023 10:00 i uge 24
Politisk kommunikation - Eksamen (PF, SV)

Onsdag 16-08-2023 10:00 - 16-08-2023 10:00 i uge 33
Politisk kommunikation - Reeksamen (PF, SV)