PDF til print Find kalender

Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (Specialiseringskursus)

Titel
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (Specialiseringskursus)
Oversat titel

Advanced study seminar

Semester
F2023
Kandidatuddannelse i
Socialvidenskab * / Politik * / Politik og Forvaltning * / Politik og Forvaltning / Socialvidenskab
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning
TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding
Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Birgitte Poulsen (bkrp@ruc.dk)
Studieleder
Carina Saxlund Bischoff (carinasb@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60391
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.

Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre profilområder:

  • Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
  • Organisation, styring og ledelse
  • Velfærdsstat og samfund
Uddybende beskrivelse

Der har i de seneste år været et markant fokus på den danske centraladministration og embedsværkets rolle. En række skandalesager har vakt offentlig interesse og debat, og ledt til en diskussion af hele vores politiske systems indretning med fokus på relationen mellem regering, embedsværk og Folketing. Fælles for flere af sagerne har været et fokus på, hvorvidt embedsmændene i centraladministrationen er blevet for følgagtige i forhold til deres minister og den siddende regering. Enten fordi de presses af deres minister eller fordi de blot ønsker at strække sig meget langt for at opfylde ministerens ønsker – og måske også for langt. Tilsvarende har forskningen peget på at ministerrollen er under pres. Ministerens arbejdsbetingelser er udfordret af en række udviklingstræk, der har betydning for ministerens evne til at styre samfundsudviklingen. Det gælder vedkommendes viden, parlamentariske erfaring, og ikke mindst udviklingen i mediebilledet. Udviklingstræk, der skaber øget afhængighed af embedsværket. Omvendt har vi set en styrkelse af statsministerens rolle inden for den seneste årrække. På dette kursus går vi i dybden med relationen mellem minister og embedsmænd og analyserer de aktuelle udfordringer, der påvirker samspillet og rolleudøvelsen for henholdsvis minister og embedsværk. Teoretisk giver kurset en videregående politologisk og forvaltningsteoretisk indføring i emnet med fokus på de uformelle regler og normer, der kendetegner det politiske system og dets indlejrede roller. Teoretisk trækkes der i denne sammenhæng på begreber som organisation og organisationskultur, politologisk rolleanalyse, principal-agent teori, samt de nyeste internationale teorier om politisering og medialisering. Kurset berører endvidere, i mindre omfang, de formelle retlige rammer, der regulerer samspillet. Empirisk giver kurset en grundig og videregående indføring i det danske politiske systems funktionsmåde på statsniveau med analyser af aktuelle udviklingstræk og udfordringer af minister- og embedsmandsrollen. Endelig indeholder kurset en praksisorienterede del, hvor vi arbejder med konkrete øvelser og håndtering af dilemmaer. På denne del af kurset kommer vi til at diskutere, hvad embedsmandsrollen indebærer og bør indebære og dermed hvad der er god embedsmandsskik. Hvilke rollekrav er på spil og står nogle af disse i modsætning til hinanden, og hvordan kan dilemmaerne håndteres? Formålet med kurset er på den baggrund at kombinere en dyberegående teoretisk indsigt med aktuelle empiriske udviklingstræk og udfordringer til det danske politisk-administrative system. Den studerende bliver således i stand til at gennemføre selvstændige analyser af samspillet mellem minister og embedsmænd, samt reflekterer over egen rolle i en fremtidig ansættelse i, eller samarbejde med, politisk styrede administrative organisationer. Kurset sluttes af med en ekskursion til Gældsstyrelsen (under Skatteministeriet), hvor vi skal ud i praksis og høre om hverdagen i organisation, der i den grad har været i politisk fokus i de seneste år med stor mediebevågenhed, ligesom I kan få tip til fremtidige jobsamtaler.

Viden:

Nyeste teorier inden for politologien, juraen og forvaltningsforskningen om politisk administrative organisationer og samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Kende til empiriske undersøgelser og faglige diskussioner i forvaltningsforskningen om embedsmandsnormer og rolleforståelser.

At identificere og analysere samspillet mellem minister og embedsmænd ud fra de gennemgåede teorier, samt analysere dilemmaer i konkrete arbejdssituationer

At omsætte den teoretiske viden til konkrete handlemuligheder

At reflektere over demokratiske problemstillinger forbundet med samspillet mellem minister og embedsmænd

At kunne analysere og kritisk reflektere over forvaltningsforskningens forståelse af ansatte i politisk styrede organisationer.

Pensum

Kommer på Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Andet (fx studenteroplæg, øvelser, peer-review, hjemmeopgaver): 103 timer

Forberedelse: 150 timer

Eksamen: 22 timer

Ialt: 275 timer

Underviseroplæg:

I dele af kurset vil der forekomme underviseroplæg af forskellige længde og karakter. Centralt for undervisningsoplæg er at det forventes af den studerende deltager aktivt med at tage noter eller stille uddybende spørgsmål til underviseren.

Forberedelse:

Som del af kurset forventes det at den studerende forbereder sig til konfrontationstimerne/undervisningsgangene. Forberedelse består primært af indhold i form af tekster/videoer/podcast eller øvelser. Det forventes at de studerende forbereder sig til undervisningen og at underviser gør brug af de studerendes forberedelse i undervisningen.

Øvelser:

I forbindelse med undervisningen vil der være øvelser undervejs, øvelserne kan være individuelle, i par eller grupper. Øvelsernes primære formål er at de studerende får mulighed for at sætte deres egen viden i spil og kollaborere med medstuderende om faglige tematikker/begreber/underviseroplæg. Øvelserne kan have et produkt, i form af skriftlighed, fremlæggelse eller andre former.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-samfundsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne

Program

Kommer på Moodle

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset beskæftiger sig med.

  • være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling.

  • kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks betydning for uddannelsens genstandsfelt.

  • udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige prøve).

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

analysere og kritisk reflektere over forvaltningsforskningens forståelse af ansatte i politisk styrede organisationer

reflektere over demokratiske problemstillinger forbundet med samspillet mellem minister og embedsmænd

omsætte den teoretiske viden til konkrete handlemuligheder

identificere og analysere samspillet mellem minister og embedsmænd ud fra de gennemgåede teorier, samt analysere dilemmaer i konkrete arbejdssituationer

Redegør faglige diskussioner i forvaltningsforskningen om embedsmandsnormer og dillemaer i den danske centraladministation.

Forstå nyeste teorier inden for politologien og forvaltningsforskningen om politisk administrative organisationer og samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60391
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-02-2023 08:15 - 20-02-2023 12:00 i uge 08
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 27-02-2023 08:15 - 27-02-2023 12:00 i uge 09
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 06-03-2023 08:15 - 06-03-2023 10:00 i uge 10
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 13-03-2023 08:15 - 13-03-2023 12:00 i uge 11
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 20-03-2023 08:15 - 20-03-2023 12:00 i uge 12
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 27-03-2023 08:15 - 27-03-2023 10:00 i uge 13
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, SV)

Mandag 17-04-2023 08:15 - 17-04-2023 12:00 i uge 16
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd - ekskursion (PF, SV)

Tirsdag 06-06-2023 08:15 - Onsdag 07-06-2023 18:00 i uge 23
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd - Eksamen (PF, SV)

Tirsdag 08-08-2023 08:15 - Torsdag 10-08-2023 18:00 i uge 32
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd - Reeksamen (PF, SV)