PDF til print    Find kalender

Dybdeprojekt

Semester
F2023
Uddannelse
Kultur og Sprogmødestudier *
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Da der kun vil være relativt få studerende på dybdeprojekt, vil der ikke være den sædvanlige projektdannelse. Studerende på dybdeprojekt skal ved semesterstart kontakte studieleder Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk), som vil organisere en særlig projektdannelse for de pågældende.

Projektforløbet

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.

Projektarbejdet foregår i grupper. Arbejdsformen består af gruppemøder, vejledermøder, feedback på arbejdspapirer og udkast til afsnit i projektrapport, kritisk faglig sparring om udvikling og afgrænsning af problemstilling, om valg og anvendelse af forskningslitteratur, teorier og metode, og om analyseresultater.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

et semesters fuldtidsstudium udgør 30 ects. 1 ects svarer til 27 timer. det betyder, at et semesters fuldtidsstudium udgør 810 timer. man skal altså som studerende hvert semester bruge ca. 400 timer på sit projektarbejde, og ca. 400 timer på kurser.

de 400 timer, der skal bruges på projektarbejdet, fordeles i et gennemsnitligt semester på ca. 20 uger, og svarer til en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 20 timer om ugen hele semesteret igennem.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater. Der gives løbende tekstnær og mundtlig feedback på de studerendes tekster og mundtlige oplæg i vejledningsforløbet, og der gives mundtlig feedback på eksamenspræstationen.

Eksamensadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Louise Tranekjær (louiset@ruc.dk)
ECTS
15
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Indgående og nuanceret kendskab til og viden om et kultur- og sprogmødefagligt problem, herunder relevante aktørers tilgange til problemet.

  • Indgående og nuanceret kendskab til og viden om forskellige positioner inden for forskningsfelter af relevans for det adresserede tema og problem.

  • Indgående og nuanceret viden om forskellige metodologiske og teoretiske tilgange af relevans for projektets tema og problem.

  • Færdigheder i at formulere og analysere et komplekst problem indenfor feltet kultur- og sprogmødestudier på baggrund af relevant forskning

  • Færdigheder i at udvælge, anvende, begrunde og kritisk reflektere over de teorier og metodologier der anvendes i et kultur- og sprogmødefagligt projekt.

  • Færdigheder i at bearbejde og formidle projektets specifikke problem og valg af teori og metodologi til fagfæller

  • I forlængelse af tidligere opnåede projektkompetencer, vil den studerende opnå kompetence i at relatere den valgte projektstrategi og de valgte metodologier til lignende eller andre typer af projektarbejde, som den studerende tidligere har arbejdet med eller som evt. bruges på forskellige, relevante arbejdspladser.

  • Kompetence i at organisere og tage ansvar for problemorienteret projektarbejde indenfor feltet kultur- og sprogmødestudier i samarbejde med medstuderende og vejledere.

  • Kompetence i at identificere og formidle komplekse problemer og analyser til akademiske fagfæller og evt. eksterne parter med interesse for emnet.

Overordnet indhold

I forlængelse af tidligere opnåede kompetencer i problembaseret projektarbejde, skal de studerende lære at begrunde deres valg af argumentation, metodologi og teoretiske positionering på et mere nuanceret niveau.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.

Den studerende forventes at placere den opnåede akademiske viden, færdigheder og kompetencer i relation til læring opnået gennem studieaktiviteter på det forudgående semester på Kultur- og sprogmødestudier.

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at formidle faglig viden på tværs af sprogskellet, såfremt der er opnået accept herom fra vejleder og uddannelsesstudieleder ved gruppedannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om der er en intern medbedømmer til rådighed for at bedømme projektet på det valgte sprog. Projekter skrevet på dansk har abstracts på engelsk. Projekter skrevet på engelsk har abstracts på dansk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen.

Det er muligt for kandidatstuderende på Kultur- og Sprogmødestudier at skrive projekt sammen med kandidatstuderende på Cultural Encounters. Det valgte projektsprog skal godkendes af den fælles vejleder.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt eventuelt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 86.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 105.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 124.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 122.400 og maksimum 146.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 141.600 og maksimum 168.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40226
Sidst ændret 09/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-06-2023 10:00 - 08-06-2023 10:00 i uge 23
Dybdeprojekt - Aflevering (KOS)

Mandag 19-06-2023 08:15 - Fredag 30-06-2023 18:00 i uge 25 og uge 26
Dybdeprojekt - Mundtlig eksamensperiode (KOS)

Tirsdag 01-08-2023 08:15 - Torsdag 31-08-2023 18:15 i uge 31 til uge 35
Dybdeprojekt - Mundtlig reeksamensperiode (KOS)